I W' 3 by gedtvongene onteygening, iol ,'zeer schoone BOSCH-TAILLI EN PLANTSOENEN, -H-i. jOCicté-Cj'éitczcif?' miWitellende suffisante borge en de besprelrea dadel jk te voldoen. O, Elk zegge het voord. POUR FAVORISER L'INDUSTRIE NATIONALE^ ro-fc-.. VAN WEGE DEN KONING EN JUSTITIE. La direction devant cesser le service du caissier- général de l'état l'époque du 3o juin i855 et ne pouvant plus conserver alors des agens dans les provinces a l'honneur d'informer le public, qu'à dater du ilr janvier de la même année, eJle ne rece vra plus de versement dans les caisses d'épargnes établies parelle, l'exception de celles qui existent Bruxelles et Anvers. Le règlement adopté pour ces caisses, ayant prescrit que les comptes des souscripteurs seraient arrrêtés chaque année au i*r février, la Société- Générale dater du i,r février, i855, rembour sera aux souscripteurs les sommes qui leur sont dues. Dans le but, néanmoins, de diminuer autant qu'il dépend d'elle, ce qu'il pourrait y avoii de fâcheux pour eux, dans la mesure qu'elle est obligée de prendre, la direction a autorisé les agens de la Societé-Générale réduire ces rem— boursemens la moitié des sommes versées, si les souscripteurs le désirent; dans ce cas il leur sera délivré pour le montant de l'autre moitié, des obligations spéciales pour cet objet, de la Société- Générale de f" 1,000 5oo inclus un ou deux ans portant intérêt annuel 4 p. °j„. 10-I.-1. SCOOONE BOOM-YESDITIEIN. VERKOOPINGE POLLYNCHOVE. Maendag, g februaryi835, ten een ure naermiddag op de hofstede gebruikt door de we- duwe van sieur Carolus Pil, op Pollynchove, langs de straet leidende van de herberg den Gaepaert naer Loo, op eenen kleinen afstand van de calchiede. Koopdag van 120 koopen Boomen waer onder verscheide eiken en wilgen dienstig voor kuipers meer dan 3o koopen eiken en veel olmen dienstig voor Timmerhout, schoone abcelen en ecne partye hard en zachl brandhout. Naer het eindigen deze venditie, zal men nog verkoopen op eene partye zaeiland liggende ne- vens de zelve hofstede, gebruikt door sieur Franciscus de Rave, diversche schoone abeelen, ci ken en ander Boomen. ALVERINGÏ1EM. Dynsdag, 10 february, i835, op de hofstede gebruikt door Louis Verbrigghewat zuid van de Dorpplaets, langs den Burg-weg 0f straet lei dende naer Pollynchove, op eene partye zaeiland houdende aen de zelve hofstede gebruikt door Pieter Suyssen, en op een hofstedeken gebruikt door Pieter Geeraert, Koopdag van i5o koopen Boomen weer onder zich bevinden groote olmen en eiken, dienstig voor scheepmolen- en timnierwerkenkuipers en wagenmakers; en meer dan 3o abeelen van 2 tôt 3 méters diktc. De vergaderingop bel hofstedeken gebruikt door Pieter Geeraert, gelegen langs den voetweg lei dende van Alveringhem naer Loo,alwaer men zal beginnen verkoopen met de middag-uer precies. De vuorenstaende 'Vendilien zullen gehouden wordeu met tyd van betaling lot 1» july i835, Van een HUIS, ongenumerd, met zynei» Grond en Erve, en twee gebauwen op de zelve erve gestichthet een tusschen cour en hof en het ander op het einde van het hof, te samen gelegen te samen gelegen te Nieuwkerke, arrondissement Yperen, van noorden de Yper-straetepalende van oosten en van noorden het huis en erve van den lieer Leynaertvan westen aen het huis en erve van sieur Desmaziere en van zuiden de gemelde Yper- straet, gebruikt door de naergenaemde Petrus-Jo- sephus [Mouton Cecilia-Jacoba Mouton en Ma rie-Anna-Theresia Mouton, beslagene partien. De inbeslagneming is'er van gedaen geweest by proccs-verbael van den deurwaerder SANTT te Yperen, van daten twaelfden december achttien honderd vier en dertiggeregistreerd te Yperen den vyftienden der zelve maend december acht tien honderd vier-en-dertigdeel 3a, f° 170, v° 4 vak, op i° Petrus-Jesephus Mouton, 2° Cicilia- Jacobus Mouton en 3° Marie-Anne-Therésia Mou ton broeder en zusterswinkeliers wonende le Nieuwkerke, ten verzoeke van Eleonore Charvet, weduwe van Leonardus Josephus Bacquaert, land- bouwster 00k wonende te Nieuwkerke, handelende als vrugtgebruikster van aile de goederen naerge- laten door wylen haren voornoemden man. Volkomen afschrift van het gemelde procès- vcrbael van saisie heeft voor des zelfs registratie ter hand gesteld geweest: i° van den heer Lode- wyk de Coninck commis-greffier by het vrede- geregt van het kanton Mecsscn, bolast met aile de werkzaemheden sedert den greffier tôt andere be- dier.ingen is geroepen En 20 van den heer Euge- nius-Bernardus Glorie burgmeester van het ge- meente Nieuwkerke, de welke het origineel der inbeslagneming met gezien hebben onderteekent. De zelve inbeslagneming heeft letterlyk over- geschreven geweest ten kantore van hypotheken te Yperen, den twindigden december achttien honderd vier-en-dertigdeel n® 7; en ter gref- fie der Regtbank van eerslen aenleg te Yperen den vier-en-twintigden der zelve maend decem ber achttien honderd vier-en-dertig. De eerste afkondiging van het kohier van lasten om tôt de verkooping van gemelde goed te komen, zal plactse hebben ter zitting der regtbank van ccrsten aenleg te Yperen, den vrydag dertienden february achttien honderd vyf-en-dertignegen uren 's morgens. Mr Petr os-Leopoliujs"Franciscus BOEDT, advo- Voor gelykvormig extrakt afgeleverd aen M Boidt avoué te Yperen den greffier der regtbank van eersten aenleg te Yperenprovincie W est- vlaenderen geteekent Ture vas des Bocaeadb en gezegeld. Enregistré avec deux renvois Ypres, le 24 décembre i834 vol. 48 f° 17, v« ce 4, reçu pour droits de greffe quatre francs vingt-quatre centi mes faisant avec les vingt-six additionnelscinq francs trente-cinq centimes, signé de Schodt. VOOR EXTRAKT, Geteekent BOEDT. E Optnbaer te koopen binnen de gemeente Vla me rlinghe. kaet-avoué by gemelde regtbank van Yperen, waer hy woondis aengesteld en zal bedienen voor de verzoekster in het tegenwoordig vervolg. Het tegenwoordig extrakt is door den onderge- teekenden greffier geplaetsl geweest, op het bord hangende in de gehoorzael van gemelde regtbank van Yperen heden vier-en-twintigden december achttien bonderd vier en dertig date dezer. Gedaen te Yperen, den vier en twintigden december achttien honderd vier-en-dertig, on derteekent Boedt en Th™ vas dek Bocaebde greffier. Enregistré avec un renvoi Ypres, le 24 dé cembre i834, volume 48, f° 17, v° case 2, reçu pour droits de greffe trois francs quarante centi mes, pour rédaction un franc trente-trois centi mes, faisant avec les vingt-six additionnels, cinq francs quatre-vingt seize centimes, signé di Sghodt, Op woensdag, 7 january i855 ten 2 uren na- middagin de herberg genacuid S'-Andries bewoond door Franciscus Meerlevedelangs den steenweg van Vlamertinghe na Poperinghe zal men openbaerlyk verkoopen de volgende bosch-taillie Eersten koop. - De taillie met 449 plantsoenen, staende op 1 bunder 41 ellen boschland, gelegen in de gemeente Vlamertinghe palende van oosten 't bosch van mevrouwe Vandenpeereboom zuid 't bosch M. Boedtwest den volgenden koop en noord de Galge-straete. Tweeden koop. - de taillie met 352 geteekende plantsoenen staende op gg roeden 5o elle» bosch land, gelegen in de gemeente Vlamertinghe, pa lende oost aen den voorgaenden koop, zuid 't bosch van M. Boedt en noord de Galge-straete. Derden koop. - De taillie met 358 plantsoenen, staende op g5 roeden 3g ellen boschland gelegen in de gemelde gemeente Vlamertinghe, palende 00k oost aen den voorgaenden koopzuid 't bosch dito M. Boedt en noord de Galge-straete. Vierden koop. - De taillie met 35g plantsoenen, staende op go roeden 10 ellen boschland, gelegen te Vlamertinghepalende oost aen den voergaen- den koopzuid den bosch van geuaemden M. Boedt en noord de Galge-straete. Vyjden koop. - De taillie met 24G plantsoenen, staende op 66 roeden 57 ellen boschland gelegen als den voorgaenden koop zuid 't bosch van M. Boedt, west de Brander-straete en noord de Galge-straete. De vyf voorgaende partien uitmakende 4 hun- ders 53 roeden drie ellen met 1,764 plantsoenen, zullen 00k in verscheide of in eene masse te koop geveild worden. Zesden koop. - De taillie geschoten van 7 jaren met 178 plantsoenen, staende op 60 roeden 24 ellen boschland, gelegen in de gezegde gemeente Vlamertinghe, in de Dckkerie, palende van zuiden 't zaeiland M. Huughe-Depeutevinnoord en oost de hosschen van dito M. Huughe-Depeutevin en west 't bosch van M. Vandermeersch. Pieter Demanboschwerkerby den bosch Woonendezal de zelve aen de gadinghebbende aentoonen. Zevenden koop. - De taillie met 2gi geteekend* plantsoenen en 48 krullaerds staende op omtrent 54 roeden i3 ellen boschland gelegen in de ge meente Vlamertinghe, palende van zuiden en oosten de Galge-straete zuid-west het bosch van den heer Denavigheer, noord-oost den volgenden koop en noord-west 't land gebruik door Pitter Carpentier.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1834 | | pagina 2