- Delmola, de hegge met vrijJom tnedegisnde. De boomen siaaode op deze weide tullen-mits eene be- paalde som door den kooper overgenomeo worden» lngesteld en verhoogd tôt 1800 guldens. De koopers zullen haodslaan aan de voorschreven goederea met eersteo october i8a8 behalven» dat Francisco* Geloen gebruiker van diere vermag in bel hois oi ovenkol blijven woonen lot eersteo Ojei 1839. Den Overslag ta! gebenren ter gemeente kemmel in de herberg de Groote Vuur-straat bewoond bij lieur Leutidan-Dehem donderdag a5 leptember 1828 on 3 uren na roiddag. Den Nolaria ViCTOOR te Meesien is met de ver" àoopiog bêlait» Dat men het voortszegge. a [167) Koopdagen van beestialen meubels van menagie aardappelenlandbouw-al/aam en andere effecten. GEMEENTE WYTSCHAETE. Donderdag a5 sepiember t8a8 0019 nren pre- eie» a' morgena, op het hofttedeken gebruikt bij Pieier Gardynte Wytschaete, bij de herberg het Siaan- yzerzal men pobliek verkoopen s meikkoeyeo 1 vaaize een kalf, 3 zvvynslandbouw-allaam de aardappels op *6 toeden 3o ellen land, en andere effecten. GEMEENTE KEMMEL. Vrijdagrô september i8a8, ona a nren na middag prectes ter hofaiedeken gebruikt bij Fraociscus Geloen le Kemmel, bij de kleene Vuurstraat zal men pu- bliek verkoopen 3 koeijen a vaarzen a kalvers, 3 zwijns de aardappels van 17 roeden 60 ellen de bitrapen op 8 roeden 81 ellen aoo bondels meersch- booy, 3oo botjees klaverhooij, eene kwantiteit strooy, koorn-molengroot wasch-kuipebalance met ge- wigle ateenen kleerkaa eenig boer-allaam, kuipe kcern eetschapra, en veel andere mobilière eifecten- Date veikoopingen zullen gtbeuren met tijd van betalingmita stellende goede en wel bekenke solidaire tnedekoopers en de bespreken dadelijk voldoende. De Notaris VICTOOR te Meesien, is met de Verkoopingen en onivangst belast. Dat men het voortszegge. 2 168) Schoon eo groot Huys met 17 roeden 64 •Men Moes-hof, gelegen bionen de stad Waesten, al de zuyd zyde van de Rysselstraçl laetslede ge bruikt door d'heer Gohier winkelier aldaer, uit •r band le pacbten voor den termyn van negen jaeren ingang te nemen met den eerilen october aenstaende. Zicb te adresseren by den heer MOREL, scbool- meester te Waesten- 1 169 M. J. MALEBOCCHE breveté de 8. M. le Roi des Pays-Bas, pour la guérison des Bègues, est en celle ville et invite lei personnes qui dési rent le consulter s'adresser 4 lui aaoi délaide vant repartir sous pen de jours. Hôtel de la Téte-d Orrue de Lille. 1 >70) Men bied openbaaili)k te koop, voor den daartoe bevoegden beer Vrederegter, eenen schoo- □en Koorn-vvind-Molen met aile de staande en draaijende werkon buizingen, stallingen, remise en aoder gebouwen mitsgaders het regt var. pacbt tôt eersteo October i833 aan g4 roeden 5a ellen, grond van dierebovinge eu gras behoorende bet bestuur der burgerlijke Godtshuizen der stad Yperen, gelegen op St-Pietera novena dezalfde stad san de zuidxuide van den sieenvreg leedende naar Keamel voerii eeo weikpasrd, wsgen, karre eo al bet allaim vas gesalden Moles al tbani S* gebruik bij Commis loukheere en Egidius Ameye. Den kooper zal retiens in gebruik kcmeo. Beivraard t." met eene Reoie van 56o gui. in hoofdsom len intéresse v»a 5 ten bij de jar- en a.® met eene Reote van a 10 guldens 4 ten "i, 's jssrs met welka twee hoofdsommen de a kooper zal vermogen betaling doen. Alaar ingesteld met tooo gui Je n Den Overslag, zonder uitstel, zal geburen bit»- nen de stad Yperen in de tlspanning het Zwaard, Zaturdag 37 september i8a8, oui 4 uren oamid- dagiogevolge de voorwaarden rustende ten kan- toore van den Notarit V ANDERMEERSCH1 (171) Op vijftienden October aanslaande ten 10 uren s' morgens, sal'er overgegsan wordeo in het Stad- huis te Yperen lot de Verpachtiag voor a jaren en 3 maanden van de Visscherij in de Bellewarde Vyver eo in bet ksnaal van Yperen van aan het koophaudel-dok te Yperen toi de Sluis te Boezinghe. De agent van het domein te Yperen. LERNOULD. t (772) ferkoping van beestialen aard'appelen bitrapen en hommelpersen te Reninghelst. Vrijilag 26 Sepiember 828een uren preciet naarmiddag, zal'er vetkoping gebouden vvorden ter hofstede en landen gebruikt door Pieier Francis Bouteca te Reninghelstniet verre van de Her- berge den Poupervan eene koeije een jaar- lingkalfdrie drinkeling kalvers, vijf zvr/ns dr« duist hommelpersen 55 roeden i5 ellen aard'ap* pelen. 44 roeden 10 ellen bitrapen en meer an dere voorwerpen te lang om te melden. De kopers zullen van langea betalingstyd genjeten voor de kopen boven de drie guldens m's t« stellen goede en bekeode medekopers en de be spreken comptant te betalen. De kopen van dri« guldens en daar ooder zullen comptant moeten betaald worden. DS VERGADF.RIHG TER ROFPHIT». (/Jj) A VENDRE. Un beau Billard, avec tout ces accessoires. S'ad- dresser au bureau de celte feoille. MARKT TE YPEREN. STAAT van verkagle Oranendrooge Peul-vrugten, VUtscS en andere Hetwaren, ter Markl dezer Slad, gedurenda de iweede eek der otaand septembre >8j8. AAttU DfcR HOEVEELBE1U VAS middei- ai d ciel— Grtoea Peulvroj;ten, Brood eu Vleesdi. veikoyte wdicu. hare 1er p mtidde( p. pond piijt per mudde. p>)}i per puud 945 CL. es. OL. C, Koren 9 s4 Rogge 20 - 4 6a Zwart koren 5 4 63 Drooge peulvrugten 5 5 14 Aardappelen n roode - 0 0 V ville Haver. 88 a 83 Hooi per too pond. Stroo per id. V'crsche boter 61 Gezuuten boter tSkoip. 55 Ossenvleescb 36 Koeijenvleesch. 3» Kalvervleescb h 35 Schapenvleesch ?5 Varkenvleesch 3» Brood- ia 114 Y fi; Si, UtffttnfcJUK F\. GAMAaT-sMoiiTlM

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1828 | | pagina 4