ANNONCES. 57 POUR CESSATION D'OCCUPATION. Commune d'Houthem. - Cantour de la Corteoilde. En la Ferme qu'occupe en ce moment le sieur CJiarles-louis Bonduelle Successeur de Pierre-Antoine YVaume. Meubles et Ef fets Habillement et Linge de Femme Pomme de terres Ustensiles Aratoires et Bestiaux. Consistant en tables, chaises pendule et sa caisse armoires buffets garderobes deux beaux coffres, élain chaudrelal fayence fé- rail de cuisine marmiltes chaudrons plats cuillières et assiettes d'élaiu bois délit et lil- teries consistant en lits de plumes, paillasses, travers de paille draps de lit et couvertes, les habillements et linges que la veuve du dit Waume a délaissés deux belles vaches et gé nisse houes tridents râteaux roudeloires, lierses eclans plantoir colzatonneaux aux engraistonneaux battre le beurredeux cuvelles, une brouette, toile battre colza, bâches, bois brûler, perches de chenil, quan tité de pommes de terres enfin tout le Mobilier que la dite Ferme contient plus. Un Orme et 4 beaux Bois blancs crois sant sur une terre qu'occupe Audré Lampe vendre. Le Mardi 37 Mars t83a 9 heures du ma tin très précises en la dite Ferme on vendra au plus offrantles meubles habillements fiuits ustensiles eqjbestiaux sus énoncés terme de paiement moyennant caution solva- ble. Tous les marchés allant compris le dixième 3 florins seront payés comptant. Nota Les bestiaux se vendront dans l'après-diner. Maitre COURTENS Notaire a Comines est chargé de cette vente. Qu'on se le\dise. 1 58 Herhooping van Boschtaillie en Plant- soenen te Reninghelst. Woensdag 31 Maerte i83a, ten 3 ueren s'namiddags in de herberg genoemd de yalke bewoond door Pieter - Louis Hof slaende ter Plaetse van Reninghelst door bel miuislene van den Notaris LUCIEN resideerende tôt zelve Reninghelst., zal'er openbaerlyk verkogt worden i° de Taillie oud zej jaeren met 33 plautsoenen staende op 4# roeden 49 ellen vlooghe 3* de Taillie oud 6 jaeren met 8t Plantsoenen en 38 Espen staende op 55 roe den 84 ellen bosch; 3° de Taille oud zes jaeren met 48 Plantsoenen en 11 Espen staende op 34 roeden 93 ellen bosch 4° de Taillie oud 6 jaeren met 3ageteekeude Plantsoenen eu twee Espen staende op 37 roeden 19 el len Bosch en 5» de Taillie oud 6 jaeren met 46 geteekende Plantsoenen en 11 Espen 3 staende op ao roeden 57 ellen Bosch al ge- legen in Reninghelsten toebehoorende de Kerk-Fabriek der zelve Gemeente. Elk zegge het v00ris. 1 5g Onroerende Goederen openbaer te koopen te Reninghelst. Woensdag ai Maerte i83a, ten drie ueren namiddag in de herberg de y alke bewoont door Pieter-Ludovicus Hof, slaende ter plaetse van Reninghelst, zal geschieden den Instel i° 10 roeden 94 ellen Bosch, met het Calheel daer op staende. 2" ai roeden 88 ellen vlooghe met de Taillie oud achl jaeren eu verder Calheel daer op staende. 3° 31 roeden 88 ellen Zay- land. 4° 6 roeden 99 ellen Meersch. 5° 10 roeden g4 ellen Kwekerie-land. 6° roroedeu p4 ellen Meersch. 70 39 roeden 18 ellen Gars. 8° 10 roeden 94 ellen gras. 90 6 roeden 99 ellen Zaeyland al gelegen in Reninghelst, eu toebehoorende den Bureel van Weldadigheyd der zelve Gemeente. Ueze verkooping geschied onder de voor- waerden goedgekeurd door de Heeren Gede- puteerde Staeten dezer provincie van West- Vlaenderen welke berusten ten kantoore van den Notaris LUCIEN te Reninghelst. Elk zegge het voorts. r 44. Met autorisatie van Zyne Majesteyt den Koning der Belgen. Openbare yerkooping van een jyoonhuys en Erften gebruyke van Bier-Brou- wery en Herberg gestaen en gelegen op de plaets in de Gemeente Rolleghem. Het Gemeente-Bestuer van Rolleghem maekt kenbaer, dat er met het houden van tweezit- dagen, waer van den in toi den Instel plaets zal hebben op Donderdag x5 Maert i83z, en den 3n toi den Absoluiten Overslag op Don derdag 39 Maert nadien, t'elkens om twee uren namiddag in het Gemeente-Huyste Rolle ghem voor Mcester Pieter Joseph GHEL- LYNCKNotaris te Kortryk residerende ten dien eynde aengesleld openbaerlyk aen de meestbiedende zal worden verkocht bel hier na oraschreven goed le weten Eenigen koop, - Een Woonhuys van twee stagien met des zelfs medegaende Erf, ten gebruyke van Bier-Brouwery en Herberg, hebbende keukeu, beneden- en bovenplaetsen, waschhuys stallingen op eene plaets remise, steenput doelbane keldersden eeûen ge legen onder het liuys hier aenhoudende be- grepen den vuylput en medegaende erf, ge legen over deslraçt leydende naer Belleghem palende oost aen den uytweg van het goed te Rolleghem zuyd de straet leydendende naer Belleghem en daer over aen de weduwe Ja- cobus Accou west de straet van Rolleghem naer Luîngue en den steenweg naer Kortryk, en noord de weduwe en kinderen Yandenbulc- ke om door den kooper in het vry gebruyk le komen met eersten Mey i833. lngesteld i3»o guldens Nederlandsch. Den zelven kooper zal mogen behou- den op zyne koopsotn het kapituel eener obligatie van guld îioo 00 cents eysch- baer dan 4 February i838 croiserende aen 4 p. 's jaers. De Veylvoorwaerden goedgekeurd door da Depulatie van de Staeten van Wesivlaendereu, berusten ter bezigtiging der liefbebbers, ten Kantoore van den genoemden Notaris GHEL- LYNCK Graeo-merkl n° 5 te Kortryk en dati inbrten in het Locael van net Gou vernement te Brugge en in het Secrelariaet van het Gemeente-Bestuer van Rolleghem. Maekt het kenbaer. 56. SCHOONE HUIZEN ENDE ERVEN Te Koopen Binneri l'peren. thourout straet. Alvooren een Unis ende Erve met bakkerie en lioven al sedert eenige jaeren van den grond af nieuw gemaekt, gestaen ende gelegen aen den noord- kant. van de Tourhout straet by de Groote-Markt te Yperen aldaer geteekend N° 3, palende oost aen het nuis van de weduwe Desoutter, ende west aen het geene van den heer Vergeelzoone tegen woordig in gebruik door sieur Louis Mortier en welxcn het zelve zal verlaeten ten voordeele van den kooper met de betaeling van den koopprys. Belast met twee verscheide renten d'eene van 5i4 guldens 28 ccnlen in hoofdsom, en de andere van 771 guldens 42 centen 00k in hoofdsom, welke den kooper zal vermogen ten zynen laste aenvaerden in verminde- r ing van den koopprys. patteel straet. Een Huis ende Erve ten dienste van herberge genaemd den Jasmyn-Tak gestaen ende gelegen aen den zuidkant van de Patteel straet van gemeide stadaldaer geteekend N° 10 paelende oost aen de Ilondstraet alwaer het eenen vryen uitgang heeft verheurd aen sieur Karel Tersen met regt van voorts te verheurenvoor g jaeren ingegaen eersten july i8>4, mils 77 gulden 14 centen by de jaere boven de bclasting. beeste-markt. Eyndelinge een Huis en Erve 00k gestaen en ge legen binnen Yper aen de oostzyde van de Beeste- Markt, aldaer geteekend N" 27, paelende zuid aen het huis van sieur Pieter Le Satire, en noord aen het geene van den heer Verscbaeve-van Exemjtegen- woordig in gebruik by Joannes Treize en waer aen den kooper zal vermogen hand slaen dric maenden naer den overslag. Den Instel zal gebeurcn binnen de stad Yperen, in d'afspanning het Zweerd maendag 26e" maerte om 5 ueren 's avonds en den absoluten (Jverslagter zelve plaets ende uere maendag ge0 april i832, al met gewin van Instel ru Verkôogpenning opzigtelyk aen de twee eerste gemeide huizen en ten voordere ingevolge de voorwaerden berustende ten kantoore van den Notaris VANDERMEERSCH. Elk zegge het voords. 2 53. bien patrimonial. - comines tenbrielen Maisonl'usage de marchand de lin et 14 perches 6g aunes1 cent 4o verges de fonds d'héritage en dépendant. a vendre. Avec gain de mise prix et enchères. >1 Le jeudi 22 mars i832, 3 heures de relevée, au cabaret de St. Eloyoccupé par le sieur Descamps, audit Confines Tenbrieleu, on pro-

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1832 | | pagina 3