DILIGENCE. BAISSE DE PRIX. Gebruykt doot Pie 1er-F ranci* Dehergh tôt, Oostvleteren, zonder tytel van pacht. Art. 2. - I G. I I» 2i R. Een ander perceel Zaeyland met eenen steirt westwaert strekkendetnsschen den boomgaerd van Albert Boyava en 't gras van de fainiilie Vermande tôt Hondsehoote groot 47 roeden 28 ellen, paelende oost Leuridanzuyd Bayava, west art. 3, en noord art. 1. Gcbruykt door Ludovicus Marl-ey, tôt Oost vleteren, zonder tytel van pacht. AKT. 3. - o G. 2 L. 70 R. Een partyeken Gras, nog groot boven bet geen ingelyfd in betbedde van den steemveg tôt 3g roeden 58 ellenpaelende oost artykel 1, zuyd den volgenden artykelwest den stéenweg leydende van den Kortekeer naer Woesten ,en noord gras van de fainillie Vermande op half laene, de 18 grootste bootnen gercserveerd. Gebrnykt door dito sieur Debergli, 00k zon der pachttytel. ART. 4. - (O G. 1,1.. 85 R. Een ander partyeken Gras, groot 27 métrique roeden maekende de noordzyde van nieerder partve bestaende in twee deelen doorsneden van den gezegden steenweg, waer van het grootste gedeelte ligt oost daer aenpaelende oost artykel 1 zuyd gras van de famillie Ver mande zonder paelen vest den steenweg, en noord art. 5 en het ander gedeelte, maekende een kleyn dryboukje ligt west aen den steenweg, regt over het eerstepaelende zuyd gras van de famillie Vermande, op paelputwest aen den ouden Burgweg, de 22 grootste boomen gere- serveerd. Gebruykt door sieur Eugenius Baelde, zon der pachtregt. Art. 5. - 1 g. 2 L. 32 R. Een perceel Zaeyland gelegen in de Molen- velden groot 77 roeden 63 ellen paelende oost zaeyland toebelioorende het bureel van wel- dadiglievd, van Oostvleteren, veurgemeens, zuyd gras genoemd Koeysteert toebehoorende het zelve gestigtwest zaeyland van sieur Deblock en noord de straet leydende van den Kortekeer naer de Hoogebrugge. Gebruykt door sieur Joannes-Jacobus De block tôt Oostvleterenmet regt tôt eersten oetober i838, aen 48 france 98 centimen by jaere. GEMEENTE VAN WESTVLETEREN. ART. 6. - 1 G. 1 L. o R. Een perceel Boschgroot 58 roeden 37 ellen gelegen weinig noord van de Koeyaertdreve, lest ontbloot ten jaere i83o, paelende oost en noord bosschen d'heer Destuerszuyd bosch raevrouw Denavigheer en west bosch Jan-Baptista Decroos, tôt Boesinghe. ART. 7. - (1. G. 1 L. o R.) Een perceel Maeygras, groot 58 roeden 87 ellen, paelende oost sieur Jan-Baptista Candaele, tôt Grombeke zuyd de Roodeweyde west de Nattebeke, en noord de Ileydebeke. ART. 8. - (o G. 1 L. 18 7716 R.) Een ander perceel Maeygras, groot 18 roeden 18 ellen, paelende oost de Nattebeke, zuyd maeygras van Barbara Fieuwest den lieer Du- buus en noord sieur Jacobus Capoen. De art5 7 en 8 zyn gebruykt door sieur Phi- lippus Coenetôt Cromheke, met regt tôt ien oetober i842, lezaemen aen 58 francs by jaere. NOG GE1MEENTE VAN OOSTVLETEREN. ART. 9. - 5 G. o L. o R. Ecne partye Maeygras, groot 2 bunders 18 roeden 88 ellenmaekende de zuydzyde van den meersch genoemd de Lange Vent e, paelende oost Siboutsdilf, zuyd eenen dyk ofoever gaende met de hofstede het Noordhofwest de landen der zelve hofstede, en noord het overig van den zelven meersch aldaet schevdende op paelen. Gebruykt door Pieter-Jacobus Godderis totPollinchove, met regt tôt 3o september 1837, aen i58 francs 73 centimen 's jaers boven de contributien. Dezen artykel zal opgeroopen zyn in twee ldten van gelyke grotte, otu afgescheydeu te zyn in de langde. GEMEENTE VAN IIOOGSTADE. Art. 10. Eene zeer wel gelegen Peerde-Smisse met Woonhuysen afhangsels, staende op het gehugte de IIoogstade-Lynde aen de westzyde van den steenweg van Klsendarame naer Veurne op 6 roeden 71 ellen cbynsgrond waer over betaeld word 7 francs 25 centimen 's jaers, die op het eyndigen van den chynspacht altyd moet ver- nieuwd zyn, aen den zelven prys. Gebruykt door Arsenius-Ludovicus fVoes— tyn met regt tôt ien mey 1843, aen 108 francs 84 centimen by jaere boven depublicke lasten. LOSRENTE N. Art. 11 Eene eeuwîge losbaere Rente, bedraegende in kapitael tôt 2176 francs 88 centimes, a 5 per cento, vallende t'elken 13 maert, ten laste van sieur Pieler Bonté landbouwer tôt Hoogstade gehypothekeerd en behoorlyk ingeschreven ten kantoore van hypotheken. Art. 12. Eene gelykwideerde Losrente, ten laste van de gemeente van Pollinchove, bedraegende in kapitael tôt i632 francs 65 centimen, aen 5 per cento vallende t'elkens 5 februarywaer van de verloopen t'elken jaere stiptelyk betaeld worden. Art. i3. Een ander Losrente bedragende in kapitael tôt 1100 francs, 5 per cento vallende t'elken 12 maert, nu ten laste van den heer P. Laçante goud7en zilversmit totRousbrugge.bezet op den belfd van een Huys en Grond aldaer, staende ter westzyde van de Marktvoortyds toebehoorende de weduween kynderen Francis Smaeghe. IIUYS IN LOO. Art. i4. Eyndelyk een Huys met Grond en Hovenier- hof, staende ter zuydzyde van de Ooststraet lest bewoond geweest door sieur Lamberlus Bus- schaert, om door den kooper daer van het ge- bruik te nemen met den Overslag. De licitatie verkooping van aile de voorschre- venGoederen, zal plaetshebben, kragtensoçtroy verleend op rekwest, ten opzigte van denjinder- jaerige daer in geregtdoor den Regtbank van eersten aenlegzitting houdende tôt Veurne, ten bywezen van de Voogden der zelve minderjae- rige en ten overstaen van den heer Vrederegter van het kanton van Haringhedoor het ambt van den notaris FLOOR tôt Loo. De verkoopvoorwaerdeu met de bewyzen van eygendom der verkoopersberusten ter inzage der gegadigde ten kantoore van den notaris FLOOll voornoeuid. 58-2. Elk zegt het ooorts. 1! E K I G T. Sieur Judocus Renottf. heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat'er te verloten is te Yperen, in de herberg Salon d'Apollon in de Lombaerdstraet, n° 18, op eersten mey i836,eene extraseboone en goede PENDULE, met acht différente Airs muziek die zig zelfs verandert, in koope gesteld geweest aen 700 francs en tegenwoordig te Verloten, a 2 francs per Lot en 4oo Lotende zelve kunnen de lief- hebbers dagelyksbezigtigen in debovengenaemde plaets al waer men loten kan bekomen. De Liefhebbers die 1 o Loten nemen hebben het 11 gratis. 55-5. EXPLOITATION DE MESSAGERIE FR. FI NO Y ENTRE YPRES, ROULEItS, MEXIX ET BRUGES. CIUNGBSMENT DE DLRE1U ET A dater du t5 Avril i836. le Bureau qui était l Hôtel de Châtellenie est transféré chez M. DELSAHTBureau de Messageries rue de Lille côté de l'Hôtel la 'Tête d'Or. PRIA' DES PLACES: D'YPRES BRUGESfr. 5-oo. k a MENIN5-oo. et ltUULERS a 2-00. En arrivant BRUGES, on pourra partir immédiatement pour OSTENDE, avec les voitures J.-B. Van Gend Ce. 55-4- Ypres. Imprimerie de Lambis-Moutibii, Grand'-Place, vis-à-vis 1 a Grand'-Garde.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1836 | | pagina 4