BUREAU BELGE, annonces. B E R I G T. M E U B E L E N AVIS RELATIF AU MAGASIN UNIVERSEL, (i) f 4 1 -D.-i. De condilien rusten ten kantoore van M. FRAEYS, Notaris te Poperinghe. Elk zegt het voords. GEMEENTE VAN WESTVLETEREN. SCIIOON IIO EST E D EkEN OPEXBAF.U TE VERKOOPEX. Dyngsdag 2tn october i854> ton tien uren voorraiddag, in de herberg de Kruys-straetlot Westvleteren, zal geburen den Inslelen dyns- dag 4n november daer naer ecn ure naermiddag, ter zelve plaels, zal gebeuran den Overslagvan een scl.oon betimmerd bofsledeken, groot 2 bun- ders 68 roeden 20 ellen v6 geni. 58 roeden ge- legen in de gemeente van Westvleteren, weinig V est van de kerk laest bewoond en gebruykt geweest door den eygenaer Malthys Huygheom seffens in het geniet te trcden verdeelt in de 5 volgende koopen met regl van gcheelc of gedeel- telyke vcrzameling. Eersten koop. - De hofplaets met aile de ge- bou wen en de boomgaerden, zuyd en west daer uert, groot boven en niet begrepen 14 roeden 5y i lien toebehoorende de kerkfabriek van Westvleteren liggende in de YVestboonigaerd tôt cjy roeden 58 eilen, (of 2 gem. 687710 roeden palende oost de Lynde-straetznyd bel hofatedeken gebruykt door Engel Moircant, toebehoorende de famillie Alaieur. t /"t Tiveeden koop. - Een perceel zaeyland, groot 4' roeden 21 ellen (282 2^5 roeden paelende ^^«oost de Ly nde-straetezuyd zaeyland van d'ae- ^.tie-bebbers Albertus Kcstelyn, noord Joannes ^7 Iluyghe. Detden koop. - Een ander perceel zaeyland groot 4' roeden 21 ellen (282 2/5 roeden pae lende oost hofplaets en boonigaerd van de kynde- rcn Pietcr Cornelis Sarlon en noord den zelven Sarlon en zyne kynderen. Vierden koop. - Eer. ander perceel zaeyland groot 58 roeden 88 ellen l 266 roeden paelende oost gras yan sieur Vanpeene, zuyd Arnoldus de Clcene, west de Lynde-straet, en noord den vol- gendcn koop. Indien de fier voorschreven koopen by ver- zaemehng verkogt syn, den koper zal van zynen koopprys mogen ajreken 2,562 Jrancs 55 cen time n kapitaele rente4 p. °/o in het jaer. T'yfden en laetsten koop. - Nog een perceel zaeyland, groot 49 roeden 57 ellen 1 gemet 58 roeden), paelende zuyd den 4° koop, west de Ly nde-straeten noord de kynderen Sarlon. Belast met eene fondatie van eene zyngende Misse en uytdeeling van eenemudde 8 schepels terwemeel gebakken in brgoden aen de annen jaerlyks en eeuwiglyk te ontlasten in de kerk van Westvleteren, uyt kragte van het testament van dito Malthys Iluvghe. Deze verkooping is bevolen op licitatie door een vonnis uytgesproken ter openbaere zitting der regtbank van eersten aenleg tôt Veurne, in dacten 25° septeniber 1854, ter interventie van den beer vrederegter van het kanton van Haringhe, en door het Ainbt van den Notaris FLOOR, ter residentie van Loo. De veylconditien met de bewyzen van evgen- dom, berusten ten inzage van de gegadigde^ ten kantoore van den voornoemden Notaris FLUOR tôt Loo. Elk zegt het andere. Op vrydag17 october, i834, ten 2 uren na middag in het hôtel der Regering te Poperinghe, zal'er van wege de heeren burgmeester en schepe- nengeprocedeert worden tôt de openbaere verpagting van: i° een Huis en verdere depen- dentien ten dienste van herberge, genaemt het Stadliuiste Poperinghe op de Groote-Markt, bewoond door A. Molhant2° een ander Huis te Poperinghe, in d'IIond-strartbewoond door Jo seph Hervin 5° 67 roeden 61 ellen Gras en Zaeyland te Poperinghe langs de Crombeek- straetegebruikt door Fideel Ghys en 4° 1 bunder 5a roeden 2y ellen behuisd Gras en Meersch te Berthen (Vrankryk al toebehoorende aen de stad Poperinghe, dit voor eenen terrayn van y jaren integaen, voor de huizen en 't land op Berthen, met half maerte i856en voor 't ander met Bavo i855. 7-E.-2 SCHOONE VENDITIE VAN TE POPERINGHE. Op maendag, i3 october, i854, en volgende dagen t'elkens te beginnen ten 9 uren 's mor- gens zal'er van wegens de provisoire syndics ter faifliet van d'heer Léo-André Teisseiréfabri cant te Poperinghe, in de Overdam-straetege- houden worden openbaere venditie van^alle de Meubelen en Huisraed aldacr te bevinden. Mat tyd van betalinge voor de koopen boven de 6 francs. Elk zegt het voords. 7-H.-1. *J oc\ctéj ^cxtiJ j Xoit^teJ et zucce f&o_, ÏOTO Ï.S3 Ï-33UCA31KJ3 il BBÏJ BUlMIIÎ, î-o-!- MONTAGNE DE LA COUR, N° 80et a partir du i5 octobre, RUE DE RUYSBROECK, N° g, A BRUXELLES. NOTA. Éditeurs-propriétaires de tous les ouvrages que nous annonçonsnous sommes même de faire de grands avantages nos correspondans. Les premiers numéros de la deuxième année sont sous presse. La première année va être terminée, et au moment de faire paraître les premiers numéros de la seconde, nous croyons devoir profiter de cette occasion pour remercier nos nombreux souscripteurs pour l'empressement qu'ils ont déjà mis se faire inscrire pour cette deuxième année. C'est la preuve irrévocable qu'ils ont été satisfaits de la premièreet cependant nous leur promettons encore (et nous le tiendrons une amélioration sensible pour cette deuxième année dont les pre miers numéros vont paraître sous peu. Les personnes qui souscriront comme celles qui ont déjà souscritj avant le i5 octobre prochain, jouiront d'un avantage particulier. Bruxelles, le 29 septembre1834. SONT EN VENTE CHEZ LES MÊMES L'UNIVERS PITTORESQUE. LA ROMANCE. L'ITALIE. LA SUISSE. MUSÉE RELIGIEUX. LA GALERIE DES ARTS. GUIDE EN FKANCE. TRÉSOR DE NUMISMATIQUE DICTION NAIRE GÉOGRAPHIQUE. L'ARTISTE LE DICTIONNAIRE DIAMANT, bonne édition, et antre* ouvrages. cfouj Çfrieddcj: COURS COMPLET D'ARITHMÉTIQUE l'usage des écoles moyennes et primaires, 1" vol., formant la i" partie Cours Élémentaire, (1) La première année se vend broebée, cartonnée et reliée. Y près. Imprimerie de la Veuve Gambart-Mortib» grand'-place, vis-à-vis la grand'-garde.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1834 | | pagina 4