AMOMS. 4 7. Er zal op zalurdag 16 Jànuarij i83o teji 2 iiren yaarniuldagind hostellerij St-Sébàstianus hùf te Yperen door het ministerre van dên 8. «w*, «fe eenliafelec m-otift en honneur, pour -qui nous pr end-on, quand' on muis demaude de nous eu cduiiéider? Ainsi il nous faudra croire que., sa situation (At-tile excellente eût-il le Veut en poupeet fa majorité en perspective, Je ministère tiendrait fa .méiiie Conduite, et re- iarderak ta session d'un mois, pour attendre -que son budget fût un peu mieux .arrangé, ou qu'une nouvele tépouse lui fût arrivée de Pé- Versbowg? Non,certes, il n'en serait rien; et, si h chambre se laissait entrevoir favorable an ministère, le ministère n'aurait pasdeiepos, «qu'il ne fût eu .présence de là chambre. 11 la redoute, comme un blessé redoute l'heure de l'agonie. Voilà pourquoi il la recule, nou qu'en, la reculant, il se flatte d'éviter tout-à- fait sa rencontre; non qu'il se promette de faire, d'ici «u mois de mars, des choses qui changent sa position et rendent sa carrière parlementaire jtlusfacile. U ne fera rien: la chambie arrivera, (pais,.pendant dr,x mois encoreau lieu d'un, lès intfiguçs iront leur train; ou rêvera toutes sortes d'espérances toutes sortes de téméiités on correspondra, son aise, avec Londres, avec Vie'ùne, avec Villefrauche on exhalera librement sou humeur contre la cour royale; on se promettra d'arrêter le torrent de la démo cratie, de fonder le roc de l'aristocratie on administreraon adjugera on placera. Il n'est pas absolument impossible qu'on fasse pliis tuai encore: il ne faut jamais, dit le prover be, delier un fou de faire sa folie. Cependant, nous espérolis qu'il n'en sera rien, et qu'après s'être donné le plaisir de tenir deux mois de plus, le trône et làFrance suspendus sur l'aby- rae, le ministère ne se trouvera, le 2 mars, ni plus puissant, ni plushardi qu'il ne l'est depuis cinq mois; Temps. - Où attribue le retard de l'ouverture de la Sessionà- l'impossibilité de donner encore une solution définitive relativement la Gtece. Feuille Française. - M; Achille Hoclie, éditeurs des Mémoires du Conventionnel Levasseur(i\e la Sarthe -, dont nous avons nnoncé fa saisie, a comparu devant M. le juge d'instruction Camille-Gaillard Les ehefs d'accusation mis sa chargeront ceux- ci: Outrage 1a morale publique, outragea la religion de l'état, et attaque contre les droits que le-roi tient de sa naissauce. ■V-l'L 5. Op donderdag 21 Jauuarij i83o, teti 12 uren juist des middagszal'er openJwarliik vnkogt worden op d'hofstede gebruikt door sieur Joannes-13apliste De Bailleul gelegen îb de gcmeenle MeesseO., den number vau 7! koopen schooue icpen Boomen dieustig tôt aile slag van werken met tyd van betaling voor de iioofd koopsom mils siellende goede borgen en oudcruuder voorvvaarden alsdan voortelezeu. 6. Op maendag 25 Januarij iS3o ten 12 uren precies des middags- zal'ér-openbaarHjk verkogt wqrdeu ter 110 fa ter le bewoond door Jacobiis Satuyn yoordezen Philippe Six gelegen in de gèmeeute lyemmel langst de Vtturstraât, liet gelai van omirent de 70 koopen zoo erlven alsdepen Boôntcn kùnueude die non vooralder- liande xvvare werken met redelijken tiid van têlaling niits siellende goede solidaire borgen onder ander voorvvaarden alsdau voortelezeu. Notaris Vermixcu. aldaar residerende gepvoçe- deeu worden tôt aanvaarden de verhoogeu en daer de voorafgaaode toewijzing. i° Vau 43 roedeu 3a ellen zaailand met de huiziogen in drie woonslen gelegen in de g«- mecute Oostvleteren langst de veurnestraal bij den ïempelaere gebruikt door Ferd.inand.us Hauspie a 3g guldens 20 centeu boveu de lasten s'jaars staat maar op 400 01. 2° Een huis ende erf imiumer 54 met zijne ei.f leo gebruike van wijnkel aan de uooid zijde der Boterstraat biunen Yperen alwaar den heer Pelrus Andréas Btouch overleden is.-Staai maar op a53o Gl. 3» Een jkuis met zlineri grond aan «Je oost zijde der Langgmeersch straat van. zuidca den voorgaandeo kp.yp. Staat maar op 225 De masse dei tvvee laaste koopen.Staat maar op 26a5 E11 4° een schoon huis ende erf genaamd de Maci-.egeuuuimerd 3 gestaau en gelegen aan de oost zijde der Kerkhof straat agter den koor van St-Maertens alwaar den heer Philippus Devos oulangsoverledervis. Staat maar op i5oo Eli zeg het voorls. 1 B E R I G T. Men laat weteu dat'er op vrijdag 29 Januarij 18^0 ten twee urennaar rniddag in d'herberge" hetSladhuis binneu Poperinghe, door het ampt vau den Notaris Fraeys aluaar zal overgegaan worden toi de publieke verkooping van Bosth- Taille Piantsoenen en Espen staande op de naarvolgende parlien bosch tOebehoorende aan bel Arm Bestuur vau geuielpe Poperinghe le wcten POPERINGHE H AGEBAARTHOl'K. 1» De tailiie met 187 piantsoenen en twee espen op 38 roeden ôoelleu bosch paleude oost en west d'hetjr Adam De Posch eu zuid bel Kasselstraaije. 20 De utilité met 102 piantsoenen en i5 espen op 45 roeden 10 ellen bosch palende oost d'heer Devos etrtuid de voorgaande partie. 3° l)e tailiie met 42^ piantsoenen en 15 espen op 1 bunder 33 roeden j5 ellen in den lijsseul- houk paleude oost en uoord d'heer Mal fait. popeainghe hepshouk. 4*'De tailiie met 118 piantsoenen en r espô op 4^ roeden 10 ellen bosch genaamt de Mispei Biik: 5° De tailiie met 96 plantsoenen-en 11 espen op 23 roeden 80 ellen bosch paleude zuid en- west d'heer Joseph F an Merris. 6* De lailhe met 158 piantsoenen 16 esprit op 05 roeden 10 ellen bosch genaamt den Hollauder. 1 206. VERKOOPING an schoone Bosch-ialie en Piantsoenen. Donderdag den 14 Januarij i83o, om - 1 nur precies iki rniddag, in de heiberg de Hoo- getil, hrwoujKi bij - Pieter Gurdiju, gestaan bii de plant* vau Wytschaete-, digle hetSlaau- ijzer en langs de ktissij van Mecseti teaar Sl- Elois., zal nnH» publiek verkooperr, meestbie- deude de naaste, de volgende4 Iloulieuté weten GEMEENTE VVTTSCHAETE. EKKSTE PARTIJ. De Talie, oud 6 jaren, van 29 roeden 40 ellen Bosch, genaamd Klokkeput, gelegen op 'WyUcliaéle, palende oost t'gi*as van de bofstede het Torretje, gebruikt bij sieur PaelJeen noord de straat van' het Staanijtcr naar den OoStaveme. tweede partij. De Talie, ond 7 jarenecner partij boXcll ge naamd de Elzery, groot een bundesr 88 roeden it> etlen gelegen op VVycUbaete, een weinig noord de gemelde hofstede het Torretje, l>olend oo»{ t'boscb van mijnhoer Godtschaîck, ïuid t'zaailaud gebruikt bij dito Baelde, west 3eu gars-bilk gebruilt bij den zelven Baelde, on noord t'inècrsch on bosch van mijnbecr Godtschaîck. Verdeeld in si hoOpOti gcsclieid met ecne sebaarde van den wesltu. SIRm PARTIE. De Talie oud 7-jaren, van cen bunder 6jp roedeh 98 ellen Bosch op VVytschaete, wat oost de Alees- scnkassjr, tusschcn de Hcrbergen het Staamjter en den Strooyen-haanpalendé oost t'zaailaud van het Gesticht te ftleessenhet sperfclànd vàh d'heer de Ghelcke On t' bosch ran den' heer VYaramout, zuid de bosc-drere vBn de MeOss^i kassjr naar het woonhuis van Romanus Denturck-, en west de bosh-taliè vijf jaar schote van mijnheer do Ghelcke. Verdeeld in a koopen wanof den eersttn, te nemeu ten westkante, in 6 rekketi scheede'fidt op regte streek van den iuiden naar den' rtoUrden met dtjk'lje en sobaarde On den a" koo'p in de overige rekken. Nota: Pieter Gardyn voornoemd, toeziender der voorsebreven Bosschen, zal de zelve aan d« liefbebbers aantoonen. viirfnr partO. De Talie, oud 7 jaren, cerier parti] boScb, gemam'ï Popelieretlult, groot" a bnndnrs 29 roeden' 46 etlon, gelègen op Wytschaete, bij den-Oostaveme achm i d'hofstede van Joannes—Baptiste Mahieu. verdeeld en geschaard als volgt 1 den westkant oalende a*n de ianden van mijnheer Godtschaîck meti ngeteckend» Piantsoenen; a" palende west aatt den vdorgâanden I en a'an detl' Volgonde' en noord-;den bôsth Vslit liet' Gesticht- W Meossen rntet 5a- geteekcndr Piantsoenen-, 5» den noord-oost houk van den bosch met 44 geteekende Piantsoenen 4° dea- auid-oost bouk met 5a Piantsoenen en 5° het deel' west den ecrstenoost d'en voOrgaRnden en ruid t* bosch van dOn lieèr Godtschaîck lé- Waestcrf met H Piantsoenen. Voorts eenen schoonen- EIKE die dienen hntf voor Kruisplaat- staande iu den- zelven- Bosch. GEA1E EN TE V OORMEZ EELE. t1jsde xi De Talie, oud ejaren met51 geteekende plantsoènenV eenèr pàrtij bosch grhot gy ritfden orel gblegen op Vo6rmezeele, een Weinig" nodrd'het DUieeKit/- teel en bij de bofstedetjens gebruikt bij 08ent errFélix Beun, palende oost het Waeslen strâutjcn zuid t'bosch d'heer Leynaert, west de Ianden gebruikt bij Odent en noord' e'eta' ander sfraatjén: Verdeeld in s Pdopen gesepafert-d op regte lirii^ met eene schaérde Van den oosten- n3«r dtn WVSttn. Nt»»a.': F eh je Beun, toesifender dezer bosch- zut dien aan de liefbebbers aantoonen. Deze Yerkooping zal gtbeuren met tijd'van betaling mils siellende goede solidaire mede- koopers. De Notaris VicToon1 te Meessen is met de Verkooping en Ontvangt belast. Dat men liet voortzegge. 2. BERIGT. Mén faat weten dât 'er op Vrijdà'g 15 Ja nuarij i83o tén 4 uren na rniddag in d'hef1- berge Duyrikertc binnen Pô;iefinglie,-dôot1 bel ampt van 'Mter FFwVEYS Notaris te Fo- pèiihglle ,;zaf gepfoCedïért w'orden'tot de pu- bjîebe vèrkbopinge vàrt de tailtie met i22*g'e- técfcfefide' plàntsotfien staande op lWee partit B bbsth wauof d'ecne grOol' 29 roeden 4° elfen gelegen in deti Hàgebaert lïoek en d-'aii'dèré groot 44-°'9» 'ù- dèn Helboek va 11' 't z^lva Poperinghe toebtehoorende de kelke vhn dèrt II. Bèrlhtùs tôt Vôormeldo Popêriûghè. 2 Eli zègge het vootli. y, - j - u - 1 1 E i »i in i, ^.1 L s ABONNEAÎESi" au Propêcatécr-, Jocxs'al d'Ypxss, Politique, Judiciaire et Notarial. P&ixi peur la viUe-, z* fl., 75 cents'- par Ci mois pow-' les autres villes du royaume4" cents de plus (.franco, par la poshe par trimestres INSERTIONS. Prix: 8 conts par ligne au dessous de 7 ligues, 5o cents. - S'adresser chez l'Éditeuret tous lés bureaux des postes aes Pays-bas. TjJrcj. - Imprimerie de 1E GAilBiRTkdtORÏlE^1, lûipruucur-hihrajjre aur la Grttncl8-PÎjû^~N»™h!jr—

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1830 | | pagina 4