9 Boesinghe l»ij het 9as, gebruikt ùoor Lodewyk Casier mits 91 guidens 55 cemea s Jaars, Slaat op 2026 Guidens WYTSC1IAETE. 2 Een idemgroot 2 90 65 ellen gelegen te Wytscbaete aihier de sterkte gebruikt door Jacob Odentmits 100 guldeus 17 centen bij de jare. Staat op i63o Guidens. ZILLEBEKE. 3.c De helft van een holstedeken in het geheei groot 5-29 18 ellen gelegen op Zilleboke zuid van de keike in gebruik door Pieter Braem mils 71 guidens 82 Centen 'Jaars, voor dezen belll daar onder begrepen de eerslvolgendc koop. Staat op 1 2o5 Guidens. 4 44-10 ellen zaailand by bel laasle voorgaande. Staat op a3o Guidens ZONNEBEKE. 5." Een hofstedekeo gtcot 4 4& ^4 ®H®D g®- legen on Zonnebcke, weinig noord oosl van de plaats hngst bel Maagde-straaijein gebruik bij Dcmenik ilutke mils 92 guidens 57 ceulen s'Jaars. Staat op 1820 Guidens. 6.® 71-56 ellen Bosch, gelegen op Zonnebeke, tusschen den Fresenberg en den Verlooien-bouck zuid aan den sleenweg. Staat op Sis Guidens "jS Centen. 7.0 t 31 -o3 ellen behuisd land weinig zuid van bel laasle veofgsande, in gebruik bij Joseph Van- devoorde miis 3o guidens 85 centen s Jaats. Staat op 661 Guidens. POPERINGIiE. 8.° Een sluk hommelland groot 84 rnen 95 ellen gelegen op Poperinghe in den Edouard hom k bou dende aan de roobaartbeke en aan hel beleed slraatje, hast gebruikt door Martinus Gaillarde. Staat op 901 Guklen. REN1NGITE. 9° Een bunder 68-79 eilen mnigras gelegpn op Reuinghe noord over den Dyzer weinig zuid west Van d'herberghe den Peereboom. Staat op 761 Guidens. 10." Een ander partie maigras groot 58 roen a4 ellen boudende aan de laasle vooigaande. Slaai op sSn Guidens. Stad 1JPEREN. 11*. Een huis met grooten cour en kof aan de oostzijde van de Dixmude straat geleekend N*. 24 bebbende een arbter gebouw dienende voor ma- giizijn remise stal en koetspoort uitkcmende op de oude Houtmarkt, gebruikt, zonder pachtdoor jouflrouw de weduwe van den heer Debouck. Staat op 4. 01 Gulden, 13°, Een idem aan de nnordzijde van d'Oude Hout marktgettekent M". 2 gebruikt zonder pacht, door Emmanuel Baes. Staat op 400 Guidens Deze iwee huisen worden 00k bij vervoeging te koop geveild en den aooper zal de belit van den kooppnjs vermogen te rente behouden aen den in- terest van 5 len bonderden. Staan op 4410 Guidens. i3° Een huis en erve aan de oostzyde van de Lnyk- atraat N.° 3 in gebruik bij de Grauwe zusters, mus 7a guidens s'jaars Staat op io38 Guidens. i4°. Eeoen grooten bol met huis daar op itaende, boudende «an de erven vau bel laatste voorgaamie huis, gebruikt door B. Vanbalieine mus 4l guldeus 14 centen s' jaars. Staat op 602 Guidens. De twee laaste voorgaande koopen koopen wer- den 00k bij vervoegiog te koope geveild. Staan op iG5o Guidens. i5.a Een buis met grooten bof. len gebruike van Wasscherie staande aan den zuid kant van do Paddepoel - siraalN.° 1 jin gebruik bij Pieter Laperre met regt van pacb: loi 10 Ja- omarij 1829, mits i4i guides 75 ceatto bovea de laiiea s'jaars. Staat op »o00 Gulden. 16.0 Eeo huis met destelfs grond etaande ait deu westkatil van den Lang-nmeerscb n* j jB gebruik zonder pacbldooi Pieter Dulike 56 gulden 5 centen bij de jare. Staat op 453 gulden. - jierigt" Op den a3«n Noveuaber 1837 zal aenbrstced worden de levering van 3oo Hetudenswaer«{ de modellen gelyk 00k 'de voorwaerden van aen- bèsleding' ter leezing van een idrr, berusten ten kantoorvan d'heer LAMBIN, in hel Belle-Gods~ huis te Yperen. j Verkooping pan meubels landsallaamgerot vlas en beestialen. Donderdag i5 noveniber 1827, om g uren 's morgeus len steifhuizeu van Jacobus D«coninck en Marie Francisca Lefebvre, zijtte vrouw, bride overleden op Drauoutre, een kleen ha if 4'wartier tiurs oost de kerk, eu uiet ver van de herberg dea Monteberg. Zal uien publiek en aan de meestbiedende ver- koopea al de meubelen en effecteu van menagie kleederen en lijnvraden van de twee overleden, al het landsallaam, eeue schoone melkkoe 3 jonge zwijtis, outrent 1400 bondels gerot vlas; de four- ragen en veel ander objrcteu le lang om alhier te verhalen. Deze verkooping zal gescliieden met tijd van betalin^ mits stellende goede medekoopt is nog- tans de koopen vau 3 guldeus eu daar benedeu geteed te voldoen. De Notaris VICTOOR te Meessen is met dcza verkooping en onlvangst dies belast. Zeer schoon huis met gewtn aan s tel en ver- hoogpenningen publiek te koopen. Men bied pubiitk te koopen een huis in twee woonsletij met schuur, koestal en veidete editi- tieu gebouwen op cheinsgrond toeb< hooreude aan den disch van Bellegelegen op Drauouter bij de herberg den Alonteberg. Laaist gebruikt bij de voornoemde overleden Deconinck en zijne vrouw, ten ztj de westersche woonst die bewoond is bij Auguslinus Leplace, zonder pacht aan i5 guidens 70 centen s' jaars. Deulnstel zal gebeuren donderdag x5 noveniber 1837, om drie uren na ntiddag, in de inrbergden Monteberg geraeente Locre staende langst de straat leedende van de herberg de Halve Maau naar Locre, bewoond bij Pieter Morel. De Notàris Y1GT00R te Meessen is belast met deze verkoopinge en voorwaarden dies. Soords hout publie kelyk te ver koopen binnen Oostende A. an J. V AN 15EG1JEM te Oostende, zullea aldaar op donderdag i5 november 1827, 'smor- gens ten tien uren precies, op den Bassin, pu- b'Lkehjk aan de meesibiederide laten verkopen, door hel ministerie van den Mak-I.ar OUTRE. MEZ de voigenJe schoone nooidscbe lioutwaren onlançs door dillereote schepeu direct van NoorJwege» aangebrsgt. 3900 Rcode planken, a 5 ellen lang 7 1770 'Wute dilo duim dik. io5oo Roode delen a 5 ellen lang. 3 duim dik. 2600 batken en kultcrs, vau Vertchetde Lngdeo ew dikten 60 tpiereo, îoit 17 ellen lang. 80 schoone eparreri, 8 14 ellen lang de co/iditien ahdan vooren (e le ten grand-concert. A la demande de MM. le» amateurs le sieur SIMON aura I honneur de donner Jeudi un troisième et Grand Concert la salle du Parnasse do cette ville les afb- ches et billets douncrouleu teuts des pièces <yui f}' root exécutés.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1827 | | pagina 4