Annonces. J) la stupeur qui s'empara l'armée dernière de Ros- sîni lorsqu'il enleudtt Mlle Sonlagouvraul pour la prt-miere fois de sa vie une parlilion de la Cene- rentolaen exécuter les traits les plus difficiles avec une liardiesse et une grâce qu'on aurait pu atlriLr jr un mois d'études assidues. - Le prince don Miguelembarqué Calais sur lin yacht de S. M. B., est arrivé eu Angleterre par la Tamise et a débarqué le 3o décembre Greeu- vvich où l'aitendaient S. A- R. le duc deClarence, grand-amiral, le comte de .Mountcbarle et sir ^V. Freemanlle officiers de la ebambre du roi avec deux voilures de la cour quatre cbevaux une escorte de gardes-du-corps commandée par un ca pitaine, et une garde d'honneur pied du régiment de Coldslream l'ambassadeur de Portugal était aussi présent. LATYNSCH KOLLECIE VAN MEENEN. Eene plaats van Regcnt der lagerc klassen va cant zijnde, wordeu bq deze de caudidateu welke de vereiscliten bezittten oni de zelve vvaar le cemen verzogt zich daar toe toi den raad van bestuur te.wcuden. De voordeelen aan gemelden posl verknogt beslaan in eene jaarvvedde vau 11. 600-00 eeu deel der minervalia en de inwoning in bel gestiebt. Men bcvraagd tevens candidalen voor den post van leeraar voor de élémentaire klasse, hebbende eene schooue penwelke teu minslen deti derden rang bij het lager scboolvvezen nioelen bezitten. De candidaat die lot dien posl zal benoemd wor- den zal genieten de inwoning en tafel boven eene jaarwedde die volgens zijue bekwaambedeu zal bepaald worden. Rleenen7 december 1827. De voorziiter van (len raad van. bestuur A. GHESQU1ERE. Het bestuur der Burgcrhjke Godshuizen bin- nen Yperen zal in bare gcwoonlijke vergader- plaats in bel Belle Godshuis in de ryssel-straat dinsdng 22 januarij 182#, ten 9 men s'morgens opeiibarlijk te koop slellen bel bakhout, ter oude van 7 jareu en degeteekende plantsoenen staan- de op de parlieu bosch bierna volgende. JHestvleteren. Op de Belle vyf-gemeien gtool 2 B. 16 R 07 ellen met 78s plaosoenen. Langhemarck. Op bel Ror-ieboscb by het gehuchteden Spreet, groot 48 R. ellen, met 44 plantsoenen. Op het Beggyne boschgrool o>49 R. »4 met 24 zware plants. Hollebeke. Op de Vulleye, groot o-63 R. 94 ellen. Op het Papen-Kist. grool 1 îi. 97 R. io ellen. Op de Drie gemeten, grool o 63 R. 94 elleo. Op de twee Lyr.eo grool o R. 98 ollen. Op de Lytte ot II. Geest-bosch groot o-23 R. 5o eilcii. Zillebeke. Op O.-L -V. Borselken groot o-34 R' 98 ellen. Op den Grooteo NoteLere, grool 2 B. 86 R. ao ellen. Op den Kleinen Notelaere, groot 1 B. 89 R. 90 el. Op de bagyne-E z«*rie grool2 B 62 R. 45ellen. Op i'si PUnuoeu boscb, bij t oud Galgevelt groot 0-87 R. 07 ellen. Op het Eiken-boich groot 3 B. 89 R. 97 ellen. Boesinghe. Op de vier Lyneo han de boogzandekenstraat, grooï o 63 R. 06 ellen, uist 28 allerzwaarste plaulsoenen. Op de U..L.V, Eiterte uf de negen gemeten groot 4 B. 30 R. 99 ellen, met 75 allerzwaarste piaoïsoenen Verdeeld in 7 beslekkeo. Sinl-Jans. Op bel begynebosch groot 0.96 R. 72 el/en met 88 plantsoenen. Verdeeld in twee bestekken. Op het Verplante bosch groot 1 B. 61 R. 69 ellen, met 73 zwaare piaoïsoenen, Verdeeld in twee besiek- keo. Op het Verlooren land groot i-t5 R. 68 ellen met 72 zware plantsoenen. Verdeeld in twee bestek- ken. 2 Het arm-bestuur der stad Yperen zal in ziiue zilting-plaalsacbtcr Sinte-Pieters Kerk in de Hondslraat den ig Januarij 1828 om twee uren na rniddag opeiibarlijk verpackten voor g jaren aanvang te ntmen van zederd den eersteu october 1827 de na volgeude landgoederen. St.-Pie te rs ne v ens Yperen. i*. 84 R- 67 ellen, weede en bebouwden grontj langst den ateenweg vin Yperen oaar Waeslen. Ge- bruikl door de heer Pieter De Bevele. Passchendaele. 20. 1 B. 28 R. 4o ellen Zaailand en gras, ge» bruikt door J. baron. TP'ervicq -noord. 3. t B 65 R. 70 ellen Zaailand en gras, gebruikt door de vveduvve Sis. Boesinghe. 4° 1 B. 93 R. 70 ellen Zaailand en gras, gebruikt door Pieter Deturck. Brielen. 5* 3 B. 34 R 33 ellen Zaailand gebruikt door F. Blootakkerwelkeu daar vau vry wilhgen afslaod doet 6" o B. 01 Rj 91 ellen bovenier'-hofgebruikt door d'beer Louis Vandenpeereboom, 2 Dingsdag 5 Januarij 1828, ont 9 uren 'smor- gens in d'herberg de Kruijsstraatetôt Westvle- tercn zal publiekeli]k verpacht wordtn door bet aiïibt van Mr FLOOR, Notaris te Loo voor deu terroijn van negen jaareD, ver«cbeijde onroerende Goederen het Armbestuur van bet zelve Westvle- teren beboorendebreeder beschreven bij plak-, brieven. YVeslvleteren den 3i december 1827. BY BEVEL De Sekretaris Get. F. FLUOR. DE VOORZITTEn Get. P. J.CAPOEN. Woensdag a3 Januarij i8a8,omeen ure na middag in het Dorphuis te Weslvleteren zal door bel arnbi van Mr FLUOR Notaris te Loo, publie— kelijk vetkochl wordeu de taillie met geteekende Plantsoenen, de kerke en diseh van het zelve West- vleteren. Beboorende voor den ontbloot van 7828- Weslvleteren, Jeu 3i december 1827. bï bevel De Sekretaris Get. F. FLUOR, DE VOORZlTTEK Get. P. J. CAPOEN Schoone Boschtalie en Plantsoenen pub lie k te koop en. Donderdag 77 Januarius 1828, om twee uren na middag in de herberg de Halve-Maan ge-- meente Drauoutre, bewoond bij Constaiiliint*

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1828 | | pagina 3