HOFSTËDË, ZÂEILANDEN, PRIX FIXE DROIT DE BARRIERE DEFINITIVE!* TOESLAG. Gras en Meersch ©ipaaiBA®®, y?® Gemeente Beveren, (Westhouck.) By plakbrieven verdeelt in 8 koopen die te zamen staen op fr. 12,075. GRAND DEBALLAGE lnstel en Hoogpenningen te winnen. LOCATION Communale de Messines. vooren en noord den meersch van de weduwe Dondeyne, en den bosch genaemd den Zeuren Meersch evgendom sieur Louis Beun naer Geloen, hage mede. Gebruikt by Pieter-Jacobus Baelde-Sohier en Pieter-Joannes Sohier, met regt van geniel tôt 25° Déceniber i846 aen 75 francs s'jaers boven de conlributien. Te vergoeden voor de boomen 120 francs. Den lnstel zal gebeuren te Kemmel, in de herberg den Hert, bewoond by Pieter Pinck, Donderdag den i6a September i84i, oui 3 uren naenniddag. De conditien van verkoopiug en tytels van eygendom berusten ten kantoore van den notaris V1CTOOR te Meessen, met de verkoopiog belast. /Q Elk zeg het voorts. VAN EENE PATRIMONIEELE TE ROUSBRUGGE. Vrydag 10e" September j84i, ten 5 ueren namiddag. in de herberg den Hert bewoont door sieur Martinus Provoost, te Rousbrugge Haeringhe, zal worden overgegaen tôt den Dé- finitieven Toeslag, zonder uitstel van de volgen de goederen 1® Eene behuisde en beplante hofstede groot in lande by titelen 11 H. 3g A. 46 C. (G. 26-8 1/2 R.}, onder bebouwden grond, hof- plaets, hovènierhof, "boomgaerd, gras en zaeiland gelegen te Beveren in den westhouck, iegens de grensscbeiding van belgien met vrankeryk, palende voornaementlyk aen de St-Omarsstraet, aen de weduwe en kinderen Bourgeois, de kinderen Verlinde, sieur Albertus Jengember, Joseph Ryckman, M. Vanbambeke, Rosalia Z?ou- cry, den heer Cbristiaens te Bergen en den Cousyn te Rousbrugge; gebruikt door Franciscus Vanhoucke, met pagtregt tôt eersten October i844, mits fr. 787-50 c. by jare boven de belastingen, en verdere voorwaerden by notarieel pagtcontrakt gedregen. By plakbrieven verdeelt in 12 koopen met regt van verzameling. Siaet nog maer op fr. 22,000. Gemeente Beveren, (Oosthouck) en Gy- verinchove. 2° 5 H. g3 A. 77 C. (G. i3-i6g R. zaeiland, boomgaerd en meersch, gelegen in 2?everen en Gyverinchove, palende voornae mentlyk aen 'den heer notaris Ghelein te Po- peringhe, mevrouw de douarière Dubois te Veurne, aen de Z?lauwetorrestraet; de kinderen van Lukas-Devos, de gene van Rolandus Deblock, den heer Struye-Provoost te Ypeien, den heer Vercamer, vrouw de weduwe van den heer notaris Criem te Rousbrugge, den heer Devriere- Yzenbrand en den Yzervaerd. Gebruikt door Louis Keinpe, landbonwer te Gyverinchove mits fr. 387-82 c. by jare boven de belastingen en verdere bespreken by notarieel pagtcontraet gedregen, met regt tôt eersten Oc tober i844. RENTEN. 3®. Eene eeuwigdenrende rente ter hoofdsom van fr. 1089 aen 5 by jare, nemaer betaelende binnen de zes maenden na den valdag alleenelyk aen 4 ,y° ten laste der weduwe en kinderen van Franciscus Lehouck landbouwer te Loker, solidairelyk onder hun, en bezet op 1 H. 78 A. 28 C. gras, zaeiland, hovenierhof en meersch aldaer gelegen. Staet nog maer op fr. 800. En 4°. Eene andere eeuwigdeurende rente ter hoofdsom van fr. 1028 croiseerende gelyk de voorgaende ten van Carolus-Ludovicus Sohier en Ludovicus-Z?enedictus Sohier landbouwers te Loker, solidairelyk onder hun; en hezet op 2 H. 82 A. 82 C. gras, zaeiland en meersch, aldaer gelegen. Staet nog maer op fr. 700. De eygendoms titelen en veiliugsvoorwaerden berusten ten kantoore vau Meester G H E W Y notaris te Veurne, en men kan al inlichtingen bekomen by den notaris D E C O C R te Watou. Plakbrieven le bekomen by den uytgever dezer. (0 vingt-cinq pour cent au-dessous des prix ordinaires. Le Sieur ANSROUL et Cc. de Paris, qui repre'sentent la Société Parisienne, ont l'honneur de faire part au public qu'ils sont pour quinze jours chez M* Lenoir, au cabaret la Lune, Grande-Place a Ypres, avec un grand assortiment de cotons imprime's pour robes de 4o 5o centimen, calico blanc et écru 20 centimes, étoffes pour pantalons, de différents genres des tissus et couleurs h 5o centimen, gilets piqués k 5o centimen, casquettes 5o centimes, chir- tinque bleu 774 pour saro 5o centimes, co- tonnette k 5o centimes, piloux k 5o centimes, café charibon k 5o centimes, un grand assortiment de draps, soierie, mérinos, schals de tout genre, foulards des Indes et de Lion, bas et demi bas en coton et en laine, siamoise, cravattes, bonneterie, mouchoirs de tout genre, bottes, pantoufles, quin caillerie et une infinité d'autres articles trop longs k détailler. Kragtens octroi verleend door de bevoegde rechtbank en ten overslaen van den heer vrederechter van het hanton Ypre, oostersch omtrek, zal 'er door den notaris RENTY, resideerende binnen de stad Yprevoortsge- vaeren worden met gewin van premien, lot den lnstel der volgende goederen te welen Eersten koop. Eene party meersch, ge naemd het Crommestuky gelegen te Zillebeke, wat zuid van de kalsyde naer Comen, groot 1 8 A. 80 C. om by koope in gebruik te komen na het afdryven van het nagras van het tegenwoordig jaer. Tweeden koop. Eene party zaeyland, gelegen in de gemeente Houthem, arrondi. Ypre, groot 3o A. gebruikt door sieur Mahieu- Plancke, totbavo i842. Derden koop. Een huis slaende op ander grondter plaets van Hollebeke, gebruikt door de weduwe Franciscus Pouillie aen y o francs s'jaers. Vierden koop - Een huis staende te Hollc- beke ook op ander grondtegenwoordig on- bewoond. Vyfden koop. Eenen behuisden grond inlioudende 88 C. gelegen le Hollebekegebruikt door sieur Ignaes-Bernard Beirnaert tôt bavo i84g aen fr. i-4o c. sjaers. Zesden koop. Een perceel hovinge, g root 2 A. 5o C. gelegen te Hollebeke, palende van noorden aen des zelfs plaetsgebruikt door voornoemden Beirnaert, aen 5 francs sjaers zonder pagt. Zevensten koop. Een perceel land, g root 4 A. 80 C. gelegen te Hollebeke, gebruikt door Joannes Schaekman, aen 8 francs s'jaers, zonder pagt. Achsten koop. Nog een perceel landgroot 8 A. 4o C. gelegen le Hollebeke, gebruikt door François Flaemynck, aen 16 francs sjaers, zonder pagt. De vier laetsle koopen zullen ook in masse aengeboden worden. De voorwaerden dezer verkooping berusten ten kantoore van den notaris RENTY voor- naemd, Lente-Markt n" 26 te Ypre. (1) Den notaris DUFORT, te Ledeghem, zal openbaerlyk verkoopenin twee zitdagen, waer van den eersten, om de Goederen Intestellen, Donderdag 2n, en den tweedenom te ont- fangen de verhoogingen en volkomentlyk Toewyzen de Goederen Donderdag 16°, al van de maend September i84i, Telkens ten vier ueren namiddag, in de herberg de Dry Roningen, bewoond door Pieter Talpe, op de plaets te Dadezeele, eene HOFSTEDE, bekleed met woonhuys, peerdenslal, koeystal, schuer ovenbuer en verdere gcbouwen, groot 1 o hec taren 56 aren 98 cenliarenin hofplaets boomgaerdweyde, zaeyland, boschzyngels en meerschen, gestaen en gelegen in het ge meente van Becelaere, en den zoo genoernden Oosthoek, gebrwykt door de weduwe en kin deren van Joseph Majoortôt den laetsten September 1841 DU SUR LA ROUTE La commission chargée de l'administration de ladite roule, prévient le Public, que le Mardi i4 Septembre i84i, trois heures de relevée, en la Maison Commune de Messines il sera procédé devant elle, la Location publique pour trois ans qui commenceront le premier Janvier i842 de la perception du droit de barrière établi sur la même roule d'après les charges de conditions arrêtés pour les routes de l'Etat. (1) Qu'on le redise. GEMEENTE WYTSCHAETE. Op d'hofstede de Ho/landsche Scheure gebruikt by d'heer Rouzé-Leynaert, den Dyssendag 3icn Oegst i84i, om 1 uur precier naer middag, zal men publiek verkoopen i° 7 hectaren o5 aren (16 gemeteu) Boonen. 2° 1 hectare 52 aren (3 gemeten) Haver.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1841 | | pagina 3