i5\ AN VVEGE DE KONING EN JLSTITIE. AA B h A G E A B E RIG T. f 17. VER S. OOP IN G. STAAT van verkogte Granen, drnoge Peul-vrng~ 4 B OES IN G Ht. H >t fliklt H3t, ter uiiz.wderifig vati al belfiken- h.iut. fetHaiior opceuc paille bosch gtuoarad île Veefji .1 Oeraêtea Jangt deii steetiweg van IJ peren i.aaf ibidem groot G B - G" R. o5 ellen mei 722 FUmsoeueo veriiteld in id be- U kken De vaorwa.irden dezer Veikooping rusten ter beschouwing »ler LieRiebb-rs ten kauloore vau deu Notaris Y AN DERoiEERiCH. 1 14. Op dingsdag a ft-bruarij i8io des mid- da_s len 1 2 uren zal mi'ii ter bofsieiic bewoi»nd <|..oi d< weduwe de Grave binneii de gemeente jSillebeke l.tngsl den sieenw g «aai IJ perea Oprdbanrlijk Y'ei koopen bel gelai v«'i 68 koo- p«-n lepca R lUioen dienSlig vo<h wugeuni.ikcrs, limmiT en tnoleu wcikeu, 111 l ledriijk nujl van betaling en onder auder vooi waatdeu als- d<tu voorultien. V E R K 0 0 P I N 1 Door Reglsvermogen te Sladen. Zondng vier en twinligdrn januaiij i83o, neg n uren voorrniddag zal'er Vnkooping do.R.-gtsverniogcn geliondeii worden ami de W001 ii g van Thomas yandamme molenaai te Si id 11, van meubelen en rnerendc goedéien, Lesiaande nanienllijk in lafel, stoelen, koper- ti/.-ijzi r en gleijze wei k, gezaagd-houi bi .nul— hmit bakketstuig, een paaidt, eene 11 >am kaire,een zwijn, de fo.-rende en draijende Wei ken van'eeneii koo> ne windmoleii,aai ap- pelenen meer andne vooiW ipeu te lang mu te tin ideii. Deze Veikooping z d geschieden dooi bel atnbi van lin L) uiwaardei SAM Y le IJpe- Tena n vvien allés comptant zai moeleti be- taald worden. Elk zeg^e het voort. SCHULD DER STAD 1JPEREN. BURGEMEESTI'R en SEHEPENEN der Slad IJpeten geveu te kenueu dat de iciiesieu der g. vesiigile scliuld van geraeld stad,over ib'i); als mede die ovi 1 vroegeie jaren, lot litOen niei g. clamecrd,gedureiidetleaaiis(aande maaiid tel). 11.11 ij, liij den sledeliiken onlvanger, aun de legibebbi mit zullen worden tnibe- taald, en dut de, ove.i bel jaai 1824, veischul- digde iplrestenwelke dour de reglbebbeude, Intel iijk op den a8en der gezegde inaand, niel volledig bewijs van huti regt, niel mogten z jn gei ecl uni erd kraglensde liepalingen van bel bnigeilijk welboek, als gi piescribeerd zullen Wniden aanzn n, en eensinidens de bepaln gen van n ukel 8§d, van Z. M. b. sluil dd. i6tn }unij1819,101 aflos der veiacbteide werke- Jijkt schuld, woideu gebaiikt W jdeis, dai, geduiende dezelfde maand tel regering eu ten kanloie van voormelden Outvaigi r, toegezegelde k. sjes zullen worden gest iii. waaiin de|gegadigden zullen kiinnan deponeien de gebodbrljt tien, ont, bij vooikeur, door minsie inscbrijv ing den aflos hunner ac- tien der opgem< Idc scbuld, op bel daarioe Le st. mu» kiediet van 1829. le bekomeu. De formtslen van mmste inscbrijving zijn, ter regei mg eu Gtj deti ouivangi'i le vtnden. Gedaan 1er regering, le lJpeien,deu i8,n jauuaiij 1800 DF. Bl'RGEMEESTER EN SCHEPENEN, 11. CAR ION FILS, iiuig. Ter ordonnance dt S-et t tans, H ut Godt. VAN HAKHOUTTEN EN PLANTSOENEN TE WESTOUTER. Den Notaris LUCIEN residerende le Renin- ghelsi zal op innndag 2.r) januaiij i8do, len iiegen uren 's morgens in lu i Gem enl huijs van VVeslouti r, bi woonldoor LodetvykMaes Ôvergaan lut de op.nbaie veikoopmg voor len 01 ibloot dezer jaie dei li kliouileii en plants..enen, statnde op iwaIf partien Bosch al gel< gen birman gez>'gde Wi slouter, Compe- ler-iule de K rkfab. 1 k.n bureel van welda- «l.ghayd van voorutelde gemeeiite van VVes- touter. Elk zegge het voorts. 16. VERKOOPING VI!» SCHOOS» BOSCH-TALIE EN PLANTSOENEN. Op Maan.lag eersten Felrruary i83o, ten een uur precies namiddag, in il'lierberg Sintr-An- dries langt de ealciii.de van Vlainertinghe naar Poperinghe zal'er door de anilitiverrigting van d, n Notaris BOEDT der reiidentie van Vlamer— t ngiit optnbaarljrk viTkogt worden de lalie met de geteekendc Plantsoenen der naariciireven par- tien Bosch. ELVERDINGHE. De Talie oud zeven jaren, met den nomber van iÎjO geteekende Piuntaoenen op eene partie boscli groot 4 bunders 41 roed. n^7y palmen, competerende jolFrouw de Moucheronte Brugge, gelegen bninen de gnneente van Elverdinghe, by bet gescheed met Vlara. rtingbcniet Verre van de calcliiede van Vlanitrtinghe naar Poperingbe, acbter d'iierberg Sml-Andrics palende van 00s- ten aan het boscb en aan bet zaailand van Mr. lw eins-de Codt van zniden aan de Lisscbevvalle— Busschen van wc»ten aan het boscb van Pieter Vandew Jfnclel en aan het gene van d'1 eer Van- merris en van noorden de zauitandcn van d'hof- stede genaamd de Cayenne, Deze partie boscli is verdeeld in vyf koopen zoo volgt Dm eersten koop ten zuidkant met 346 Plantsoenen. Den tweeden koop, vervolgensmet 240 Plant soenen. Den derden koop idem met 3a 1 Plantsoenen. Den vierden koop, met 2>^ Plantsoenen. En den vyfden koop met 3<>7 Plantsoenen. Den boseh-vvacbter Pieter Bruneel, woonende digt by de partie boscb zal de ïcive aan de lutnebbers aantoonen. RENINGHELST. De talie ond zes jaren met r55 geteekende Plantsoenen van eene partie boscb groot 5i roc- den 4.5 ellcn gelegen by d. n Visscherie Molen palende van oosten het boscb van de kerk van Vlamertingbevan zuiden en van westen de bos- schen van Mynheer Mazemanen van noorden de dreve van den Visscberie-Molcn. De talie oud 5 en zes jaren met 5oo geteeken de- Plantsoenen op eene partie boscb genaamd de Kappel/e Vloge groot t bunder 35 roeden 97 ellen gvlegen op Rcninghelst, vvat zuid van de plaals digt bij het bosch genaamd den Molen- mnat, en bij de woonst van Marlinus Cadet palende van oosten en van zuiden mynheer liuyguc en van noorden de kindeecn de Lrock. VLAMERTINGBE. De talie oud 6 jaren met a56 geteekende plant soenen op eene partie bosch genaamd de Twet Gemtten groot y3 roeden 60 ellen gelegen op Vlamertinghe 111 den Brandhoek aan de zuui zijde van de Casselstraatpalende van oosten aan het bosch van sieur Hoevenaghcl te Boeschepe, van zuide aan de weede en van westen de dreve van d'hofstede gehruikt door Joannes Barroo en van noorden aan de gezeide straat. Deze partie l^osch is verdeelt in twee koopen zoo volgt Den eersten ten oost kant met 14^ plantsoenen. Ln den tweeden zynde den west kaut met n3 plantsoenen. De talie oud 6 jaren met 23t geteekende plant soenen, van eene partie bosch genaamd de P'ier Lynta groot 53 roeden Go ellen gelegen als de voorgaande palende van oosten het zaailand ge hruikt door Philippin Logie van westen het zelvo bosch van gezegdun iloevenagel en van noorden d# Cassclstraat onthloot in door Constantinus- Dcliaene. De lalie oud 6 jaren met 187 geteekende plant soenen ven eene partie bosch genaamd A ruai- Doomgroot 4a roeden 70 ellen, in den Brand hoek palende van zuiden bet gars van de liof— stede gehruikt door b rancis Bossaert, laatst onthloot door fieler Gryson. En op Donderdag vierden February i83o, ten een uur précies na miJdag in de lierberg het Gemecnte-lluis te Dickehusch zal 'er door den zel- ven Notai- s BOEUT publiek ver.kocht worden dq talie met de daar in geteekende Plantsoenen der tweena schrcven partiekens Bosch competeread» de gemeente m het gesticht van VVcluadigueid van Dickebusch. RENINGHELST. De talie oud 8 jaren met de geteekende Plant soenen, op eene partie bosch groot 73 roeden 5 ellen gelegen binnen de gemeente Reninghelst, palende aan het bosch van d'heer Opsomér aan Joseph Dezegher de erfgenaraen joftrauw Cabo che en het boscii van d'erfgenamcn Joannes Ryc- kewaert. DICKEBUSCH. De talie oud 8 jaren op eene partie bosch groot 6jt roeden 5o ellen op Dickebusch in dtît Torne! palende van oosten het bosch van joffrouw Claeys- sens, van zuiden Conslantia Lenridan van westen de kerk van Dickebusch en van noorden bet boscb van mynheer Compère. Deze Verkoopingen zullen geschieden met lan- gen tijd van bet.iling voor de principale keop- sommen mits stellende voldoende borge en comp tant betalcnde de bespreken. Elk ieggs het voortI ten, P'ieetch en aridere hetwor'enter lUarkt dezer stad, gedurendt de 3.d* Heek der mua ni Januarius i83o. AAHI» DER Grtiiieu Peiilvrugtifn Brood eu Ict-sth Koren Zw art koren Droogepculvrugten Aardappelen, roode idem. witte Haver Hooi per 100 pond. Slrooi per id Verscbe boter Gezouten boter. Ossenvleesch Koeijenvleesch Kalvcrvlecsch Schapenvlecsch Varkenvleesch Brood 1.(1 V SVtHIID vAn veiko^le waret mud 543 21 a 4» 3 5G |1. poud bondsls Mutd. I- bl le PrJ» t>« (il. C 9 55 5 971/2 5 83 1 73 a 5 48 h a> Ti J )i JJ VI i.tdel- barc ucr l'Oi.d «.I. C.» 1 I 4i 5* 3Ô 59 ABONNEMLN1 au laoraCATSu* Joussal d'Vvsss, Politiijue, Judiciaire et Notarial. Paix: pour les autres villes du royaume4.0 cents de plus franco par la pos e) par trimestre. INoiaRilONb. Fsn 1 8 cents par lignes au dessous de 7 lignes 5o cents. S'adresser chez Pajs-Bas. la ville 2 Jl., 75 cents par 3 mots pout l'Éditeuret tous les bureaux des postes tel Yprey. Imprimerie de R. GAMJBARf—MORIIKRLibraire sur la Grande—Place,

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1830 | | pagina 4