BOOMEN, D'ARBRES, HUIZEN EN ERVEN BIJOUTERIE ATOHAN BOEGKXSEL, VERKOOPINGE il 100 MARCHÉS AR B RES A VENDRE VENTE EN OR ET ARGENT, QUINCAILLERIE, objets d'étagère. MAISON van milugadcr» van suasji sAimais» BINNEN Y PRE, OPENBAERL1K TE KOOPEN. 1° Een HUIS op de Nieuwe Hout- markt N° 67, deel van de Afspanning het Klein Ypre. Slael op 2,780 francs. 2° Een groot HUIS in de Kaeislraet N° 8; gebruikl door den eigenaer Mr Joseph Cardinael. Slaet op G,000 francs. 3° Een HUIS aen den westkanl der Tempelstraet, N° 14, gebruikt door Francis Dael. Slaet op 1,673 francs. 4" Een HUIS aen den zuidkanl van het Zaelhof N* 7; gebruikt door lvo Delport. Slael op 433 francs. 3° Een HUIS aen den zuidkant van Sint Jacobs Kerkhof N° 9; gebruikt door verscheide. Slaet op 1,400 francs. Den ABSOLUTEN7 OVEBSLAG, zonder uitstel, zal gebeuren binnen de slad Ypre, in de Estaminet den Oliphant, in de L)ix- mudstrael, W oensdag 5° Januaiiy 1833, om 4 uren namiddag, ingevolge de voorwaer- den, berustende ten kantoor van den Notaris T£.1TE3?.1^3 te Ypre. (1) Op VRYDAG 3" JANUARY 1833, ten 3 uren na middag, in de herberg het Ilof van Cassel, in de Casselstraete te Pope- ringhe, zal er door het ambt van den Notaris VARDEN BOOGAEIWE ter resi- denlie van 't zelve Poperinghe, daer toe benoenit by het na beroopen Octrooi, ten overstaen van Mynheer den Vrederegter van het kanton Poperinghe, by gestaen van zynen Greffier, overgegaen Word en lot de openbaere Verkooping van EEN WOONHUIS met zyue voordere Gebouwen, en d'Erve groot volgens ca- daster 2 aren G0 cenliaren er medegaende, bekent op 't plan seclie F, N° 843, staende en gelegen tôt 't zelve Poperinghe, ter westzyde der Casselstraete, palende van oosten de gemelde slraete, van zuiden de weduwe Eugenius Hauwen na de kinderen Eugenius Hervyn, van weslen Sieurs Van den Bussche en Delbaere en van noorden Fidelus en Naialia Neuville na Neuville; bewoont door Benedictus van Graefschepe hem en zyne minderjarige dogler Pru* denlia van Graefschepe in beslag genomen en dies de Verkooping by gechvongene onteigening, na luid de wet van den 15' augusty 1834, is toegestaen geweest by vounis verleent door de Regtbank van eersten aenleg zillende te Yperen in daten achtsten december 1834 behoorlyk ge- registreerd. (i) Elk zegge het voorls. COMMUNE 1)E NEE Y E-ÉGLISE. ORMES, SAULES, FRÊNES, CHÊNES, PEUPLIERS et BOIS BLANCS. A Neuve-Eglise. i° Sur une pâture nommée Drie Koning Weide, b 5 minutes du bourg, le long du grand IN DEN SINGEL HOUDENDE AEN DEN MOLEN BOSCH. 10 Popeliers en 3 Eeken verdeeld in i3 koo- pen. De Verkoopinge zal geschiedeo met lyd van betalinge mils slellende goede en welbekende medekoopers en borgen en gereed betaleude den îo" pennink en besprekeu. NOTA De Vergadering der iiefhebbers in de herberg bewoond by Sieur Desmyttere, op bel gehuchte den Verbrandeo Molen. (1) Eli tegge liet voorls. «IIIIIIÉ 11 «M, 1 A VPRUS. Polichomanie, assortiineul de Vases, Potiches, Suspensions, Papiers dessins nouveaux, Couleurs, Gomme et Pinceaux. Vases achevés. Grand as sortiment de Nouveautés en tout genre pour Étrennnes. Paletots en Caout-Chouc différents modèles, Galoches Américaines de première qualité, de la célèbre fabrique Hayward. La supériorité bien reconnue de ces Galoches sur celles des autres fabriques, me dispense d'en faire l'éloge. Il se recommande a la bienveillance dn public. GEMEENTEN VAN K.EMMEL EN VOORMEZEELE. dienstig tot alle sookt van w eu ken EN VOOR BRANDHOUT, Op VRYDAG, 2'n FEBRUARY 1855, wezende O. L. V. Lichtmisse ten 9 uren voormiddag zal den Notaris LAMBIN, te Ypren residerende, voortsvaren op eene weede gelegen in Kemmel, by de herberg genaeuid Grimmels Lindege- bruykt door Benedictus Vermeersch, regt over de weede wonende, tôt de Verkoopinge van daer op staende BOOMEN, bestaende als volgt 8 Esscben, waer onder een zeer schoonen, 4 Iepjens en 3i Iepeni AbeelPopelier en 2 Wifgen, verdeeld in 54 koopen. De vergadering der Iiefhebbers in gemelde her- berge de Linde alwaer men onmiddelyk naer de Verkooping der BOOMEN, zal Verkoopen de TAILL1E oud 7 jaren met 18 PLANTSOENEN groeyende op de partie genaemd het Roode aerde Bosch, op den Kemmelberggrool in lande omtrent 3 hectaren 78 aren. EN TEN ZELVEN DAG 2*" FÈBRUARIUS i855, uer des middags, zal den zeUen Notaris LAMBIN, voortsvaren tôt de Verkooping der volgende BOOMEN staende op de twee weeden gelegen te Voormezeele, dichte by de herberg genaemd de Groole vier Slraele, te weten A Op de weede genaemd den Langenbili, ge- bruykt by den brouwer Leuridan liggende langst de Kemmelcalchiede 5 Iepen en 6 Iepjens, 12 Abeelen, 19 Esscben, 1 Eeke en 1 Eekje, en 2 PopeliereDverdeeld in 25 koopen. En B Op eene weede laelst gebruykt door Charles Leynaert, gelegen te Voormezeele, uevens den voorgaendeo bilk, langst het kleene Voormezeelstraetje 17 Wilgen en Popeliers, 54 Popeliers, 27 Wilgen, 27 Esscben, 12 Abeelen en 5 Abeeljen, 37 Iepen en 5 Iepjens, en 1 Kareuten, verdeeld in 5z koopen. De vergadering der Iiefhebbers in de herberge de Groote vier Slraele. De Verkooping zal gescbieden met tyd van betalinge mils stellende goede solvabele, welbe kende medekoopers, en bel voorbesprik gereed betalende. (1) Elk. zegge het voorts. de très beaux consistant en Croissant sur la Ferme occupée par Louis Dassonneville, après Livin Lemaliieu, située Neuve-Église, b peu de distance du bourg, près le cabaret le Zwyne-Bak, le long de la roule pavée d'Ypres au Seau; Propres a tout usage de construction aux ou vrages de Tonneliers, Naceliers, Menuisiers, CharpeDliers, Sabotiers, etc., etc. Appartenant a l'Institution royale de Messines. Le MARDI 9 JANVIER i855, b 10 heures du matin, il sera procédé, sur les lieux, b la Vente publique des Arbres prémentionnés. Il sera accordé long crédit moyennant d'établir de cautions solvables. La réunion a la Ferme. On peut obtenir des renseignements du cahier de charges, approuvé par Mr le Ministre de la Justice, l'Institution précitée. Et chez le Notaire ROMMENS Warnêton chargé de la Veuie et de la recette. Le JEUDI 18 JANVIER i855, 9 1,2 heures précises du matin il sera procédé la Vente publique de 125 portions de très beaux ARBRES, savoir chemin vers Bailleul, 3 portions de beaux Bois- Blancs et un Canada. 2° Sur une Prairie attenante b la dite pâture 44 portions de dès beaux Canadas, 2 idem d'Ormes, 1 Bois Blanc et un Chêne. 5" Sur différentes pâtures et prairies le long dudit chemin près de la ferme occupée par le Sieur François Delbecque, 7 portions de Chênes dont un d'une circonférence de 2m 20 centimètres, 11 idem de beaux Ormes, 28 idem de Canadas et 8 idem de Saules. El 4" Sur une pâture un peu nord-ouest de la dite ferme, le long du petit chemin menant au grand chemin de Bailleul, 19 très beaux Canadas. La plupart de ces Arbres, par leur grosseur et bonne qualité, sont propres au sciage de Planches, aux Charrons, Sabotiers et a tous autres ouvrages, ainsi qu'b brûler. Il y aura long crédit moyennant d'établir bonnes cautions. La Vente commencera sur la prairie près la pâture nommée Drie Koning Weide. Le Notaire VAN EECKE, b Neuve-Église est chargé de cette Vente.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1854 | | pagina 3