DE LIVRES DE PRIÈRES ZAEILANDEN, HDYZEN EN ERVEN LAMBERT-WAGGXAEKER HUIZEN EN LANDEN, GRAND ASSORTIMENT IMAGERIES FINES ET ORDINAIRES. ASSORTIMENT DE RÉGISTRES, FOURNITURE DE BUREAU EN GÉNÉRAL. FAILLITE EU VF! TU Aï lîl RFA! DÉ CETTE FEEIELE. FRANÇAIS, FLAMANDS, LATINS, ANGLAIS, LATINS-FLAMANDS, LATINS-FRANÇAIS ET FRANÇAIS-FLAMANDS. De Mariage, de Première Communion, Offices Divins, Paroissiens, Manuels de Piété, Dieu lest l'amour le plus pur, Journées du chrétien; Illustrés, réliés en veau gauffrés, en maroquin du levant, en velours avec agrafies, coins et ornements dorés au dos, avec étuis et chemises. LES PRIX VARIENT DE 2 A 25 FRANCS. Livres de prières pour la première Communion, en velours de soie blanc, avec joncs, fermoir et coins, de fr. 8,10, 12, 14 et 25. Un bel assortimennt de Cachets pour la première Communion, 5, 10, 20, 30, 40 et 60 centimes. Images dentellés en tout genre: de 1, 2, 4 jusqu'à 50 la feuille, dorées, coloriés, etc., etc. Ligués et contre-lignes^, Journal, Grand-Livre, Copies de Lettres, en tous formats. -oiq sny TE PROVEN. GEMEENTE PROVEN. ALDAER OPENBAERLYK TE KOOPEN TEMPELSTRAETE. BOTERSTRAETE. NEDERSTRAETE. L. LAHEYNE. TE KOOPEN BINNBN YPER. 1° Een Huis, gelegen t'Yper, Ryssel- straet N° 131, laetst bewoond door de echtgenooten Boudrij-Merlevede. Ingesteld 3,000 fr. Ittgesteld 6,575 fr. Ingesteld 2,200 fr. Ingesteld 3,700 fr. De 2 laetste koopen in Masse ingesteld 6,300 fr. Ingesteld 1,400 fr. Al wydloopiglyker vermeld by plakbrie- ven. Voorwaerden ten kantore van M1" LAM BIN; men kan 00k aile inlichlingen be- kotnen ter studie van M" RENTY. (4) Nota Œoub rte £t»rcâ sont approuves par iRottsetqneur l'StrrljcDcqnc bc ittaliites. TUOfl 916 (.2 91(1 IpOl SfAVft !Up aaïaioa au flcttism B* •£9Df)6tlÏÏ ?.9D luit).." 1RO«T 19** 'BgfîlïJGCI ub OPENBAERE VERKOOPING •9'! Il'ji Wtt io rJ i sniouciLi ub eyisq jOVBflaiRcTJ A .noiE?.oiqfni abnol ÏÏ1Q8Q' Op VRYDAG 19" van MAERTE, 1802, ten 5 uren na middag, in d'herberg het Ramtje, be woond by sieur Ryckeboer, te Proven. !ia, Zal 'er worden overgegaen in eene en de zeljde Zitting (zonder uitstel)van de naerschreven LANDEN, verdeeld in twee koopen in Koop Eene schoone partie ZAEILAND strekkende oost en west, groot volgens kadaster sectie A, nuiumer D92, h. o 55 bo c", palende van noorden aen sieur VauJioucke, te Bçveren, van oosten den volgenden koop, van zuiden de erfge- naemen van wylen SiJiicf0 Waels, en van westen den steenweg leidende van Proven na Rousbrugge. 2"1 En lestes Koop De boeveelheid van h. 0 4i 4o cn, ZAEILAND in twee perceelen, aen elkanderen, bekend by kadaster sectie A. N' 591 en 39AL'V&lrekkend& zuid en noord, palende vaQ noorden gemeldep sieur Vanhoucke, van oos ten Joiif* Majeur, té Ypren, van zuiden d'heer Louis V-erlende', te Pollinchove, en van westen naest 't noorden den voorgaenden koop en aldaer naest zuiden de voorraelde erfgenaeraen van Mad" Waelsf De twee voorgaende koopen t'zaraen groot h. o 97 00 cn, zullen op het aenzoek der lief— hebbers, 00k in masse geveild worden. Voormelde Goederen zyn gebruikt door sieur Pieler-Jocinnes Bossaert om door de koopers daer van in het vxye en liber gebrnrk te komen, met den i" October 1862. De verkoop-voorwaerden en eigendoms titels, zyn berustende ter studie van den Notaris FEYS, resideerende te Rousbrugge Harioghe. (1) Elk zegge het voorts. ouverture et fermetures des portes r:r.i JtJ h.tife ttUfitOri est iRfj .-'jonouît ville dN'PRES du 1er au 31 mars. Ouvert,ire S heures- Fermeture provisoire S heures. Fermeture définitive 19 heures. PATRIMONIEELE GELEGEV ni.VSEIl' DE lit A3) mais» MET EENE PREMIE Voor den hosgsten Instel van f per cento. 1*" Koop. Een schoon groot HUYS eb ERVE^ wezende eene van ouds bekeode Been- boujveiîy en Keirsgietery, hebbende Slagthuys, Stajlinge pn afzonderlyken uyl en ingang nevens het buys, staeride en gelegen te Ypren aen de oosl- zyde van de Tempelstraete n° 17, paelende zuyd aen het huys en erve van d'heer Nicolais Goniau, en noord aen dat van d'heer Cailliau en ztister. Onlangs bewoond door den beephouwer An- tonius fVallcièrt thans lédîg. Om in gehruyk te treden met de geldtëlfînge.' Nota. Den sléutèl berust by Albert Demunter, regt over het huys wonende. 2" Koop. Eën scTiôon HUYS en ERVE met zeer grooten Kelder, staende en gelegen te Ypreb aen de noordzyde van de Boterstraete geteekend n* 44, palende oost aen het huys van Juff" de weduwe Rabau-Becquaert en west aen dat van sieur Livinus Woussen. Gebruykt door Juff" Julie Loonus, voor 18 jaren ingegaen 20 november i85j, aen 325 francs s'jaers boven de contribulien. 3tn Koop.Een HUYS met des zelfs GROND en ERVE staende en gelegen te Ypren aen de oostzyde van de Nederstraete n° 36, palende oost aen de érve van het huys nu behoorende sieur Debaene, naer d'heer Barbier-Mulier, en noord aen deu uytgang.vao het zelve huys van Debaene, daer over aen het huys van d'heer Marquette. Gebruykt zooder pacblregt door Louis Ker~ rinckx, aen 9 francs te maende, de qontributien ten laste van den propriélaris. 4"1 Koop. Eyndelinge een HUYS en ERVE staende aen de oostzyde van de zelve sraete n° 34, palende oost aen de erve van bet huys van dito Debaene, zuyd aen het hbys en erve van Pieter Mahien, schilder, van noorden aen het voorgaende. Gebruikt zonder pacht door Fidele Lefever aen 7 francs 5o centimen te maende, de contri bulien ten laste van den verpacbter. De koopen 3 en 4 zullen 00k in Masse ge- veyld worden. Den INSTEL zal geschieden in de EsCaminet S'- Laurens, in de Hondstraete te Ypren den DINSDAG 16e11 MAERTE i852 ten 5 uren naer middag en de FINALE TOEIVYZING ter zelfde pîaetse en ure DINSDAG den 3oeB der zelfde maend. De eigeDdoms titelen en de voorwaerden be- rusten ten kantore yan den Notaris LAMBIN, te Ypren. (1) Dat mtn het voort zegge. «E il i-;i Louis-Nicolas ■fflCHANB Le Curateur la dite faillite a l'honneur (l'informer MM. les Créanciers que jour, pour la reddition du Compte final, a été fixé par Mr le Juge Commisssaire au Lundi 8 Mars i852 h 2 heures de l'après-diner, en Chambre du Conseil du Tribunal de 1" instance d'Ypres, où MM. les Créanciers sont invités h se rendre en personne ou par fondé de pouvoir. Ypres le 2 Mars i85a. Studien tan M**" LAMBIN en RENTY •«m») foria»? non t'Yper. i(0939b c DiO» fOC.t.»J V«.flII9/OiS 1 C 2° Eene Weide en bèhuisd Land te Voormezeele, groot volgens cadaster 3 hec- taren 08 aren 50 centiaren. Het Huis en Land is verpagt mits 100 frs by jaere en de Weide is onverpagt. 3e Eene party Zaeiland te Hollebeke groot 71 aren volgens cadaster; gebruikt door de weduwe Lemahieu. 4° Eene party Zaeiland met een klein deeltje Gras 00k gelegen te Hollebeke, te zamen groot volgens cadaster 1 hectare 42 aren 43 centiaren, gebruikt mils 92 fr* 80 cent' by jaere. 5° Een Huis, gelegen t'Yper, Hond- straet N° 131 bewoond door de weduwe van Pieter Gastelein. OVERSLAG Zaterdag 6" Maert 1852, ten 2 uren namiddag, in de estaminet den Oliphant. Ypres,Impriqa«rie-Libr»irie,,de Désiré Lambin-Mortier, éditeui-propriétaive, rue de Lille, io, prés laGraud'Ptace.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1852 | | pagina 4