BOSCHTAILLIE CLOTHILDIS, BEAUX ARBRES, HUIZENemERVEN MUIL-EZEL, ZWAERE BOOMEN ANNONCES. EERKOOP1NG B O O W E Y 3, in de garzinge der hofstede alwaer Léonard Bouten onlangs overleden is, gele gen in Zillebeke, langst de kalchiede van Yperen naer het Ilooge, van 25 koopen schoone Eyken tvaer onder verscheyde van 2 melers tôt 2° 35e dykte, en van 4 koopen Esschen en Karden Boomen. TE KOQP Il LO B IV I G VENTE PUtiLÏQVË mm&mm ïpii, TE kOOl» eenen schoonen en wf.l gedresseerden Zich te begeven, Meenen-straet, n® 24, te Yperen. van Ë.M te rrielen. Den VRYDAG 29 DECEMBER 1854, om 2 uren namiddag, 1er herberg gebruikt door de W Desmadryl, op de plaets te Brielen,zal men openbaerlyk Verkoopen de TAILLIE met 174 geteekende PLANT- SOENEN en 5 ElllEN BOOMEN slaendc op eene partie boschgroot l1' 75' 10' of daer omirent, gelegen le Brielen, by het hofsledeken gebruikt door Julianus Logie. VERKOOPING VAN 140 KOOPEN ZWAEltE EYKEN, BEUKEN, KARDEN, ESSCHEN, ABEELEN EN POPELIEREN en van schoone KEPERS EN TABAC PERSEN, T I WlfôWOtSK, zandvoorde en /.11,1. lisere, Al. GELICI:. IEGENS EN DICTE BY DE KALCIIIEDE NA MEENEN. DYNSDAG 2'" JANUABY 1855, ten 9 uren juisl voormiddag te beginnen, zal'er Vendilie geliouden worden, te welen in eeneti bosch gelegen nevens de lier- berge den Naglegael, tusschen Kruyseyke en de Koeleberg, langsl de Meenen kalchiede van 19 koopen sclioone Abeelen en Popelieren Boomen. S, in ecnen bosch gelegen agler den voor- gaenden, en aen den zclven palende, van 36 koopen zeer zwaere Beuken en Eyken Boomen en van 5 koopen Sparren, schoone Kepers en tabac Persen. G1er hojslede lest gebruikt door de weduwe van Auguste Vanderstaelen, ge- zeyd Chicorée Boer, nu door .Menugelegen le Zandvoordelangsl de slraele op kleinen afsland van de Iterberge het Kantinlien, van 33 koopen Beuken Boomen. G, in ecnen bosch, gelegen langsl de groole dreve van het kasteel het Hooge. agler d'her- berge de Snippe, van de Tailtie en van 18 koopen Beuken Boomen. Aile deze Houten door hunne aengelegent- lieyd aen den sleenuiegzyn zeer gemakkelyk voor den transport en kunnen dienen voor schipivcrkers, molenmakers, kuipers, kabolte- draeyers, klompkappersen andere werken, en ook een deel voor brandhout. De Verkoopinge zal beginnen aen de her- berge den Maglegaeljuist met de 9 uren s'morgens, ter oorzack der afgelegcntheyd en van het groot gelai koopen, overigens zal het order der affiche gevolgd worden. Daer zal tyd van belaling toegestaen zyn aen de koopers welke goede en bekende mede- koopers zullen stellen. De bespreken komptant te betalen. (i) Elk zegge het voorls. TEN BUREELE VAN DIT BLAD I EN HISTORIStHE TAFEREELEN C1T DE V' EI.UW, DOOR hendrik conscience, 3 boelcdeeten, in engelsch formaet. PltYS 6 FlUNKEN. EN VENTE AU BUREAU DE CETTE FEUILLE ALMANACH PITTORESQUE, MATHIEU LAENSBERG, DE LILLE, DE LIÈGE, MIGNON, TOM POUCE, etc. AGENDA, TABLETTES BELGES, CALENDRIERS en tous genres la Congrève rehaussés d'or et d'argent; idem sur porcelaine en couleur; idem noir; idem ordinaire; de 10 c. 3 fr. KLUCI1T ALMANACH, ROUSSELAERSCHEN LU1KSCI1EN enz. VEADITÏE VAK SCHOONE EN binnen de gemeenten kemtiel en wytschaete. Woensdag 27" December 1854 ten g ueren voormiddag precies, zal'er 1er hiernaer uitge- drukte plaetsen by openbaere Fenditie verkogt worden de naerschreven BOOMEN. 1° In eene weyde gebruikt by Sieur Ja- cobus VVicke te Kemmel niet verre van de Kem- mel-kalsyde langst de slraele komende van den Spanbroek molen, 3o koopen Eyken, zagte le- pen, schoone Canadaen, Esschen, W ilgen en Appelboomen. 2° Op eene partie land gebruikt door Pieter Sanders lot 't zetve Kemmel en op eenen kleynen afsland der voorschreven weyde i5 koopen Eyken, W ilgen, Iepen, Abeelen en Canadaen. 3° Op eene partie land genaemd den Naglegael gelegen te Wylschaete langst de Po- peringslraet, gebruikt by de kynderen Ghys 8 koopen W ilgen, Eyken en Esschen. 4° Op het hofsledeken gebruikt door de kynderen Pyck lot 't zelve Wytschaele, digl iegens het land onder n 3, 10 koopen schoone Canadaen, WilgenEsschen en 1 ILeêrselaer. En 5°Op eene weyde deelmaekende van het gebruik Pieter Descamps te Wylschaete hy het Stampkot, 5o koopen schoone Abeelen, Ey ken, Esschen, Wilgen, een harten lep en 1 Carrenlen. Onder dezennomber van boomen bevynden er zich zeer schoone Eyken waer onder een Molen As den schoonslen der omstreek, schoone Iepen Esschen, Abeelen, Canadaen, zwaere Wilgen en andere Boomen, zeer dienstig voor Scheép, Molen. Timmer, Wagen en andere werken, voor Kloefmaekers, voor Bard en Brandhout. De Vergaedeiiug in de weyde gebruikt door W icke. Nota De Boomen onder n5 op het gebruik Descamps bestaende ten groolen deelein alder- schoonsle Abeelen waer onder verscheyde Mo len Eynden, zullen verkogt wezen ter plaets ten 2 ueren naemiddag. Deze Eenditie zal gebeuren met gewoone- lyken tyd van betaeling mils door de koopers stellende solvable medekoopers ten vergtnoegen van den Notaris NEVEJAN te Meessen resi- decrende. (2) Maekt het ruchtbaer. d'environ 100 MARCHÉS DÈ A LA FERME OCCUPÉE PAR M. AUGUSTIN TAILLIEU-LESAGE, A IHiOUI THE DSI Près du hameau la Corte-fVilde. Le MARDI 26 DÉCEMBRE 1854, neuf heures du matin, il sera procédé sur les lieux, la Vente publique d'environ 100 marchés de beaux ARBRES, Essences de BOIS BLANCS, ORMES, CANADAS et FRÊNES, propres la charpente et autres usages. Long terme de crédit pour les acheteurs qui fourniront caution solvable. La réunion ladite ferme. Le Notaire PO ?.?,3 S T de Wervicq est chargé de cette Vente. (2^ openbaerlyk te koopen. i° Een HUIS aen de oostzyde der Hond- strael, N" 5o; gebruikt door S' Amandus Riem. Ingesteld 2,500 francs. 2® Een HUIS aen de wesizyde der Lente- maïkt, N® 45; gebruikt door de w* Dezitler. Ingesteld 2,350 francs. 5° Een HUIS aen de uoordzyde der Nieuwe Huntemarkt, N" 69; gebruikt door de w* Mieruo. Ingesteld 1,750 francs. 4" Een ander HUIS nevens het laetstvoor- gaende, op de Nreuwe Hontmarkt N® 67, deel van de afspanning het Klein Yper. Ingesteld 2.725 francs. S® Een groot HUIS in de Kaeistraet N® 8; gebruikt door den eigenaer M' Joseph Cardinael. Ingesteld 6,000 francs. 6° Een HUIS aen den westkaut der Tem- pelstraet N® i4; gebruikt door Francis Dael. Ingesteld 1,675 francs.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1854 | | pagina 3