le cours de la journée, ils ont saisi la charge de vingt voitures deux chevaux. Ces marchandises ont été conduites immédiate ment la voirie de Montfaucon comme étant toutes en étal de putréfaction. Leur valeur intrinsèque est évaluée plus de 60,000 fr. Il y en a eu, dit-on, quinze cents livres de saisies chez un seul charcutier. (G. des Trib.) CHAMBRE DES DÉPUTÉS. - Séance du 6. M. le président appelle successivement plusieurs orateurs inscritsqui renoncent la parole. La clôture de la discussion générale est prononcée, l'unanimité. M. le présidentDeux propositions sont faites: M. Hervé propose un ordre du jour, ainsi motivé: La chambre, satisfaite desexplicati- ousqu'elle a entenduessur la politique soute nue par le gouvernementet n'y trouvant rien que de conforme aux principes exposés dans l'adresse, passe l'ordre du jour. M. Sauzet propose dépasser, purement et simplement, l'ordre du jour, sur les expli cations ministérielles. MM. Sauzet et Lajjittedemandent la pri orité pour cette derniere proposition. M. SauzetIl n'est pas plus de la dignité de chambre, d'interpréter que de modifier son adresse. M. le président -. La chambre va voter sur l'ordre du jour motivé de M. Hervé. Voici le résultat du Scrutin: volaus, 3ot majorité absolue, i5g, pour l'ordre du jour motivé, 184; contre, 117. L'ordre du jour motivé, est adopté. (Vive sensation.) - Lasé ance est levée sept bernes uu quart. ANNONCES. 9-h-I. 1» CD Ll ERE TEEFACHTINGE Toebehoorende aen de Kerkjabrieke en Disch der gemeente Oostvleteren Op zaturdag27ït,n en maendag 2C),t<n decem- ber 1854, telkens ten eene ure naermiddag in het Gemeerite-Huys te Oostvleteren, bewoond door sieur Pet rus Devloo, zal'er door bet ministerie van den Notaris DE BOO, aldaer residerende tôt dies door de leden der respectieve bestueren aengesteld op de voorwaerden goedgekeurd door HH. gedeputeerde staeten der provincie West- vlaenderen, worden voordgegaen tôt de publieke verpacbtingevoor neaen jaeren integaen Bavo, i855, van de landgoederen bestaende in hofste- dekens garsingen, zaeylanden en maeygarsen, gelegen in de gemeenten van Oostvleteren, West- vleteren, Crombeke, PollynckboveHoogslaede en Reninghe. De goederen toebehoorende aen de kerkfabriek, ten getal van 2b artikelszullen den ecrsten dag 3 en de gonne van den disch beloopende tôt 87 artikels, ten tweeden dag verpacbt worden. De verpachtings-voorwaerden, berusten ter in- zaege van de liefhebbers, zoo in het secretariaet als ten kantoore van den voornoemden Notaris DE BOO. Dut men het voordzegge. 9-I.-1. PUBLIEKE VERKOOPINGEN Van extra schoone zwaere en goede B O O M E N. GEMEENTE KEMMEL. Maendag, 5 january, i835, te beginnen om 9 uren 's morgens zal men publiek verkoopen Alvooren op het hofstedetje gebruikt by Pie- ter-Joannes Gouwygelegen op Kemruel, by d'hofstede genaemd de Hollandsche Schuere een half kwartier uers van de groote Veurstraete, 25 koopen Boomen, onder iepeneiken en es- schendienstig voor aile slacli van werken en brandhout. En daer na op het hofstedetje gebruikt by Josephus Oreelook gelegen op Kemmelnevens d'hofstede gebruikt by Levinus Depuydteen kwartier-uers noord-oost van de kerke en ko- mende aen 'tKriek-straetje, leedcnde van de kleene Veurstraete naer Kemmel, 46 koopen extra schoone zware iepenwaer onder verscheide olieblokken en pestels al van de beste kwaliteit van hout dienstig voor alleslach van werken. GEMEENTE WAESTENMEESSEN EN WYTSCHAETE. Donderdag, 8 january i855, om 10 uren 's morgens op d'hofstede gebruikt by Pieter-Jo- annes Dieryckgelegen op de gemeenten Waes- ten Meessen en Wytschaete, langs de straet van Meeseen naer Nieuwkerke, zal men publiek verkoopen 55 koopen schoone Boomen, bestaende in iepen, esschen abeelen en canadaen dienstig voor aile slach van werken en brandhout. GEMEENTE WYTSCHAETE Vrydag, 9 january, i835, om 10 ueren 's morgens op d'hofstede gebruikt by de weduwe Louis Deconinckgelegen op Wytschaete by Meessen, langs de calchiede, zal men publiek verkoopenter stand 49 koopen schoone Boomen, bestaende ten meerderen deele in eiken, en eenigte iepen, esschen en popelieren, dienstig voor aile slag van werken en brandhout. De voormelde verkoopingen zullen gebeuren met langen tyd van betaeling, mits stellende goede en welbekende solidaire inedekoopers. Den Notaris VICTOOR te Meessen is met deze verkooping en de ontvangsten belast. Dat men het voordzegge. 9-K.-1. SCHOONE OXROEUENDE GOEDEREN, Openbaer te verkoopen binnen Loo. Donderdag, 8" januariusi835, zal gebeuren den Instelf en donderdag, 22 der zelve maend, zal gebeuren den Overslag, t'elkens ten een uere naer middag precies in de herberg St-Sebas- tiaens-Hof, binnen Loo, van de volgende goe deren GEMEENTE N1EUCAPPELLE. Eerslen Koop. Eene partie Zaeyland groot een bunder 18 roeden 60 ellen of 2 gemeten 2 lynen 12 roeden, palcnde oost 't zaeyland van Pieter Vercecke tôt Pervyse, zuyd M. Demouche- ron tôt Veurne en sieur de Ceunynck tôt Loo, west het Aerdevaerdeken en noord de garzingen van Carolus Lehouck en zusters. Gebruikt door den medeverkooper sieur Ca rolus Herrewyn tôt Loo, aen 68 francs 93 cen- limcn by jaere boven de contributien om hand- slag met het scheiren de vrugten van den ougst in den jaere i855. Ttveeden Koop. Eene vette Weyde groot eeu bunder 26 roeden 96 ellen of 2 gemeten 2 ly nen 70 roeden. palende oost weyde van de wedu we Karel Lehouckzuyd den Beverdykvaerd daer over de straet leydende van den Haezewind naer Nieucappellewest de vette weyde v an M. de Ghelcke, gebruikt door Pieter Hancke, en noord eene weyde van dito Vereecke. Ook gebruikt door sieur Herrepy naen 85 francs 44 centimen by jaere, om handslag met 1 1 november i855. Deze twee koopen hebben vryen uytweg tôt op de straete. GEMEENTE LOO. Een HoLtedeken groot ingevoige de oude be- wyzen 5 bunders 26 roeden 20 ellen of 12 ge meten 6 roeden, van zuydenacn de straet leyden de van de stad naer de Haezewind-brugge ver- deeld in drie volgende koopen met reserve van vcrzameling. Derden Koop. 98 roeden 93 ellen of 2 ge meten 78 roeden Zaeyland palende oost de vette weyde van sieur Carolus Veramine, zuyd de vette weyde van sieur Dugardein west den vol- genden koop, en noord ten deele de straet, met een huis van t wee woonsten op dezen koop staende, de oostersche bewoond door Carolus Demeulenaere, aen 45 francs 55 centimen by jaere, en de wes- tersche door Joseph Smagghe, aen 27 francs 21 centimen by jaere, beyde zonder gcschreven pacht, de schuere is gebruikt door sieur Jacohus Waelens zonder pachtregt. Vierden Koop. Een bunder 87 roeden 5i ellen of 4 gemeten 85 roeden Zaeyland, palende zuyd de vette weyue van dito Dugardein, west den volgenden koop en zaeyland meioufvrouw Deman tôt Brusselnoord ten deele de straet en oost den voorgaenden koop. Vyfden Koop. Eene vette Weyde, mac- kende eenen vyfhoek groot 2 bunders 20 roeden 21 ellen of 5 gemeten g roeden, palende oost den voorgaenden koop en de vette weyde van sieur Dugardein, zuyd boomgaerd van joufvrouw we duwe Vandermeersch tôt Merckem, zuyd-west gras van mevrouw Dejoigny Depamele tôt Door- nyk west gras van joufvrouw de wed. Vander meersch noord zaeyland mejoufvrouw Deman. Zesden Koop. Eene Weyde, groot by nieuwe landmaet, 1 bunder 68 roeden 81 ellen of 3 ge meten 2 lynen 5o roeden palcnde oost weyde van den heer Watelez-de Gheus tôt Douay, zuyd gras en zaeylanden van de kinderen sieur Antoine Ameloot tôt Loo, west weyde van sieur Jacobus de Clerck tôt Coxyde, en noord zaeyland jouf vrouw de weduwe Vergeelzoone tôt Ypre,

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1834 | | pagina 3