Suicide. CHANGEMENT DE DEMEURE. rédaction générale. BOFSTEDET J E en Z A EI LAN D, 4 IIOFSTEDEN, 1IERBERG LANDEN EN IIUIS, mée quimalgré taul de malheureux exem ples fait toujours quelques nouvelles victi mes. Un jeune homme de la commune de Mes- nil-sous-les-Côtes (Meuse) vient de se donner la mort en se déchargeant sons la gorge un coup de fusil qui lui a fait sauter le crâne. Fils uniqueappartenant une famille riche, marié depuis peu de temps M. Guédon pa raissait être parfaitement heureux dans son intérieur, et on ne peut comprendre la cruelle détermination qui l'a poussé au suicide. Le curé de Mesnil-sous-les-Côtes ne lui a point refusé les prières de l'église. ANNONCES. 4-K.-U Léofold de Wolff homme de lettres, restant, auparavant, Voormezeele près Ypres, vient de transférer sa demeure, rue au Beurre, n° 54, audit Ypres. 11 continue de s'occuper-de tout ce qui se rapporte la Rédaction en général. 4-L.-1. SCHOON PATRIMONIEEL Met gewin van Instel- en Verhoogpcnningen publiek te Koopen binnen Meessen. Gemeente Kemmel. Alvooren een behuisd en beplant Hofstedetje, groot onder boomgaerd, moestuin, meersch en zaeilanden2 bunders 11 roeden 60 ellen 23e- 53r gelegen op Kemmel, verre oost van des zelfs Kerke, verdeeit in de 4 eerste volgende koopen: Eersten Koop. De Gebauwen met 78 roeden 60 ellen, (8e 55e) Gras en Moestuin palende oost 't zaeyland van Ignatius Vandenabeele't gonne van den hoir M. Denavigheer, en den eerstvolgenden koop, de bage alnier medegaende, zuid den meersch onder den 4n koop, hage af, west den 3n koop, hage mede, nog west eenen uitweg, noord 't zaeiland van Karel-Albertus Vandenberghe, hage mede, en joufirouw Vanlerberghe te Belle op half dykje. Tweeden Koop. Eene langwerpige vierkanle partie Zaeiland groot 49 roeden 10 ellen (5e 34e) palende oost 't zaeiland van Jean-Baptiste Robaeys en 't gonne van Joseph Delrue scheidende op halfdyk west 't gras van den zelven Delrue hage met vrydom exclus, west den meersch onder den 4n koop en 't gras onder den voorgaenden koop, hage met vrydom 00k exclus, en noord 't zaeiland gebruikt by dito Vandenberghe, voelwegmede, en schei dende op half dyk. Derden Koop. Eene partie Zaeilandgroot 48 roeden 65 ellen (5° 24t belend oost den meersch hier na, en den koop, hage af, zuid en west 't zaeiland van d'heer Denavigheer en noord eenen wagenweg halfmede, daer over 't zaeiland van dito Van denberghe. De dne voorgaende Koopen syn gebruikt by Ludovicus Degaver, voor 9 jaren ingegaen den in october i833 ten pryze van i5o francs 's jaers boven de lasten worden 00k in masse te koop geveild. Vierde n Koop. Een partietje meersch groot 35 roeden 25 ellen (4e) belend oost den 2" koop, hage mede, nog oost de weede van Josephus Delrue, hage exclus, zuid 't meersch gebruikt by Joannes Lamoot, hage mede, en 't bosch van d'heer Denavigeer, hage exclus, west't zaeiland dito Denavigheer en den 3" koop, hage mede, en noord den i° koop, gebruikt by sieur Pieter-Joannes Dewitte ver- kooperen waeraen den kooper zal mogen handslaen met Kersdag naest komende. De vier koopen voormelduitmakende het geheel Hofsledejeworden 00k in masse te koop geveild. Gemeente Nieuwkerke. Vyfden en laetsten Koop. Eene partie Zaeiland groot 41 roeden 73 ellen (5e) gelegen op Nieuwkerke, palende oost sieur Joannes Bodin zuid en noord den heer notaris Godtschalk en west jouffrouw de Ghelcke. Gebruikt by Félix Notezonder pacht aen 34 francs 80 centimen 's jaers boven de lasten. Deze Verkooping zal gebeuren binnen de stad Meessen, waervan den Instel zal plaets hebben in de herberge den Beerbewoond by sieur Louis Coppindonderdag den ig juny, i854> om 3 uren naermiddag, en den Overslag. zal geschieden in de herberge den Franschen-Schildbewoond by Ferdinand Gillebert, donderdag den 5° julius daer na, 00k om 3 uren naer middag. De voorwaerden der verkooping en de eygen- dom-tytcls,berusten ten kantoore van den Notaris V1CT00Rte Meessen die met de Verkooping belast is. Dat men het voort zegge. 4-M.-1. S C H 0 0 N E m fc©oipm binnen de gemeente Sint-Jantaen beide zy- den der straet van Yper, in pagte gebruikt door F ranciscus- Ignatius en Maria—Victoria Blanckaertvoor g jaren ingegaen den eersten october i83o, ten pryze van 148 francs 14 cen timen by jare boven de lasten. Staet op 4,000 francs. KEMMEL. DERDEN KOOP. 1 bunder 12 roeden i5 ellert behuisden Grond en land in twee partyen gelegen in de gemeente Kemmel verre west van de Kerke, en zuid by de straet leidende naer Locre of den Monteberg, gebruikt zonder pagt doov Joannes Ramonby tacitereconduciie aen 4^ francs 4s centimen by jare boven de lasten. Ingesteld 65o francs. De huizinge behoord toe aen den pagter, en den eigenaer des grondmag die overnemen in lig— gende weerde. ZONNEBEKE. H lilS. VIERDE N KOOP. Een Huis met 8 roeden 82 ellen grond daer medegaende gelegen te Zonnebekenevens de plaetse paelende van oosten aen den hof van d'heer Godderis van zuiden aen het land van Antoine Gardin, van westen den grond van het kostery-huis en van noorden den steenweg, ge bruikt door de weduwe Rnbaut en andere, te zamen aen yy francs q5 centimen by jare. Ingesteld 820 fiancs. Den Overslag zal gebeuren binnen de stad Yper, in het Zweerd, op de Groote-Markt zaturdag 26 juny 18V4. ten 3 uron na middag, met gewin van Instel- en Verhoogpenningen en onder de voorwaerden rustende ten kantoore van den Notaris RENTY Lenle-Mnrkt N° 26 te Yper. Elk zegge het voorts. 4-B.-5. TRAVAUX PUBLICS. COMMUNE DE TVYTSCHAETE. ADJUDICATION AU RABAIS De la Construction d'une nouvelle TOUR, sur l'Eglise de FFytschaete. Le mercredi 18 juin t834» trois heures de GEMEENTE PaSSCHENDAELE. relevée, au bureau de la régence en la Maison HOFSTEDE Commune de Wytschaete district d'Ypres, pro vince de la Flandre-occidentale, il sera procédé EERSTEN KOOP. publiquement pardevant les soussignés, l'Ad- Eene wel betimmerde en beplante Hofstede, judication au Rabais des travaux de la construc- groot 4 bunders 2y roeden 21 ellen, onder be- tion d'un nouveau CLOCHER sur l'Eglise de la bouwden grond, hofplaetshof, gras en zaeyland, même commune, qui sont estimés par devis la gelegen in de gemeente Passchendaelewat zuid- somme de Treize mille huit cent trente sept west van 's Gravenstafel-Molen van zuiden langst Francsquarante sept centimes. de Rousselaer-straet, nu gebruikt door Joseph Le cahier des charges pour l'Adjudication, le Carrein, voor y jaeren ingegaen den eersten plan du clocher et le devis susdit sont déposés october 182g, ten pryze van 3o4 francs 76 cen- l'inspection des amateurs au secrétariat de 1a timen by jare. commune, qui pourront y être vus jusqu'à l'ad- Ingesteld 8,700 franscs. SINT-JANS. IIOFSTEDE EN IIERBERG. TWEEDEN KOOP. Een fïofstedekendienende 00k voor herberg genaemd bel Hemelrykskenmet 1 bunder 5g roeden 12 ellen grond, gras en zaeyland gelegen judication tous les jours dimanches exceptés, de deux six heures après midi. Fait Wytschaete le 26 mai i854- Le bourguemaître et assesseurs 1*. D1EUYCK. P ar ordonnance Le secrétaire, C. G 0 U B A U. Ypres. Imprimerie de la Veuve Gaubarï-Moutur grand'-placevis-à-vis la graod'-garde.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1834 | | pagina 4