11 4 to. ARSÛLtJYTÉN OVERSLAG. Geweente va# Crombeke. De hérberg geriaemd het Ûoorentjemet de stal- fingen en 85 roeden 5i ellen Hovenierhof en Soomgaerd daer médegaende. 106. GEMEENTE WEVELGHEM. t Vrydag. i5*nJulius i"83t, iwee ueren tta -middag in de herberg bel Daorentjé ter ge- rfceeDte ^an Crombeke zal gebeuren den ah-- sol uy ten Overslag van de onder aeugewezen goederen. 'Een -vervallen Uofstedeke., groot 2 bunders 48 roeden 80 ■eUe» palende oost aen de Doot*enstrae- ter "verdeeld in 3 koopen .met Feserve van- ver— zaemeling. Ingesteld i45o guldens. Ingesteld y5o guldens. Fen bunder 8 roeden 56 ellcn Zaeylandpae- leiide oost zaeylànd; <vân Louis Van de Voorde zuyd én wesî d'c ierke' eh disch van Crombeke. tûgedtéld 600 guldens. De voorenstaende goëder'en zyn gébriïylLt door bet sterfhuis -van -de weduwe Pieter Queldrye en de koopers zullcn daer aen mogen handslaen aen de zaeylandcn met bet sclieiren <ïer vrugten -van den acnstaenden ougstaen de garzyngen met -eersten Mey i852. Eyndelyk een huizeke op cbynsgrond staende in de dorpplaets van Cromteke, gebruykt door Francis Dolpben. Ingesteld 5o guldens. De verkoopvoorvvaerden met de bewyzea Van eygendom berusten ten kanloore vaw (ien notaris FLOOR tôt Loq,- en de gegadigete kôrroerf Ook aile inlichtibgert bekofrifteft (ert kantoore varb <ïeo notaris PRÛVOST, tôt Proven. 2. xp>. KGOR8AG VAN TWEE WERKPEÈRDÈN4 ■EX GROENÉ VRtTGTEX TOT POLtYXcBoFË. Zaturdég 16 juliùs r&3i têh twee tfeVéh lia mid dag: tef lîofstéde' bewoo'n'd door sieur FrSnciscus WéfriS op' PôKyn'cboVe by den Gttëp'dêtd. Kôôpaà'g Van' 2' ivevtmettieri de' ëerré ôtid 5 jàet'eii en de ander 14 jacren, item van 3 btfndets tërWe, t bunder Bèërde bëtfttert, 60 roéden rtfggé, ?5 roeden Eàvër éri dë tweedé srtêdè' vàrt 75 roëden llstVerS. De principale koopsomrfièn Zullcn itiaer nïOétèfl Wézen bétàèïd deh i january1 183 2 mit S StéHeride, îegoéde ért bekendë borgè, en de'tt 10 pëhtiinck met dé bespreken dadelyk voldôéride. but men két vbdrtzegge. 2 109I KOOPDAG JS~àti iliiisràed, Bèestiaeleh eh f eldvftig- ten loi Crombeke. Zatordag 23 julius 1831, met de middag uer te beginnen 1er bofslede en herberg bet Doo- tentje. Koopdag Vatl àl dën huifcraed beslâendé ia kopertin, glëys tafels, sloelen, hérbetg ma- ten kleerkafcsenslaghorlogie, kuyp en keern hallaem, een stuk lynwaed, vlas, gaeren, kleer koffer een wagen^ een stortekarre, een ploeg rollè, heegden, dry ezels, 3 melkkoeyeo, éefl jaerlynck veérze, een jong kalf, de veldvrug- ten bestaende 111 2 bunders terwe i5 roeden rogge i5 roeden vlas, 1 bunder peerdeboonën ao roeden haver, 20 roeden aerdappèifc, 20 roe den klavers 2e snéde het klaverboey van de eerste snede2 bunders agtergraseu van het geen voorders aldaer te bevynden te lang ont te verhaelen. De koopen van 10 guldens en daer beneden met gereed geîdde geen daer boven met lyd van betalyng tôt 1 december i83i, mits stel- lende goede bekeude borge. 2 111. Venditie van Mbubelen en Bees- ti^elen en vrugten te velde in de ge- meente van Dickebusch. Dynsdag aenstaencle 12 July i85i om een uren s'hahiicldags préçïes teh bùyzè van Joannes-Ja- cobus Viôn herbergiër in de herberg bet Houten Zwéerd, staende in de gemeente van Dickebusch 4 festgst d'en stecnwçg leedende na derr Ouderdt>M zal'ee openbacre Venditie gebouden wordert van Meubelen, bestaende in tafels stoelen banken toogslaghorlogie, kcirn kuypen, stove tin, yzerkooper, galeis en aerdewerk, bouwen, spath', Vorkeri rakels, karrewaegen kannen glaezen en van meer ander objecten te lang om te beschryvetf. Voorts zal men verkoopen eene melkkoeyeover- jaers zwyn en bet koorn staende op eene par tie land grobt 44 toeden 10 ellen. Den tienden penning; verdere bespreken als mede de kooopen vart en' beneden de twee guldens comptant te betaelen zullende voor de gei-ne bo ven de twee gu'ldensmits stellende goede borge vergunt worden redelyken tyd van betaelinge. Den notaris LUCIEN residerende te Reninglielst is ihet deze venditie belast. 2 t tï. Vrywitlige verkoûpinge van MEUBELS Beesteri dft FfUgtetile Zuyds'ctiote. Dk» dertîenden jûly i83i met middag preçies te begihnén Zal'er Verkoopfrtg gehouderr Wordert ép bet bofstedeken gebrui'kt door Bernardns Van" denbroele te Zuydschote, digte by Steenstraete— brugge, van een menigte zeer schoone en van aile slag varf ïleubelen; voorts van eenen wagen eene karr'é, ploeg zoîéeggen karteelhaelkui- p«neenen jongen ezel twee sc'hoorve vette veét— sen'y twee kalvers mitsgader» van 36 roeden 76 ellen tarwe 2 172 lyncn >7 roeden 64 «lien vlas 200 lands 8 roeden 8» ellen boonen (^100 lands en 22 roeden o5 ellen maeygras 1/2 gemet en meer anidere objetteft te lang oui te besebryven. De venditie zal gebeuren met langen tyd van betaelinge voor aile de koopen boven de drie gul dens, mits te Stelîen goede borge en de bespre ken comptant te betalcn. 1 116. Vrywillige verkoopinge pan KOEYBN, Landsgereedschap en Vrugtente Gheluvelt. Den Vèertiefiden July t83tmet to uren s'mor- gèrts Zfll'cr venditie gehôudefl worden op de hof- stede gebraikt duor J&attnés Callens, te Ghelu- velt> vart tetl La/jdsgefeedschapkuip en keerne allaeni een sniedpeerdè, koorne molen korte- wagen ploeg en zole, twee melkkoeyo»voorts van 5 bunders tarwe, 1 bunder 9$ roeden rogge, if roeder* 64 ellen aerd'appclen, 1 blinder 11 roeden geerste, 78 roeden- hyvernage, en 44 ra&- den 10 ellen maeygras., en meer andere voorwer- pen te lang om te besebryven. De verkoopinge zal gebeuren met langen tyd van betaelinge voor aile de- koopen boven de drie gui dons mits stellen van goede borge «n- de be spreken comptant te voldoen. 1 117. Schoonen koopdag van ILUISRAET> Beestiaelen Vrugten op den akkerZaol en Wagenarnasch en van meer anderete Re ninglielst. - Op den dyngsdag 19 July i83i ten tien ueren des voor widdags, ter boistede gebruykt door Joannes-Cornelis Trassaert gelegcn in 4« gemeente van Keninghelst verre noord van de plaetse e«n weinig znid ter herberg genoemd den Pouperzal'er gebouden worden. eencn rrywil- ligen koopdag, van Meabelenbestaende in stoe len tafels, koper, tin, yzer, gleys en aerde werk vleescb stande en meer andere. Voorts vaw een werkpeerd met ziyne arnassure van kimp en leereene veerze een jaerlynck} van dry bunders 91 roeden koorn een bunder 32 roeden peerde boonen 44 roeden 9 .ellen er- wcten 29 roeden 4° «dlerr haveren de tweede sneede van 44 roeden 9 «lien klavers} va» twee wagens,twee karren, twee ploeg*hauwt caretfe met cartee! bauwtkuype, heegden, hoezelaer kafniolenliauwen, spaen, vorien e» van ver- der akkcrbouw hallaem. Den tienden penninck, verdere bespreken als raede de koopen van vyf guldens en daer bene den comptant te betaelen, en wat aengaet de principale koopsommen van boven de vyf gul dens daer zal tyd van betaelin^ toegestaen zyn tôt eersten november van dezen jaere i83i mits te stellen goede bekende borge gedomicilieert in het arrondissement van Yper. Den Notaris LUCIEN, residerende tôt voor- noemde Keninghelstis met deze venditie en ont- vangst belast. x PROVINCIE WEST VLAENDEREN. Hetarna bestuer van Wevelgbemverwiltigd het publiek, dat erop Donderdag 21 July i83i, ten 2 ueteti nnet middag, in het Gemeente May s det zelve procliie, bewoond by Petrus Van- nieuweDhuyze, door M*' Frederik-Joseph yanackere Notaris te Meeuen, zal overgegaen Worden toi de opehbaere Verpachting, voor den tyd vau zes jaeren der volgende Goed.eren. Volg Hum- mer. 2 3 6 9 10 11 12 13 ]4 15 16 AENfVYS DER GORDEREN. Aerd. G r 00 te. Mèërsch. Zaeyland. Idem. Idetn. I'deiu én Bosch. Bôù w land. Iderti. Idem, idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Meôrsch. Land en Bosch. Gelegentheyd. Wevelgbem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem, ldetn. Gullegkem. Naemen en Bynaemea der Gebruikers. Reynaert Petrus. Gbeysen Francis. Wyzeur Constantin» Vannieuwenhuyze Fetru* Veys Augustin. Lagae Léo. Deman Andries. Deman Joseph. Daels Andries. Deman Joseph. Broyé Joseph. Den zelven. Dito Broyé. Gemelden Broyé. Deleu Bernard. Den zelven. Cbombaere Louis. Herman Martinus. Ingank der Fagte». October i83«. Idem. idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem. Het kohier van voorwacrden beboorlyk goedgekettrd berust in het sekrelarîaet le Wevelgbem^ Meenen s 5 Juny 18 31 Y AN ACKERE. Zegt set Vooeds. s Vpre*. -s*. Imprimerie de R. GAMBAB.T-MOIITIER Libraire sur là Grande-Place

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1831 | | pagina 4