G O Si Sî 11 II E Y ZA13YLANDEN, HERBERGE, WEYDEN EN ZAEYLANDEN, De inLeslagneming van aile de voornielde goederen is gedaen geweest by procès verbael van den deurwaerder Santy te Yperen van daten vieren twintigden augusty agttien honderd vyf en dertig geregistreerd te Yperen den zeven en twintigden der zelve maend augusty agt tien honderd vyf en dertig, op d'heer Pieter Thery Cadet oud koopman en grond-eigenaer gedoniicilieert te Belle(Frankryk) en residerende te Yperen derden bezitter der zelve ten ver- zoeke van jouffrouw Cat/ierina - Francisco Balde rentierege wonende te Niemvkerkezoo in eigen naem als in hoedanigheyd van erfgename van de overledene Pieter-Jacobus Lesaffre en Isabella. Francisco Lesaffre hare halve broeder en zuster. Afscbrift der voornieldeinbeslagneniing heeft voor des zelfsregistratie ter hand gesteld geweest i" van d'heer Lodewyk de Coninck commis- greffier des vrede geregts van bet kanton INIees— sen, specialyk belast met aile de werkzaemheden van dit vrede geregt sedert den greffier tôt andere bedieningen is geropen. En 2° van M. Eugene-Bernard Glorie burgmeester van bet geniecnte Nieuwkerke, welke in het ontvangen van gemelde afschriften het origineel der inbe- slagneming met gezien hebben geteekent. De inbeslagneniing is letterlyk overgesebreven ten kantore van hypotheken te Yperen den agt en twintigden augusty agttien honderd vyf en dertig deel 4 n° 8, eu ter greffie der reglbank van eersten aenleg te Yperen den vierden sep- teinber agttien honderd vyf en dertig. De eerste afkondiging van het kohier van lasten zal plaetse hebben ter zitpng der regtbank van eersten aenleg te Yperen den dondeidag twee en twintigden october agttien honderd vyf en dertig, negen uren 's morgens. M. Charles DUHAYON advokaet avoué by gemelde regtbankwocinende te Yperen is aen— gesteld om te werken voor de inbeslagneenister op de voorzetting der verkoopiug. Het tegen- woordig extrakt is geplaetst geweest op het bord hangende in de geboorzael der regtbank van eersten aenleg te Yperendoor den ondergetee- keuden greffier den vierden september agttien honderd vyf en dertig date dezer. Gedaen te Yperen den vierden september agttien honderd vyf en dertig geteekent Duhayon en Th. Vandenbogaehde greffier. Enregistré sans renvoi h Y'pres le quatre sep tembre dix huit cent trente cinq vol. 48 f° 186 v® C. 5, reçu pour droit d'enregistrement trois francs quarante centimes pour rédaction un franc trente trois centimes, faisant avec les vingt six additionnels cinq trancs quatre vingt seize cen times, signé De Schodt. Voor gelykvormig extrakt den greffier der regtbank van eersten aenleg te Y'peren, provincie West-Vlaenderengeteekent Th. Vandenbo- gaerde en gezegeld. Enregistré sans renvoi a Ypres le quatre sep tembre 1835 vol. 48, f° 186, v°C. 5, reçu pour droits de greffe six francs 36 centimes faisant avec les 26 additionnels huit francs deux centi mes le receveur, signé De Schodt. f'oor Extrait j^eteelent DUHAYON. 3 De voorbereydende toewyzing der onroerende Goederen in bet voorenstaende plakkaet vermeld zal plaetse hebben ter zitting "der regtbank van eersten aenleg te Yperen den vrydag zesden mey achttien honderd zes en dertignegen uren 's morgens, op de opprystelling, te weten: voor de Goederen begrepen onder n° i°, 2°en 3° van vier duyst vyf honderd francs; voor het geen onder n° 4° van vyf en twintig francs; voor het geen onder n° 5° en 6° van honderd vyf en twintig francs en van het geen onder n° 7 en 8 van agttien honderd francs. 60-1. SCHOONE PATRIMONIEELE bestaende in IX HET OPEXBAEIl TEKOOPEX TOT OOSTVLETEREN. GEMEENTE OOSTVLETEREN. eersten koop. Een schoon en spacieus Huys met scheure stallingen en ,-erdere bouw-gerieven, voormaels gediend hebbeude voor herberg genaemd den Tempelaereen den nosnber van 62 roeden 4o ellen (1-1-12) land, grond der zelve gebouwen hovinge en gars, gelegen tôt Oost- vleterenpaelende te zaemen van oosten aen den Burgweg het zaeyland van sieur Clement Verfaillie en dat beschreven onder den 3eu koop, zuyd de uytgangdreve van het hofstedeken gebruykt by J.-B. Sixcompeterende aen M. Albert Dhondt te Ypre, west deu eerstvolgenden koop aldaer separerende op laene tusschen de twee rekeu wilgen en noord zaeyland van sieur Martinus Caesteker te Boeschepe. tvveeden koop. Eene partye Gars groot 62 roeden 4o ellen 1—1-12), houdende van oosten aen den voor- gaenden koop scheydende gelyk aldaer is gezegd, zuyd en west 't gras gebruykt by dito J.-B. Six competerende aen M. Dhondt en noord aen de weyde genaemd de Hutte competerende aen M. Smagghe-Verschave te Ypre, en dito zaeyland van sieur Caesteker. derden koop. Een partieken Zaeyland groot 11 roeden 62 ellen (0-0-76), aboutterende oost aen den voorschreven Burgwegzuyd de voormelde uytgangdreve van het hofstedeken van M. Dhondt, west 't gars onder den itien koop, en noord 't zaeyland van sieur Clement Verfaillie. GEMEENTE RENINGHE. vierden koop. Eyndelinge, eene partye Zaeyland, groot 76 roeden 84 ellen 1-2-08)gelegen op dege- meente van Reninge tegen over den istenkoop paelende oost zaeyland van M. Dhondt gebruykt door Ferdinand Cornette, zuyd de huyzinge, hovinge en grond van den Tempelaeremolen nog zuyd zaeyland van André Kestelvn, west den Burgweg en noord zaeyland van joulP v1 d'heer De Beir tôt Poperinghe gebruykt by dito Ferdi nand Cornette. De voorschreven Goederen gebruykt door de eygenaes tôt i*'®" augustus i836 wordeii verkocht met reserve van accumulntie. Ingevalle van verkoopiuge in masse den koo- per zal niogen betaelinge doen met eene Rente priucipael van 2600 francs intrestgevende tegen 4 p. °/D in het jaer daerop gebypothekeert, en ingeval van afzonderlyke verkoopinge zullen de koepers van den istcn, 2en en 4en koop de faculteyt hebben daervan in handen te behouden te weten op den i*tt0 koop tôt 1000 francs, op den 2en koop tôt 600 francs en op den 4"1 koop tôt 1000 francs. Den lnslel zal gebeuren in de berberge den Ouden Abeele ter Kortenkeer gemeente Oost- vletereu bewoond by sieur Juliaen, donderdag 5e" meye i836, ten 2 uren naer middag. En den Overslag ter zelve plaetse en ure donderdag 19"0 derzelve maend meye. Met gewin van eene premie van 1 p. "j0 aen den boogsten insteller en onder de voorwaerden bernstende benevens de titels van eygendom ten kantore van den notaris DE BOO ter residentie van het zelve Oostvleteren. 57-2. Dat menhel voortzegge. SCHOONE MAEYGARZEN, BOSCH, HUYZEN, PEERDE- SMISSE, EN LOSRENTEN, OPENBAF.R TE VEKIÎOOPEX BINNEN LOO. Donderdag .19®° mey i836,zal gebeuren den Instelen woensdag ien juny daer naer den Overslag, t'elkens ten twee ueren naer middag te beginnen in de herberg St.-Sebasliaens Hof binnen Loo,bewoond door sieur Joannes Bovyn, van de volgende goederen. GEMEENTE VAN OOSTVLETEREN. Art. 1. - (o g. 2 l. 84 r.) Een perceel zaeyland, gelegen nevens de dorp- plaets, groot 4i roeden 44 ellen paelende oost zaeyland sieur Leuridan zuyd den volgenden artykel, west de artykelen 3 en 4, noord hove- nierhof van sieur Baeldeen zaeyland dito Leu ridan.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1836 | | pagina 3