•3û, 4.) gciccAende pîantsoesievi staamde -op «ene pariij bosch groot 14 r.ocdea 60 ellen .gtlegeu te Lan- gliem4r<sk. 2de KOjOP. De faillie o<d 7 jarcn 'met 5o gctec- ht-nfie plantsoem'n«tuamie op eene partij bosch groot 58 ruoden gelegon te Langhemunck. 3d' K.DOP. De taillie oui 7 juron met 11 çe- teckende plantsoenen stxuLode op eeue partij Loscli groot 4^ roedeu <80 ellen gelcgen in Langlicmarck fiaiencle van «osfen fie groene straat. 4dt' K.00P.De (allie oud8 jaren met <66 getctkcnde T>l:iittsoem>n itaande op eene pactij bosch groot 58 ratdett 4" clleu in de geraeenle Sl.-Jans. lie \ourwaaidtD der gezegde Verpachting enVerkoopiug berusten ten kantore van srror- liomiden Nourrs Rentï, ieule markt u® 26 le IJperen. "VER PACIîTING va* LANDGOEDEREN, Aan het Gesticht te Meessen toebehoorende. MEESSEN. Art. t. Hoeve, de Nederhof, inhoudende 65 Lundcrs 5i roeden 67 ellen door de weduwe De- lannoy gebruikthet revt van genot zal' met den 1 october i85x aanvang nemen. Arl. 2. Hoeve, de kleine Dbvieînhoiidendë 5i bunderâ 16 roeden 49 ellen, door Andréas Damhre gebruikt, het regt van genot zal met den 1 octo ber i838 aanvang nemen. Art. 3. 61 roeden 17 ellen Bouwlanddoor Pietgr-Joannes Heughebaert gebruikt het regt van genot zal met den 1 october 182g aanvang nemen. De pacht der drie voorgaainde artikels zal voor g jaren plaats hebben. Art. 4- g4 roeden 16 ellen Weilanddoor Lo dewick Coppin gebruiktde pacht zal voor 7 ja ren plaats hebben, waar van bet eerste met den 25 dcccmbcr i83r beginuen zal. Art. 5. 73.roeden 14 ellen Weiland door Lo- dew-iek aCoppip gebruiktliet regt van genot zal met den 25 deccmber 182g aanvang nemen. Art. 6. 81 roeden 60 ellen Bouswland, door Plamapt en Decousseiuacker gebruiktliet regt van genot zal met den 1 october i83o aanvang nemen. De patht der goederen begrepen onder de arti kels 5 en 6 zal voor 9 juron plàals hebben. Art. 7. 1 bund* 7roC'den 5o elierijVY eilarid, le Coucou door de weduwe Dclannoy gebruikt, de pacht£al voor 6 jar. n plaats hebben waar van liet eerste met den 25 decembcr i83o beginnen zal. Art. 8. 2 bunders 74 roeden 60 ellen Bouw-en Hooiland door Lodewy k Coppin gebruikt bet regt van genot zal met den 1 October xb3o aanvang Xienyn. Art. 9 1 bunder 67 roeden 74 ellen Wei-en; Hooiland door Lodewick Coppin gebruikt het regt van genot zal met den 25 decembcr i83i aan vang nèmen. J)e pacht der goederen begrepen onder de arti kels 8 en 9zal voor g jaren plaats liehben. Art. 10. 85 roeden 11 ellen Bouwland door Ignati-us Dieryck gebruiktde pac.ht zal v0or 5 ja ren plaats hebben waar van het eerste luet den a october i83i beginnen zal. Af{. 11. 84 roeden 96 ellen Wei-en Bouwland le Galand door Pieter Wonssen gebruikt, het regt Van.genot zal met den 25 decembcr i83a aan vang nemen. Art. 12. 87 ellen Grond waar ecn huis op «tact, door P.-J. Bondue gebruikthet regt van genot zal mçt den i5 maurt i85: aanvang nemen. Art. i3. 9 roeden 20 éllen Moeshof waar een huis .op staetdoor J. Woussen gebruikt, het regt van genot zal met den 25 decembcr 182g aanvang nemen. Art., 14. 9 roeden 20 ellen Moeshof, waar een huis op staat doer Theresia Becue gebruikthet regt van genot zal met den 25 deccmber iSsgaan- vang nemen. Art. i5. 8 roeden 17 ellen Moeshof, waar een huisi op staat door Romanus Leclercq ge bruikt het regt van gerrot zal met den s5 decem bcr 1829 .aanvang ticmcn. Art. iii. 1 roedé 2 ellen grond van eene Schuur door Romain Couvreur gebruikt bet regt van ge not zal met den 25.1december 1829.aanvang nemen. Art. 17. 8 roeden 76 .ellen Moeshoven, waar huizen opstaan, door Jan-Baptiste Percque ge bruikt bet rigt van genot zal met den i5 muart 1829 aanvang nemen. Art. 18. 2 roeden 92 ellen Moeshof, waar een buis op staat door h. Joyc gebruikt, het regt van genot zal met den i5 maarl 1829 aanvang nemen. Art. 19. 1 bunder 47 roeden 5g ellen VI eiland door Félix. Vandermeersch gebruikt, bet regt van genot zal met den a5 deccmber 1829 aanVang nemen. YV ÏTSCHAETE. Art. 20. 2 bunders 10 roeden 22 ellen Bouw land door Lodewick Coppin gebruikt, bet regt van genot zal met den 1 october 185x aanvang nemen. Art. 21 2 bunders 54roeden 1 el, Bouw-Hooi— en Bock-Land, door Jan-Baptiste Maiiicu gebruikt, het regt van genot zal met den 1 october 1829 aanvang nemen. Art. 22. 2 bunders 1 roede fi ellen Hooiland door Petrus Ghesquiere gebruikt, het regt van ge not zal met den 26 decembcr 1829 aanvang nemen. Art. 23. 1 bunder 9 roeden 20 ellen bouw-en bosch - land door Jan - Baptiste Vlanunck ge bruikt het regt van genot zal met den 1 october 1829 aanvang nemen. Art. 24. 91 roeden 97 ellen bouw-en bosch-land door Franciscus Ecria gebruikt, het regt van genot zal met den 1 october 1829 aanvang nemen Art 25. 2 bunders 85 roeden yj ellen bouw- en booiland door Franc.seus Derauiaux gebruikt het regt van genot zal met den 1 october i85i aan vang nemen. Art. 26. 9 bunders 2 roeden 19 ellen bouw-en w.ei-land door Karcl De Coninck gebruikthet regt van genot zal met den 1 oclob. 1831 aanvang nemen. Art. 27. i5 roeden 4 ellen Moeshof, waar een huis opstuat door Franciscus Denturck gebruikt, het regt van genot zal met 1 october 1829 aan vang nemen. WAASTEN. Art. 28. 7 roeden 3o ellen Moeshof, waar een huis op staat door Cattelain gebruiktbet regt van genot zal met den 20 augustus 182g aanvang nemen. De pacht der goederen begrepen onder de artikels 11-12-15-14-16-16-17-18-19-20-21-22-25- 24- 28-26-27 en 28 zal voor g jaren plaats hebben. DEÏÏSLEMO S T. Art 2g. 1 bunder 85 roeden g4 ellen bouw land door J. Froidure gebruikt, de pacht zal voor 7 jaren plaats hebben en met x October 182g, beginnen. Art. 5o. 3 bunders 55 roeden gi ellen Bouw land door Hippolytus Vandermeersch gebruikt, de pacht zal voor g jaren plaats hebben en met den 1 October 182g, beginnen. Art. 3t. 8 bunders 23 roeden fi ellen Bouw- en Weiland door Henricus Philippo gebruikt, het regt van genot zal met den 1 October 182g, aan vang nemen. Art. 52. 2 bunders 66 roeden 86 ellen Bouw land, door A. Philippo gebruikt, het regt van genot zal met den 1 Uctuber 182g aanvang nemen. De pacht der goederen begrepen onder de arti- kel 5x en 52 zal voor 5 jarcn plaats bebben. Art. 33. 10 bunders 70 roeden 36 ellen Bouw land, door F.-L. Vandermeersch gebruikt, het regt van genot zal mtt den 1 october i85o, aanvang nemen. iNOORD-EN-ZUID-SCHOTE. Art. 34- Hoeve inhoudende 3i bunders 15 roe den 57 ellen bij de Middel-slraat door P.-J. Butaye gebruikt, liet regt van genot zal met den 1 october 182g, aanvang nemen. Art. 55. 2i roeden 90 ellen Bouwland, door J. Bocrhave gebruikt, bet regt van genot zal met tien 1 petober 182.9, aanvang nemen. De pacht der goederen begrepen onder de ar tikels 53-34 en 55 zal voor 9 jaren plaats hebben. Art. 36. 68 rqcden 52 ellen Bouwland, door Joanncs-Baptiste Hosdey gebruiktde pacht zal voor 5 jaren plaats hebben, en met den x october ib3i, beginnen. Art. 37. 1 bunder 3o roeden g5 ellen Weilantj,, door Joanncs-Baptiste Delcfortrie gebruikthèt regt van genot zal met den 25 december 1831 aanvang nemen. Art. 58. 76 roeden 64 ellen Wei-land, door J. Dezwarte gebruikt het regt van genot zal met den 25 december 182g, aanvang nemen. Art. 3g. 2 bunders 25 roeden g8 ellen Wei land door Jacobus van Elverdinghe gebruikthet regt van genot zal met den i5 december *823, aanvang nemen. Art. 40. 1 bunder 55 roeden 3 ellen Wei land, door P. Merlevelde gebruiktbet regt van genot zal met den a5 december 182g, aanvan» nemen. Ari. 41. 1 bunder 4o roeden 56 ellen Wei land, deer P. Merlevelde gebruikthet regt van genot zal met den i5 december 1829, aanvang nemen. Art. fi. 10 bunders 20 roeden 3o ellen Bouw- Wei—en Hooiland, door P. Buudry gebruikt, het regt van genot zal met den 2J deceuiber 1829, aanvang nemeu. Art. 43. 2 bunders 4a roeden 3i ellen Wei land, door, de weduwe Vanlcrberghe gebruikt, het regt van genot zal met den 23 december 1829, aanvang nemen. 1 Art. 44. 2 bunders g5 roeden fi ellen Hooi- land, door J. Deman gebruikt het regt van genot zal met den 25 december 182g, aanvang neuieo, Art 45. 1 bunder 12 roeden 83 ellen Wei-; land, door de kinderen Roinclaere gebruikt het' regt van genot zal met den z5 december 1825, aanvang nemen. De pacht der goederen begrepen onder de arti kels 57-58-59-40-41-42-43-44 en 45 zal voor 0 jaren plaats iubben. Art. 46. 1 bunder 22 roeden 61 ellen Wei land door de weduwe Franciscus Vermeulen ge bruikt, île pacht zal voor 4 jaren plaats hebbtn en met den 26 december i83i beginnen. Art. 47» 5o roeden 94 ellen Bouwland, door de kinderen Romelaerc gebruikt, het regt van genot zal met den 1 october 182g aanvang nemen, Art. 48. 24 roeden 22 ellen door' Bouwlaltd Pieter Sedin gebruikt, liet regt von ganot zal met den 1 october i85o aanvang nemen. Art. 49. 7 roeden 44 ellen Bouwland door d« weduwe A. Jacob gebruiktlut regt van genot zal met den 1 october x83i aanvang nemen. Art. 5o. 1 bunder 5i roeden ij ellen Wei- en Bouwland door Plulippus van Eecke gebruikt, bet regt van genot zal met den 25 december i85o, aanvang nemen. Art. 5i. 45 roeden'^g ellen Weiland, door A—A, Caillcau gebruiktbet regt van genot zal met den 25 december i85o, aanvang nemen. -• I, Art. 5a. 43 roeden 7g ellen Weiland, waaF eea buis op staat door Jacobus van Elverdinghe ge bruikt het regt van genot zal met den 25 de cembcr i83l, aanvang nemen. Arj. J3. 19 roeden 56 elien Moeshof, waar een Gebouw op staat, door Joseph Vanzullen ge bruikt liet regt van genot zal met den 1 october 182g, aanvang nemen. Art 54. 5 roeden i5 ellen Moeshof waar een gebouw op staet, door Joseph Vanzullen gebruikt; bet regt van genot zal met den 2 januarij i83o, aanvang nemen. Art. 55. 1 bunder3 roeden 79 ellen Weiland, langs het Riooldoor Philippus-Jaçobus Magry gebruikthet regt van genot zal met den i5 de cember i83i aanvang nemen. En Art. 56. 2i roeden go ellen Moestiiin, waar cen huis op staatdoor i^ugenius Vandettbergbl gcLruiktbet regt van genot zal met den t october 1829 aanvang neincn. De pacht der goederen begrepen onder de arti kels 47-48-49-60-51-52-55-54-45 en 55 tal voor 9 jaren plaats bebben. De Verpachtiug der voorschreven Lflncj- Goederen zal in de Zitling Zaal van lie! Igeslichite Meessen opet/baar geschieden, den JJingsdag 2 Maarl i83o.des voormiddags ten uegeu uren. Nadere iuformatien zijn te beltomen van het kohier van lasten en voorwaardi-n dezet Verpachting goedgekeurd door Z. Exc. den Staads Raad Administrateur voor de Gevan- genissen en het Armwtzen ten Secrétariat van het beslnur van gemelde gesticht te Mees sen en ten kantore van 'M rester TiiEETEN, Koninklijken Notans ter woening van Nieuvï- kerke deu welken met deze Verpachting be-. iast is. Elk zegge het voort. ABONNEMENT au PaorACATïoa., Jouirai. d'Ynss, Politique, Judiciaire et Notarial. Prix: pour la ville, 2 fi.,y5 cents par 5 mois pou* les autres viflei^du royaume4° cents de plus (franco, par la pos'.e) par trimestre. INSERTIONS.Paix: 8 cents par ligne; au dessous de 7 lignes, 5o cents. - S'adresser chez l'Éditeur, et tous le» bureaux des poste» au Pays-Bas. v Y près. Imprimerie de R. G A 31 il A HT-MORT 1ERLibraire sur la Grande-Place.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1830 | | pagina 4