4 GheMhof «m handslag ;"te weten aen de buyzin- gen met de geUhellinge «en dezaeytanden met bet opdoen der vrufkn van den aenslaenden Ougst en aenden boomgacid met n Noveiuber eerslkomende, verdeeld in de drie volgende koopeo. Eersten Koop. - De hofplaets met het woonhuis koeystal, Scheur en ander huizingen dacr op staende hovenierhof en boonigaerd tesaemen groot 66 roe- den 54 ellcn palende zuyd den voigendcn koop en noord de Proven slraet. Irigeste/d met 65ogtildens. Tweeden koop. - Zuid aen koop 1 eene partye Zaeyland in t\>ee stryngen, groot een bunder 10 roedtn 6c ellen palende oost gras bofstede sieur Debacker en west gras «n zaeyland tocbeboorende sieur Mallebrancke tôt Loo. Ingesteld 600 guident. Derden koop. - Een andere partie Zaeyland groot Si roeden 27 ellen, palende oost boonigaerd en west zaeyland van sieur Corne noord de garzerye van sieurs Kesteman en Butsraen. Ingesteld 450 guident. De drie voorenstaende koopeu te saemen groot 2 bunder* 58 roeden 42 ellen, zultcn 00k by verzame- ling opgeropen worden. Ingesteld 1725 guident. Op dit Hofsledeke ligt eene ci Ira schoone gewa- verdeeld ia den gezcyden bosch en gelegen otider de gemeentens vau Langemarck Clerc- keu en Merckem. Den Brigadier Courtens en de bosch- it'achlers Delheye Nouwinck en Philippo, zyn gelast met hel aentoonen der koopen. Er zal slechts vyften honderd van deu koop- prys comptant moelen betaeld worden. ïperen den 8'a Maerl i832. De Onder inspecteur in de twee Vlaenderen, J. C. fudMGRstrE. Vu et approuvé par le Directeur de l'Enre gistrement et des Domaines de la Flandre Oc cidentale Bruges, le 10 Mars i83n. DEIV1LDE. 1 van bel Gemeente-Besluer van Rolleghem. Aiaekt het kcnbaer. 5 I. SCHOONE PATRIMONIÉELE HOFSTEDE, LANDEN, MEERSCHEN n BOSSCHEN Te Ruysselede te Koop. Instel op 29 maert i83a en Overslag op 13 april daerna, telkens om drie uren naer middag, iu d'herberg deu Zwarten Leeuw ter plaetse vau Ruysselede, van de naervolgende goederen, waer van den aenvvys aen de lief- hebbers zal gedaen woiden door deu heer Bur- gemeester le Poucke, le weten: Eene schoone Patrimonieele Hofstede, met aile bare toebelioorten en de hoeveelheid van B. 23-14-90 ellen land, boscb en gars, zynde de voormalige heerlykheid van M001 telvvalle, gestaeD en gelegeu le Ruysselede, langst de Slraet van Aeltre, en verdeeld by affiche in 17 koopeD. Palende roeesl aen de beeren baron terd^ Molen Stack dieten zelvcn dage uyt Je band Qpenbare Ferkooping van een PVoonhuys K0"?' C/ombrugghe-Dekeirle.vau Maldeghem, %eTeTnTE OOSTVLETEREN. Erften gebruyke van Bier-Brou- C docleur rN1,aer!,eos en Vîerden koop. - Eene partie maeygras liggendeby wery en Herberg gestaen en gelegen "^uweGoossens. - Gebtuikt door sieur Dob- op deplaets in de Gemeente Rolleghem. belaere eu andere. 44- Met autorisatie van ZyDe Majesteyl den der Koning Beigen. dehofstede bet Noordliof,in de lange Veure, groot 1 bunder 97 roeden palende oost Sibouts Dilf west gras van d'hofstede bet Noordhofnoord d'beer Huughe, Saxbrouk en andere. Sedcrt twee jacren ontbloot geweest door Joannes Vandroninie tôt Wcstvlçrcn oin door den kooper met de geldtclling in gebruyk te komen. Ingesteld 1200 guide n. WESTVLETEREN. Vyfden koop. - Eene partie Bosch genaemd den Breebolg groot een bunder 5i roeden 55 ellen met de taillie geseboten van 5 jaeren Plantsoencn en divev Eykcn boomen strekkende oost en ■west j de oost boscb de heer Van De Wync- kel tôt peren en zaeyland kerke Westvletercn zuyd boscb weduwe De Bergb, west de Zwynland straete en noord boscb kyndercn Delva. Ingesteld 5oo guident. Zesden en laetsten koop. - Een ander partye Bosch groot 1 bunder 4l roeden 56 ellen met de taillie geseboten van een jaer palende zuyd d'heer Dcvos en de kyndercn Jacobus Cappoen west de 'Callestraet noord boscb genaemd Clawaerts-VValle- ken voor dczen van d'Abdy van Veurne. Ingesteld guident. Den Boschwerker Jan - Francis Veynootzal deze Bosschen de gegadigde aenu'yzen. Om onderrigtiug le bekomen wegen de voor- Met gewin van lnstel-penningen. De tilels, figuratieve kaeiten eri voorwaer- den berusten ten kantore van deu Notaris de BLTSSCHERE, by den Viscli-Maikl,leBrugge, MAGASIN DE PAPIER Het Gemeente-Bestuer van Rollegliem maekl kenbaer, dat er nul hel bouden van tweezil- dagen, waer van den toi den Instel plaets zal mel de kooping belast hebben op Donderdag t5 Maert i832, en den 2u lot den ^dbsoluiten Overslag op Don derdag 29 Maert nadien, t'eikeus om twee uren namiddag in hel Gemeenie-Huys te Rolle ghem voor Meester Pieter Joseph GHEL- L\NCK, Notaris, te Kortryk residerende ten dieu eynde aengesteld openbaerlyk aen de raeestbiedende zal worden verkocht het hier na omsfihreven goed te weten EN GROS. LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE BONS LIVRES EN TOUT GENRE. principalement de jiusprudence du notariat de livres catholique, élémentaires, classiques et d'éducation, etc. Eenigen koop, - Een Woonhuys van twee stagieu met des zelfs medegaende Erf, ten gebruyke van Bier-Br ouwery en Heiberg, hebbende keukeu, beneden- en bovenplaelseii, waschhuys, stallingen op eene plaets remise, steenpul doelbaue keldersdeu eenen ge- De toute sorte de PapeteriesImageries Papier et Principes pour le Dessin et l'Écriture Ca ricatures de toute qualité de carte jouer et Fournitures de Bureau, Y près. legen onder het huys hier aenhoudende be- grepen den vuylput en medegaende erf, ge- ■waerdeu vandees veikoopmgzich te bege- legen over de slraet leydende naer Bclleghtm veu ten kautoore van den Notaris FLOOR tôt Elk zegt het andere. GISTRATIE EN DOMEINEN. R. Gambart-Mortier Imprimeur-Libraire, Edi teur-Propriétaire du Propagateur, Journal d'Ypres, Grand'-Place. Vient de recevoir une nouvelle parti de toute espèce et qualité de Papiers tant Papier d'impression, Papier pour les Négocians Fabricans que Papier pour les Dentellières et Marchands de Dentelles,; timbres d'afliches, et notamment des Pa pier a Ecrire et Papier de poste de tout format 1 ce qui augmente encore son Magasin de Pa piers^ déjà très amplement assortis) de plus de mille raines de Papier des meilleures Fabriques du naer Luîngue en den sieenwea naer Koiïrvk. Royaume.C'est ce qui le met, aussi, dans la pos- P 0 J. -i pr a1m l_. palende oost aen den uylweg van hel goed le Beileghem zuyd de straet leydendenda naer Rolleghem en daer over aen de weduwe Ja cobus Accou west de slraet van Rolleghem DIRECTIE IVES TE'L AEN DER EN. yerkooping van Sparren dienstig voor Hoppe persen en van Boomsnoeying. Op Donderdag i2tn April i832 ten een lier des namiddags zal'er in het Munieken gelegen in den Domanialcn Bosch van llouihulst overgegaen worden toi de openbaere verkoo- ping met tyd van Betaeling mits stellen van goede borg, van eene groote kwantiteyt Spar ren Dunseldienstig voor Hoppe Perssen en ander gerief, miisgaders van Boom Snoeying op meerder aïs 200 bunders Bosch zoo als het een en het ander gekapt en in koopen is eu noord de weduwe en kinderen Vandenbulc- ke om door den kooper iu hel vry gebruyk te komen met eersten Mey i83j. Ingesteld t3ao guldcns Nederlandsch. Den zelven kooper zal mogen behou- den op zyne koopsom het kapitael eener obligatie van gtild. i4oo00 cents eysch- baer den 4 February i838croiserende aen 4 p. i<> s jaers. De Veylvoorwaerden goedgekeurd door de Depulatie van de Staelen van VVestvlaenderen, berusten ter bezigtigiug der liefhebbers, ten Kantoore van den genoemden Notaris GHEL- LYNCK Graeu-merkl n° 5le Koilryk en datrettbiven in hel Locael van hel Gou- vernenient le Brugge en in het Secretariaet sibiliLé pouvoir Livrer de ces Papiers, MM. le* Imprimeurs, Libraires et Marchands de Papiers, aux. prix de Fabrique. On trouve aussichez lui, un très-bel et grand Assortiment de Plumes écrire; cire et pains ca cheter. Des Registres, Livres de Comptes, de loutr* dimentions et Lignés en rouge. Et tient un maga- en bien assorti de toutes sortes de Papiers de cou leurs lustrés, fleuragés, marbrés et unies un et deux cotés et detoute sorte de cartons. Il Vend en Gros et en Débit. (1) Ces Papiers sont d'une qualité supérieure, d'un fini achevé, agrealtles a l'oeil, et de toute Lomé dis sar passent infiniment lunt ce qui se labrique dans D' s envi ions; sur-tout, ils u'uut pas les deiauts pnuianens qnof- freu'. en partie les Papier s du P"JJ, sueg rux days leur épaisseur et leur couleur, et pleins île plia: ce qui esl un grand inconvénient pour l'écrivain, ils p sé.lenl encore l'a vantage de n'être pas pins chers que les Papiers ordinaires de Gand. Iprès. Imprimerie de R. GAMBARI— MORULR, Libraire, tenant aussi Magasin de toute sorte de Papiers sur la G aride-Pi ace.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1832 | | pagina 4