BOOMEN TRÈS-BEAU MOBILIER, BOQMEiï 4 SCHOOtN PATRIMOMEE1, HUIS EN ERVE HUIS EN CHICORÉE FABRIEK IN DE AENDITIE ©P P^ii©!H]ElKllD^ILl 116 KOOPEN IEPEN, ABEELEN, ESCHEN EN POPELIEREN TOT BOESINGHE -•S p s g* 35 c, 2: 2. ro* P| >5. 2 1= st; SS S" De weduwe WALLAERT-BREYNE. KELDER TE PACHTEN. Men bied te Pacbten, eenen seboonen en grooten Kelder, onder het huis N# 6, op de Groote-Markt, te Yperen, altyd gediend hebbende voor herberg genaemd DE ENG- SEL, om in gebruik te komen met eersten January 1853. Zich aentebieden by de eigenaer M' Vanalleynnes-Schockeel, Thou- routstraet. (4) PAR SUITE DE DÉCÈS. VENTE HM© OMKlODai© ET USTENSILES DE BOULANGER A MESSINES. Den zelveo dag, oui 2 ureu oaniiddag in het Gemebentb Huis van Loker, verkoopiog van Boscbtaillie eo Plautsoeueu, te welen I* - De Taillie nud zes jareo, van 55 aren 41 centiaren bosch te Reninghelst, by 't hofstedekeu van Benoit Croquette, met ta Plantsoenen. a* - De Taillie van y aren ao centiaren bosch te Loker, by d'bofslede van Joannes Boudry, met 5 Plautsoeueu. 5* - Idem, van 3o aren 69 centiaren bosch le Loker, by deu Scherpenberg, palende aen de weide gebruikt door S* Charles Cuvelier, met 4 Plant-" soenen. 4* - Idem, van 2a aren o4 centiaren koscb te Westouter op den Roodenberg, by 'thnis van Hoveliuck. 5* - En de Taillie, met 48 geteekende Plant soeuen, staende op 16 aren 55 centiaren bosch te Dranoutre, by het Eeuwenhoul De gemelde Bootneu, Taillie en Plantsoenen bebooren aen de gemeente, kerkfabriek en bureel van weldadigheid van Loker. Er zal tyd van betaling zyn rails stellende goede borg. Den Notaris VANEECKE, te Nieuwkerke, is met dees verkoopiog belast. 1 Elb teg het voorls. met f.ibriek fai gHICQRÊE. STAENDE ES GELECBN BIMEIS DE STAD YPREN, ALDABR OPENBAERLYK TE KOOPEN. KAKY STRAfcTE. EENIGEN KOOP. Een schooo groot Huis met des zelfs grood eu spacieuse Erve, Koetspoort, Stal voor 4 peerden met solder daerboven, grooie reinisen, tnilsgaders de gebouwen der chicorée fabrieb met 2 Hasten, en al bet allaem daer aen betrekkelyk, slechts sedert 2 jaeren nienw geslicbt en gemaekt; heb- bende dit huis zeer schoone eu groote Salons, voorzien van inarmer scbouwen, veele schoone bovenkamers, ruirae kelders, en andere gerieflyk- beden, al in den allerbesieu siael en zeer gescbikt tôt uitoefeoen aile soort van fahrieken; siaeude eo gelegen le Ypren aen de ooslzyde van de Kaey- siraeie, geteekend n' 8, palende oost aen het Schriiumirikslraetje, alwaer dit buis een uiigang beefl, van zuiden aen het huis van d'-beer Edouard Liebaert naer jonker Keingiaert de Gbeluvell, noord aen de Siokery van d'beer Auguste Vaudeu Bogaerde. bewooud door den eygenaer, d'beer Joseph Cardinael, oui in gebruik le treden eeue niaend naer de betaling des koopprys. éft'Z Den kooper zal ntogen overnenieu eeue grooie kwanliteyt chicorée. Deu 1NSTEL zal geschieden in de Estaminet genaerad den Salon d'Apolon, in de Lombaerd straete, le Ypren, ZATERDAG, 8,n JANUARY, j855, ten 2 uren naer middag. En de FINALE TOEWYZING ter zelfde plaeise en ure, ZATERDAG den 22 der zelfde maend. Op het gewin van eene Preraie van 1 ten honderdvoor hoogsten inslel en onder de voorWaerdeu bei usiende ten kantore van den No- taris LAMBIN, Hondstraete n°2i, le Ypren, met deze verkoopiog gelast. (1) Dat men het voorlszegge. VAN ai et verre vas de momselm a rkt. Op WOENSDAG 5" JANUARY i855, te beginnen met den middag, zal den Notaris CHRIS- TIAEN, by venditie Verkoopen op Passchendaele, wyk de Mosselroarkt. i* Op de hnfstede van Mr De Baere, zoon, gebruikt by vidua Bernard De Leye, 60 Koopen schoone EykeD, Abeeleo, Popelieren en Beuketi BOOMEN. 2® Oost daer by op het hofstedeken van dito Notaris i5 Koopen Popelieren en Abeelen BOOMEN. En 3° Op eene partye land by de Mossel- markt 6 Koopen Popelieren. Al op gewoone konditien en tyd van betaeliog raits borg stellende. De vergaedering op de hofstede van Mr De Baere gebruikt by vidua De Leye alwaer men eerst zal beginnen Verkoopen. (1) Elb zegge het voor ta. YERKOOPING VA* Langst den steenweg naer Pilckem. Op DYNSDAG 18" JANUARIUS i853 ora 10 uren voor iniddag, 1er hofstede gebrnykt door Pibter MarenT, by de herberg het Cris- pintje op 25 minuten der stad Yperen. Met tyd van betaling inits stellende goede borgen. (5) 2 03 Pi 2 oE C C CL. -1 0 o S- s» O o*rji 2 c p* 01 o r~ CA o m 5 a> -5 O O C -o p- o Cfi n 73 O fia T cù a> co* n a> o 3 3 o 2 o O C (0 m cl ct> n o en n 3- 63 a Cfi en C O en en O Kg co G?.- n3 r 3 oSg ga.2 m a. M Sas C O o c/j H> ZC 63 pire B»- -G Pin n zr. 5 cr- 2. n o n 5 c n c 0=5 c H -J a a. 9 S S" a 2 2 S5> St O S* ■s Cb H 1 fin! fej C: 0 s 72 M «a s* O M s» n S; r a -x m o o te' a o» o 3 De weduwe van wylen Louis Bernard Wal- laert beenhauwerin te Yper in de Dixniud straet, laet een ider weten, dat baren oudsten zoon Henry geeu affuirens raeer voor haer doet, en dat zy tCAî gecnezal aeuveerden die hy iiiogt voor haer doen, nog 00k aen niemand tairen of verscliotten zal be- taelen. D'UN Le Notaire NEVEJAN, résidant Messines, vendra publiquement, le Jeudi i5 Janvier 1853, h 9 heures du matin, en la maison mortuaire des époux Chavatte-Vermon, de leur vivant bou langers et boutiquiers audit Messines, l'augle des rues de Gand et de l'Église, tout le Mobilier par eux délaissé et consistant principalement en Ta bles coulisses et autres, Chaises et Fauteuils, Pendule avec sa caisse, grands et petits Miroirs en cadrés 18 autres de différentes dimensions non encadrés, plusieurs Cadres, Chandeliers platinés et en cuivre, Bois de Lits, Matelas, Lits de plu mes, Traversius eu laine et en plumes, Oreillers, Couvertures en laine, Courte-pointes, Draps de lits, Nappes et Serviettes, Rideaux et Stores, une belle batterie de cuisine, un bon et solide Poêle avec ses accessoires, plusieurs Garde-robes, Com modes, Secrétaire, Tables de Duil, Coffres, 2 Fu sils dont un deux coups, la vaisselle en Porcelaine et en Faïence, services en Éiain, six services en composition, deux Loucbes idem, six Cuillères a café en argent, plusieurs beaux Couteaux de table toutes les marchandises se trouvaDt dans la bouti que et consistant en une grande quantité de Verres a bière et h liqueur, Carafes, Globes, plu sieurs mètres de Lustrine, de Toile, de Calicot gris, de Calicot blanc et d'étoffe d'été, six paires de Bas, six Cravates, Bonnets de nuits, Cbansettes, Mouchoirs de poche et de cou, en laine et en sayette, une quantité de Fils et Rubans, Printa- nière, Coton, Cotonnette, étoffe pour pantalons, Siamoise; deux grands Comptoirs dont un avec Moulin a café et un autre avec des bacs 'a l'huile et au sel, deux Balances en cuivre avec leurs poids, Mesures pour les liquides eu étain et finalement les ustensiles de boulangertels que Pétraindeux Fourgons, grandes et petites Pelles, Table au pain, six Tourtières en cuivre, 3i plaques de tôle, 4 Couches, Couvertures pour les pains, 3 Fers gaufres, 5 plaques de tôle de grande dimension, Ëteignoir, grande Balance avec ses poids, quelques Sacs vides, 4 Seaux, Cuve la lessive et autres objets dont la description serait trop longue. Cette Veote se fera avec terme de crédit pour les marchés de 5 francs et au dessus moyennant d'établir des coacheteurs solidaires. (1) Qu'on se le dise

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1852 | | pagina 4