GOEDEREN m 87 KOOPEN BOOMEN, A. B. Openbaer te Koopen z S. eu LU 'tplan seclie F, N° 843, siaende en gelegen te Poperinghe, ter wesizyde der Cassel- siraete, palende van oosten de zelve straete, van zniden de kinderen Eugenius Hervyn nu weduvveen kinderen Eugenius Hauwen, van westen Franciscus Neuville nu Fidelis Neuvilleen van noorden Sieurs Vauden Bussche en Delhaere; be- woont door Benedictus Vangraefschepe, op hem en zyne minderjarige dogler Pru- dentiaVangraefschepe, in beslag genomen, en dies de Verkooping by gedwongene onleigening, na luid der wet van den 15" augusly 1834, is loegestaen geweest by vonnis verleent door de Regibank van eersten aenleg zillende te Yperen in daten achlsten december 1854, behoorlyk| ge- registreerd. (s) Elk zegge hel voorts. Studie van den Notaris e iilliiix, Te Ypren. «CUOONE ONROERENDE m MET PREMIE VAN HOOGSTEN INSTEL. STAD POPERINGHE, Peerdemarkt. i° koop. Een Huis met aen en afhangelyk- heden en des zelfs Grond en Erve grool 2 nreu 85 c' gebruik! by d'heer Pieter-Andries Quaghebeur, lot i5 maerte 1860, len pryze van 175 francs's jaers, boven de belastingen. POPERINGHEHaegiiebaertiioek Onze Vrodyve. 2koop. Eene partie Zaeyland groot by titel 45 aren 4o c' en by cadaster 4o aren 60 c'; gebruikl by Carotus Delbaere, aen 55 francs by jare. POPERINGHE, Eekhoek. 5" koop. Eene partie Zaeyland groot 1 h. 74 a. 65 c', by litèl en volgens cadaster 1 h. 68 a. 80 c. Gebruikt door Joseph Devynck, aen 120 francs 's jaers. POPERINGHE, Haegiiebaertuoek, Onze Vrouwe. 4" koop. Eenen bebonwden Grond groot 4 aren 72 c'. Gebruikt by Petrus-Jacobus Camerlynck, timmernian, eigenaer van bel daer op staende buis, ter pachtprestalie van 7 fr. 20 c* 's jaers. 5° koop. Een perceel Zaeyland groot 24 aren 80 c', houdende sert koop 4. Gebruikt by deuzelven Camerlynck, aen i4 francs's jaers. Koopen 4 eu 5 in niasse. POPERINGHE, Helhoek. 6° koop. Een perceel Bosch ,j met de Taillie oud 2 jaeren daer op staende, groot l5 aren i4cenliareu. GEMEENTE WATOU, by de plaetse. 7° koop. Een perceelken Zaeyland groot 9 aren. 8° koop. Eene partie Zaeyland groot 29 aren 5o cenliaren. 9° koop. Eenen Meerscb groot 23 aren 90 centiareu. io" koop. Eene partie Zaeyland groot 32 aren 70 cenliaren. De vier voorgaende koopen te zamen groot 93 aren 78 cenliaren by titel en by cadaster g4 aren go", zyn gebruikt door Pie ter Jocobus Fanuxem, aen 72 francs by jaere, zullen 00k in masse geveild worden. WATOU, by den Kattemolen. 11° koop. Eene partie Zaeyland groot 4y aren 16 centiaren gebruikt by Francis Lammey, aen 34 francs by jaere. WATOU, by den Abeele. 12° koop. Eene partie Zaeyland groot 56 aren 80 centiaren volgens titel, en by cadaster 60 aren 70 c". Gebrnykt by Pieter Fan Staevel aen 45 francs by de jaere. 15° koop. Eenen bebonwden Grond met een deel Zaeyland groot t 5 aren 86 c*gebruikt by de weduwe Pieter Jonkiereaen i5 francs by jaere. t4° koop. Eene partie Zaeyland groot 7 aren 80 c*. Gebruikt by Francis Taluwé, aen 6 francs by jaere. GEMEENTE WESTVLETEREN by de torre. 10° koop. Eene partie Bosch met de Taillie oud 6 jaeren groot by titel 60 aren 54 c', en by cadaster 76 aren 60 lentiaren. 16° koop. Eene partie Bosch met de Taillie oud 4 jaeren,groot 51 arec toc'. 17" koop. Eenen Bosch met de Taillie oud 3 jaeren groot by titel 29 aren 4o centiaren en volgens cadaster 5t aren go c'. HOLLEBEKE. 18° koop. Een Huis geschikt voor winkel, gelegen ter plaetse Hollebeke op grond van M' de Bùùs d'Hollebeque. Bewoond met regt lot i"Mey 1855, door de weduwe Debem-Coppin. VOORMEZEELE, cehlchte S'-Elooy. 19° koop. Een Huis met 10 aren 11 c* Grond en Erve, liggende ter gehuchte S' Elooy; gebruikt, zonder pacht door Joseph Lewillie aen 8 francs te maende, boven de contributien. STAD YPREN 20° koop. m*. Een schoon Huis en Erve, te Ypren, in de Hondstraet by de Markt, N° 16, bewoond door den eygenaer d'beer Désiré De fVaeghenaere. Om in gebruik te treden 3 maen- den na de geldtelling. Zichtbaer den dinsdag en donderdag, van 2 tôt 4 uren namiddag. INSTEL den 6'° JANUARY 855, OVER- ^SLAG deD 2o,n dito, telkens ten 2 uren namiddag, in de Estaminet de Gelemde Leeuwen, op de Botermarkt, le Ypren. Voor de 17 eerste koopen aile iulicbtingen te bekomen by den Notaris B E RTE N, te Pope ringhe. «lawau-oi M AENDAG, 8°JANUARY, t855, ten 10 nren voor middag, verkooping van zeer schoone EI- KEN en A BEE LEN BOOMEN, op de bof- steden gebrnykt door FerElsl en Doom, le Diokebusch; daer na verkooping van BOSCH- TA1LLIE en verpachting van LAND. DONDERDAG 11° JANUARY 1855, ten 11 uren voor middag, op de landen gebrnykt door sieurs Vuylsleke en Delurck en in eeoige bos- scben le Zillebeke, by den Ferbranden Molen verkooping van 117 koopen zware El KEN. IE- PEN, ABEELENeo andere BOOMEN. VRYDAG 2° FEBRUARY i855, ten 9 uren voor middag, in eene weyde te Kemmel, gebrnykt door Benedictus Fermeersch, koopdag vau scbooDe JEPENen andere BOOMEN;onmid- delyk daer na in de herberg de Linde. verkoo ping van BOSCHTAILLIE en des middags op 2 weideo te Voormezeele, ter Fierslraete verkooping van BOOMEN. 1 Elk zegge hel voorts. Z c W i-3 -S g U 03 «- - a o c es o o o SE C M a* - rSl «5 xs Gt S - 0 73 m V S(;ilOOt\EN KOOPDAG VAN TE Beslaende in EEKEN, IEPEN, ESSCHEN, ABEELEN, POPELIEREN, WILGEN en BEUKEN. Op WOENSDAG 17» JANUARY i855 te beginnen om 11 uren voortniddag precies op de hofsleden gebrnykt door sieurs Napoléon Calliau en kindereo De Bandl gelegen wal zuyd west von de plaetse van Vlamertinghe, langst de Belle straetezal men openbaerlyk Verkoopen de vol- gende BOOMEN, dienstig lot aile slar.b van werken, eu voor brandhoot beslaende als volgt 1° Op de Jiofstede Calliau alwaer de Fenditie zal beginnen. Eerst op de garzing genaemt den Bilck noord de hofplaels. 5 Popelieren en 1 Iepe, verdeeld in 6 koopec. In de bofslede wtide. 5 Popelieren, 27 Iepen en 79 Esscben, ver deeld in 4y koopen. 2° Op de bofslede van de kinderen De Bandt. Langst eene dreve by de hofplaelse. 4Beuken, 4i Abeeleu, 3 Iepen en 1 Popelier, verdeeld in 26 koopen. In eene vloge paelende van westen aen de Patente. IVeyde. 1 Etk, 2 Abeelen, 5 Wilgen, i3 Iepen en 1 Popelier, verdeeld in 8 koopen. Deze Veoditiezal gebeuren met tyd van betae- linge, mits stellende goede eD wel bekende borgen of medekoopers, en gereed betaelende deu 10" penning en de bespreken. (1) Elk zegge hel voorts. Yjrres, Imprimerie-Librairie fin Uénlré B.nMih1i»«.ïîor«lf"° éJileMr-yropi iélaiTe, rue de Lille, i«, pieade la Graud'WK*-

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1854 | | pagina 4