■■ii - au* n P:7oAÙW tor.i Fiédè, ^Hfleurs De laetste drie.p Vl Den Burgemeester voornoemrf S. VAXIIAMME. van 220 Teter ij ygêmiere Instance Gout lrai, signé Registre Gourtr le dix Août dfx-huit- trente-trois, vol 5g, fol. 5 t r. case a, reçu droit et add* deux francs quinze centimes. Le Receveur signé BlervaCq. raità Ctiurlraile neuf Septembre 1800 fente-t/ois. £5fc r «gai TX? y -1* i - M dicki.rusch. Twaelfiten Koop. - Eene parti. Meçrscfi gonacind 3-1. don Hellemeersch groot 95 roéJengelegon in de gcmeenle Dickebusch, onverpagt. PUPERINGHE. Dertienslen Koop. - Een stuk Zaeyland c op Poperinghe, in den HeUehoekgroot roeden r**~ -fluS PI M WOLFCARIUS, Avoué. 12 ellen gebruikt door s 7 t j>. a ai orntitÇf ten pryz Zeertiensten 5g lotsden «élçgS SCHoëxE LAXDSè U1ZE N E IN E im. E i\ q MITSGADtaS lïïi nv/4»' «den rtsten Ko ellen Zestienslc. 'oot 2g ro inghc;1« Tous Vers soi groot B4b> PIBB jiwî fientlemâ aerdinvite àT wSpfe** fr Roopen^nen îfaren. Vwtoipft /.rurci-Wr n cr/'!i r- e - jJ r.- r r- 94 foultën 5q ^len GE1U sien h (h roo Bosch met g en 36 van en rure espèce poi i /erses espèces d'à tant cxofciqvi L 4'aù" libre', pour ces cl en us et ont bon r arec inaire au jard ,of aren noorden en oosten gebruikt door uierentingegaen 1 ncs b£Up, ellen LaqeT.liinnen AoorJoan^tNollet, by jare boven i van e tôcbcWd Deati obère. •S Bcte-t 74 ellen voor ntgen/. pryze «ani Zy zult boden belastingen. àVL 9*'} i LANGHEMARCK.* 1AV 'tyÈDerden Koop. - Een stuk Zàéyland groot 1 blinder roeden 37 cllcn g. >egen te La ngbe m a rc£y I ■nikt door Louis Muyssenvoor g jaren inge; îei»y oçtôber 1829, ten pryze van 64 francs g' belastingen. TSCllAETE BY ME ESSE N. n Koop. - Omtrent â'bunders 6 roeden 56 en Meersçb CTMeeeh in de geraeente te; gebenib t door Âca Louis en Oonsian- VB#r 9 jagren. ingègaen den october 'an 18e francs jare boven de té zamc Vbnulkt door ngegacn es by jase I -tM'EUm-- a r i n gb e, district iperen provincic esivlaénoéren maekt belend' dat er.. krScbtens autOHsàtie en decisie van lieerea deputecrae staeten dezer provincie in daeten 20a ln augustus i835, n° 14, op den vrydag 2711 der P ner le mien^ september i835, ten twee uerbn naer mid- dagin het Gemeente-Huys aldaerzal overgegaea rOORMEZEELE EN ZLAÂÉR TINS HE. worden tôt de nligsten Koop. Eene partît Zaeyland met v V00rSestelde Metsel-Arduynsteen-Tiramer ea L van zuîdi n te zamen inhoudende 2 bunders zerwcr^.en enz i tôt het maeken van eenen Trap, i j j .s n 11 ni k or 1' /ranArt nr il ah rmtimi'k Sa l_ tate; ri;ten pryze van,8o op. - Een bmr 1gras en Zaeylà ;eb,ruikt di rancs by jare. waer" 40 roeden 88 elltn geiegen in de gemeenten Yoorme- T, KerkfeboLaw der gemeente Haringhe, zeelc en Vlamertinghe; gebruikt door François- ^le' '-'Y bestek opgemaekt door den provin- Gontier, voor 9 jaren ingegaen baefmisse f85i*, ten Ciae e" "°UWTmeester beloopen tôt fr. t3o4-6$«^| groot aU bet sHik Zaeyland, kn VVytsékaete, n ;scn. - tS' i». a ander stuk Zaey n 87 ellengeiegen j." 1 sfîik Zaeyland, groot m a, geiegen als de voor- te VOIÏïn ^l^amen inboadende 3 £ryz°e van i3a francs 28 çentimen by iare boven de Het kol^î-r van voorwaerden, besteken b slastingen lien-enxjtvinù root 1 ban'der oor mezeele J zuster, voor ingegaen 1 october. 5o centimen by VOOR Ta>ee-e n-twiruii zelfs grond en St.-Eloi, aen de POORMEZEELE. 'd?!eLl^te,VJ&?P!$Sr 9BjaPer!n^à« R^Sel} 'bewoont i^enZg, nK aes- met Eensch twinligsten Koop. oon Hurs en elegen binnen de staf. Yp de Korte-Meersçby Jéw ele, ton pryze van 3a6 of. aen de L\ door d'jtcs 53 de va ■B-4 Par en rve egrooting Secreta- r i- li inzaege van een iederin,het worden ten zy hy eene f zyne solvabiliteyt doe ooïlyk certiftcaet afgegev n er zyner stad of gemeente. Drie- I ni jbufv. EqpideiViei centimen bj^jdfe. Zier-ert-twinti ingegaen den t october, 1829ten pryze Van i4o ifrancs by jare, boven de belastingen. GEMEENTE WULZERGJHMM. V. Negensten Koop. - Een atuk.^aeylancbgrôot'oS 'oeden geiegen in de gemeente Wulverghem. - Tiensten Koop. - Een ander stuk Zaeyland groot roeden 7 ellen geiegen als het voorgaenddk. :ze twee stukken te zamen inhoudeiide ijbunder eden 7 ellenzyn in pagte gebruikt door van Steenkiste voor 8 jaeren ingegaen 1 i85i ten pryze van 95 francs by jare bo- lelastingen. V ee stukken zullen 00k by verzamèling rden. WEST- NIE UTVKER KE. Koop. - Een stuk Zaeylandgroot 1 Le t roeden 38- ellen geiegen in de gemcehte Osleotfelwkerke; gebruikt door Philippe Verbeke, pied9 jaeren ter wederzydsche obtie inge- Le m bcwoonf.dàôflf francs 36-Centimen by jare. Vyf-en*-Tsvintigsten koop. - Een zelfs grond geiegen t'Yper, aen de svestz, het straetje gezegd Scbotl^n(b; bipvtfeont weduwe Deblfirthe aen 5 frapes 4f«cgit. te Zes-en-iwintigstej). *Eoop, Efen Hgis.met des- ,1Cy zelfs grond, gelegât?t'Yper,vaeu d« zclvc^de van het Schotland >.on' ns-Kl Zeven-en-twinttgi, i'oojs.^ ,£en Rente, in éapitael van 4,°°o francsgecèeëert.tot - ual-'lu0 6 ten honderden by jaermaer die by gedoogzaem-f^ beid maer betaelt word tôt SHenhonderden by jare, 5-M.-3. NAP DE Stc-AXXEPRÈS DE COERTRAI. J.-J. ClIvzas et J. Dbbickz», d'après r ^iqétbode analytique propre faire adopter, îméliorathins reelles que présente, la division* ssigffeinent dans les Collèges épiscopaux j les es et;.autres institutions du royaume et de ,er t*etqui permet de modifier les études •vués.des Parents en préparant les Jeunet actions qu'ils auront remplir. Ta Pension non compris les frais pai- .......i..^..., Fr. 4*^0 frah particuliers,excepté bP* 5oo is les langues, le Dessin, la pté les livres et Inst'. 600 0 ten laste van joefv. de weduwe Capit t'Yper, en Uyt'er h; wekbeçet op eene hofslede. S. Dctober 18? Den Ppstel zal gebeuren binnen Yperin het pack-huys, band te Pagtenbandslag met eersteit 833. Een OLIE-VVYfïD-MOLENmet pack-huys, zolderynge, huysynge, en hovenier en "den nof, geiegen onder de gçmeente ytschaetelangit Stadhuis, Siaturdag .14 september s853 Overslagfer zelver plaets, zaturdag 28 van ge- den steenvreg leydende van ftleessen naer Tper, de zegde maend t'elkens ten 2uren na middag. gonne gadynge hebbehdc, zyn verzogt zieb te ad- Ûlet gewin van Irittel en t'~erhoos$ennuigen, en dresser en by RohsÎ&s Drtoszttôt Meessen ge-s r 1829 ten pryze yau io5 francs by op de voorwaerden rustende ten kantoore van den last met de Verpagtinge. belastingen, îtolaris RENTÏ t'Yper Lente-Markt, n° a6» '~f 'V;. -''V, I A V v f "Jîj

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1833 | | pagina 1