AIVMO.YCES. den œisive der gedepulcertle statea van den yiereiea derzelfde maand waar bij bevolen >verd rot bel opmaken van den cohier vari om- slagop cieu voet der vrrhooging over tegaan; dal de heer raad yuylsteke sleclils verklaard heeft dat zijne conscieutie hem niet toe liet aan het opnsaken van deu collier mede te werken, en zieb dadeltik uit de vergaderiog verwyderd ïieeft dat de iieer raad Joseph van EIslande zieb even korts Jaar ua uit de vergaderiog, ondtr voorwensel van persoooelijke belatigen verwyderd be. ft dat de iieer raad Persegaele niet verschenen zijude er slechts in de verga- ririg bleveu de Burgmeester, de twee se: epen en de drie heeren rade FranneelCastelain eu Delefortriewelke aile tôt het opstellen van bet bedoeld collier onledig bleveu; dat de heer Traoneel zel'sde verhoogingen eu vermin- deringep ypgenonjen eu in cijfer letter gesteld herfteudilcyferscbrifi b'i zijne onder eedgeda- pe Vf rklaring erkend heeft: dat belderlialve ou- verstaanbaar vall boe de beer Persegaele die b'i de vergadering niet versctieneu îs. de heeren Yuylsteke en J. vau Elsîande, die zieb uit de Verga ieriug verwyderd hetib; n; de heer l'rau- neeldie de collier te» decle bugferd heeft en de heeren Castelain en Delçfortrie die met de re- den waarorade beer Vuylstektzicb verwydeide bekfud waren, hebben konuen bevvezen iu hunuen missiven van den derden seplemlier daai ua dat zij sleclils verstaan badden den om- slag te laten voortduren pp den voet der voor- gaaude jaren zonder de door de staieu ooge- legde verhooging, bet welk des te mrer onver- Slaanbaar is daar aile de bij de vergaderiog van de;i xa augustii aanwezende leden btkeu- peu dal de missive der gedepuucrde staten van den 4 der zeifde maand liuti in de yeigadering Biedcgedeeld is en geeo vau hun aile eenigeu voorsifi gedaan beeft om zieb bij vooidere be- jraadslagmg tegen dezen missiven te voorzi u. Overwigeude voorder in de onderstelling Zclf dat île drie bij het collegie aangebleveu raden aau het opstellen van het cohier niet zoude medegewerkt hebben schonu het tegen- d> el bewezen is uf vvel dat de cohier tegen huunen dauk op den bedoelden voet zoude vastgesield zijn, bet collegie van burgetneester en sebepenen bi j bet aauslagen van collier in dezelfde vorm als de voorgaande jaien niet min wetlelijk zoude gehandeld hebben, daar bet collège bij de bslissende stem van den burgni. ester de mederheid van stemmen uit- maakte het welk in deze laatste onderstelling slechts toe le. wyten zouden zijn aau h t niet verschenen lid en aau de uit de vergaderiog gewtken leden. De prokureur generaai zoekt diens volgens liet hoog gt regisbof aan de civirlepaitii Jun- Baptiste Deneve uict onlvapgbaar iu iiare oppositie te verklaren. Subsidiairlijk voor zoo veel het hof de op positie zoude kounen aunnemen de zeifdeals- dan ougegrond le verklaren met bekxacbtiug vau bet voormelde bevelschrift. In bet een en bet ander geval de civicle par- tij in de kosten van liet procès te verwijzen. De heer IJedryver word dan geboord op de vraag in sebadeu eu iutresten vau de aange- klaagden. Heeft na dat degemelde heer substituuten en degiiffier de vergaderiug badden verlaten met rijpe deliberatie van rade Bijvoegsel goedgekeui En na ailes nagezieu eu overwogen te hebben wat in deze zaak te overwegen stond, gegeveu het uavolgende an est lift Hof hewogen door de redenen in bet gezegde requisitoir teu gionde aangehaald en volbaardende in de slot redenenng vau den eersten regter dat er tegen de vier beklaagden geene bezwaren bestaauzelfs dat de verkla- ringeo van sonimige der ter belasting gefioorde geluigen verscheidenç oogeuscbijuelijke le- geusirijdighedpn bchelsen. Zonder zich verder op te houden op het middel van niet ontvangbaarheid lier oppositie, verklaart dezelve ougegrond. Diens volgens hekrachtigt bet bevelschrift door de raadkamei van de reglbank te Ype- ren dtu vierdén dezer maand verleend. En regt doende ingevolge aitikel honderd zes en deitig vau bet wetboek van ciimine|e instructie op de vraag vau schaden eu m- tresteu door de verweeiders gedaau iegens de civiele parti je. Gehoord den heer subniiuit prokureur ge neraai Utdrijver in z' ne eensterumige gevoe- lens op d- gegrontheid dezer vrage Etende de boeveelheid der zetve aan de beslissing vau den hove. Overwegende dal de verweerders aile amb- tenaers \uu lut plaaizelijk bestuur van Wer- vicq aan eene last. 11 ko ^bgt van vaischeid in de oefening van buu ambt door de civiele parti; blootgesteld zijn geweest. Verwijst Joannes Baptista De \Teve civiele partije in eene schadeloosstellmg iegens de veiweerdeis van twee duiz tid guldeas, Verw st hem verders in de kosten beloo- pende ter soin van een en twintig guldeus vijf en zeslig cents en half. Bevedi w 'ders het hof dat allé de procès stnkken benuvens een afschnft vau liet tegen- woordig arrest aan den heer prokureui gene- îaal zttlle.n wotden toegezundenicn emde al dat gene te veirigteo wat de wet vau beui vereisclit. Aldus gedaan bij het booggeregthof voor- noenid k*m' r vau beschuldigingwaar te- genwoordig waren de hiereu Cuiilen voor- zilter, Delaunoy, BuchetDefrancqnen Putseys Vandecasteele Baden in den liove de welke het tegenwoordig arrest onderge- leeki-nd hebben. Brussel dfii vier en twintig- sten dece^tber 1800 negen eu twintig. 1. Vrydag 8 Januari; i83o, om cen uur des namiddagszal men Ojtenbaailijk ver- koopeu aldnhaiide seboone Iepen en Eeken B.ionien staande np de hofstedî in gebruik bii Jan Baptiste: Le Mahi<u, gelegeri ter ge- meenle Boesmge, zuid van de krrke bij den bestraateu weg leedende naar Yperen. 1 198. Plançons vendre de Mélèze, W*y- month épicéa sapinettes genevriers cedie et autres espèces de sapins fins ainsi que de plusieurs sortes d'arbres forestiers, aux pe- pinicres de Roseveldcommune de Thou- routnord-est de l'cglise près de la chaussée, dirigées par Pierre Pille. a 104. SCilOOM: Il(U XÏI VKklj> cpcnbaex te ioopcn binnen Poperinghe. Op vrijdage i5 Januari j i83oten 3 ur{„ naer middag précis in d'herberge het Stadhuu opdi marktte Popenughe, zal 'ervoorlsgfg^, worden tôt deopenbaere veikooping van der- tien koopeu boutliakken oud 7 jaren in 4 bossclien der borgerlijke Gasthuyzen van PQ, peringhe, wanol nege.n koopeu gelegep qj Poperingheeen op VV7estvletcren een oj Crombeke eenen koop op Proyeu ende ee- nen koop op Vlamertingbe; dit al met tyd va; betaling nuls steliende gereede bekende bor°{ ende belalende ger< ed den tienden petiniuk. De voorwaarden berusten ten kanloorevat deu Solaris GHELEIN, te Poperinghe. li O OM T E R k O O V I G. so3. K.-agtens loelating van Ed. Gr. Achtb heeren gede [iiueerdestaten van VVestvlaandereu, en onder deszelfs nader goedkeuring zal op woensdag 20 januarius i83o te beginnen ma de middag uei in de herberg genaamd ha If^ethuis ter gemeente van Crombeke, door het ambt van den Notaris FLOOR, ter resideo- lie van Loo, worden overgegaan tôt de open- bare vei kooping van boomenop stam, waar onder zware eyken dienstig tôt sclieep, raolej kuipen timmei werken, groeyende op de landet toebelioorendedekerkfabricken het bureel vif weldadigheyd van de gezegde gemeente van Crombeke, breederomsebreven, by degedruktr plakschriftenwaar vau de gegadigde kunueo lezing nemen in het gemeente buis a'daar. Op langen tyd van betaling mits stelleudc goede en bekende borge. Elle xegt aan ander3 303, Den maandag 1 januarij i83o, tien uren 's morgens juist, I# beginnen op eene partit gras gebruikt bij Joscphus yerstaenlangst (jen Langcnmeeisel)binnen de gemeente Dra- nouterzullen vcrkogt worden onder gunsligt voorwaarden deu nomber van 48 koopen, iepen essclien en abeelen boomendienstig voor timmeriiedeuklompmakt rs en om braud' hout. Elk xeg het voorts. 1 STAAT l'an verkogte Granen, drooge Peul-vrug tenVleescli en andere Eetwarenter lUarkl dezer stad, gedurende de ide. week (1er maanl Januarius i83o. AABl OER Granen, Peulvrugten, Brood en Vleeseh HOEV tLl.HEIn VAN veikogte wareu. Koren R"gge Zvvart koren prooge peul v r u gten Aardappclen, roode ic}em. rvitte Haver Hooi per ioo pond. Strooi per id Versche boter Gezouten boter. Ossenvlcesch Koeijenvleescb Kalvervleesch Schapenvleesch Yarktnvleescb Brood mnd 5:8 2Q 9 54 5 a 70 a ppond Mi.ld-1- b te. prys )>er mudde bond cl] Gl. C 10,o5 5 82 N >1 617 1 77 a a 5 62172 Ci, t1 Middlt- (.are pr>s pe pond. s 't a S a 5? ABOÎSNEMENi au 1 hopacatsue JouanAi d'Yesas, Politique, Judiciaire et Notarial. Pau: pour la ville y 2 fl*y cents par 3 mois s autres villes du royaume40 cents de plus francopar la poste par trimestre. INSERTIONS. Pau: 8 cents par ligne j au dessous de n lignes, 5o cents. - S'adresser chez l'Éditeur et tous les bureaux des postes ays-Bas. CLC'j ïpre#, Imprimerie de R. GA&BA&T-MQftTIEIl 7 Imprimcttr-Likaire sar la Grande-riacc S0 5^

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1830 | | pagina 4