HOFSTEDEKEN HOFSTEDEKEN Bebouwden Grond OP WAttiR o?aiT343P. 5?jp SOCPS». S» B0SSCHEN Landbouwersgereedschappen, 1870, te beginnen, ten 1 ure namiddag, zal den Notaris CHRIST (AEN, by open- bare Venditie verkoopen, op de hofstedje en ten behoeve van sieur Verbeke, op PASSCHKNl)ABlrE, by 's Grapenstafel, de TB.WCHTE3IT te velde bestaende in Omirent 8 bectaren Terwe, 4 id. Rogge, 2 bectaren Haver, 2 idem Peerdehoonen en Erwten, 1 id. Maeigras en 2 id. Aerdappels te velde, ai verdeeld in koopen. Voorts Zoole, Regge, Ploegs, Eggen, Sleephouten, 3 Windmolens, Aelpomp ep verder Halam. Op gewone voorwaerden en tyd van be- taiing, mils goede borg stellende. De vergadering ter hofplaetsvan de hofstede van hem Verbeke. Eenschoon HOFSTEDEKEN, slaende en gelegen te Westroosebeke, noord west by de kerk en west tegen de Wolfwinkelslraet, groot volgens titel 2 bectaren 45 aren 30 centiaren; verdeeld in 2 koopenzoo als Deze Verkooping zal gescbieden te West roosebeke, in 2 zitdagen, zoo als Den 1NSTEL op 4" JUI.Y 1830. ter ber- berg deo Leeuw, bewoond door Frédéric Vanacker; En den OVERSLAG op 18" JULY 1870, in de berberg bewoond door de weduwe D'haene, by de kerk; telkens om 4 oren namiddag. De voorwaerden en eigendoms tytelen bevinden zicb ten bureele van den Notaris MAHlËtJ* Recollettenstraet, N" 22, te Ypre. Men kan 00k aile inligling bekomen by den Notaris CHRISTIAEN, te Pas- schendaele. De Notarissen CHRISTIA ENte Pas- scbendaele, en DE TAVEMSIER. te Lan- gemarck, zullen met bet bouden van twee zittingen, openbaer te koop veilen, de vol- gende onroereude Goederen gelegen op RUMBEKE, verre zuid-west van de kerk. De Zitlingeu voor de verkoopiog zullen plaets bebben te Moorslede, te welen Den INSTELop Donderdag 7" July 1870, ter berberg den Nieuwen Koekoek, bewoond TOEWYZING Donderdag 21" der zelfde maend1er berberg van S' Petrus Samyn, s den steenweg van Rousselaere naer Meenen, telkens ten 4 uren namiddag. 3nstel pcnningen tr nttnnrn. JKrachtens vonnis uitgesproken dpor regibank van eersten aenleg zilting bou- dende te Yperen den 13" api il 1870. zal er door bel anibt van de Notaris MAHIEU, le Ypfi'fin, met rie tussrhenkomsl van Nqtqrissen TlTECA, te Bopsinghe en te Yperen, .ôve.Fg' gaen wprden loi de opçn- bare Vérkoopingeder volgende onroereujle Goederen 1/2 p. t00r instelpennink te winnen. Deze Verkoopinge zal gescbieden in twee zitdagen wanof den eersten voor den 1NSTEL bepaeld is op Zalerdag 9° Julius 1870, en den tweeden voor den OVERSLAG op Zalerdag 23° Julius volgende, telkens ont 2 uren namiddag, 1er estaminet Café d'An vers, Esplauadestraet, te Yperen. ETAT-CIVIL D'YPKES, l»u flf 94 Juin Inclus. NAISSANCES 9. Sexe masculin 5, idem féminin 4- MARIAMES Vandaele, Alfred, négociantet Pirouon, Alix, sa us profession. Roosebeke, Victor, jardinier, et Dep rez. Adélaïdedomestique DÉ« Terrier, Marie, 85ans, sans profession, veuve de Joseph t.ulau, rue de l'Hôpital S* Jean. Mausy. Vierre, 44 aus* journalier, célibataire, rue des Bondeurs Dethoor, Justine, tî5 ans, deutel ièrt* veuve d'Augustin Poupart, lue S1 Jean Hacke, Jos- ph 5b ans, garçon brasseur, époux de Jeanne Bauspie, rue de Lille Vauhaseudonck, Edouard, 53 ans, militaire pensionné, célibataire, rue langue de Thouront Rendaert, Jean, 4^ ans, marchand, célibataire rue Longue deThourout ENFANTS AU-DESSOUS DE 7 ANS i. Sexe masculin o, idem féminin 1 ai, gy yerandering van woonst. WMMé. BTBIE VAN VRUCHTEN TE VELDE EN OP PASSCHEN HAELE; WYK 'S GRAVENTAFEL. - ri ---■ Op Donderdag 30en Juny OPENBARE VERKOOPMG VIV KKM GtED en te WESTROOSEBEKE, MET GEWIN F VAN 1/2 P. O/OVOOR HOOGSTEN INSTELPENNING. koop een. De HOFPLAETS met de Gebooweo daer op slaendeHOVING, BOOMGAERD, ZAEILAN- DEN, ELZERIE (»loog) eD MEERSCH, groot i hectare 86 aren 8o ceotiareo eo bekeod by ka- daster sectie B, N45 236, 237, 2^9,247, 248, j4g en 2âo; paleode oost, zoid eo ooord aeo Joof»rouw Lowie en west M. Adolf Lowie, het «olgende eo Verdietel^ 1 Boomprys fr. 170 00. koop twee. Eeoen BEBOUWDEN GRQND, ZAEILAN- DEN, HOOILAND en ELZERIE (vloog), groot 53 aren 3o ceotiareo, by kadaster gekend sectie B, N*4 24i, 243, 244»244b, 245 en 246; paleode oost koop eeo, zoid M. Lowie, west Sionesael, nog west en noord Verdieiei Boomprys fr. 4o-oo. De te twee koopen zullen ooh in mas aenge- boden worden. De N" 242 eo 243 van bet ladasier, zyode Beboowdeo Grood, Gras en Zaeilaod, groot i3 aren 60 ceotiareo, zyo gebruikt door Hovaere, naits 25 fraocs 's jaers bo«eo delasieo; de Ge booweo en Hagen hier op staende behooren deo gebroiker. Het aoder Goed is io pacbte gehoodeo lot i,n October 1878, door de weduws Uoet mits 3oo fraocs betaleode met deo «aldagep zoo oiet 33o fraocs by jare boven de lasteo. srnooN t" Koop. De Rofplaets met Wooohois, Schoer Slalling eo «çtçlcrc Gebouwcii, «ourla Ho«euierhof en Boomgaerd te zameo groot in er»e 21 aren 70 centiaren. 2'n KOOP. Zoid daeraen, eene scboooe parly Zaeilaod, groot 80 areo 60 ceotiareo. 3'° KOOP. Noord aeo koop 1, eeoe parly Zaeilaod, groot 26 areo 90 centiaren. 4'° koop. Noord oost daerby eene happende parly Zaeilaod, groot 62 aren 4o centiaren. 5"° koop. Zoid daerby, eene party Zaeilaod groot 26 aren 70 ceotiareo. 6,n koop. Ten zuid-west hoeke daeraen, een pariyken Zaeilaod groot 6 aren 90 centiaren. 7,n koop. Wat zuid «an den «oorgaeoden kooj), eene happende party Zaeilaod met perceel Meersch teo noord-einde, te zameo groot 49 areo 70 centiaren. 8"° KOOP. Zaid aen kqop 7, eene perceel Zaeilaod, groot 18 aren 60 centiaren. 9°° *-OOPr West by koop 8, eene parly Zaeilaod groot 29 aren 20 centiaren. 10'° koop. Oost «an daereene party Meersch, groot 18 areo 5o ceotiareo. 1 i°n koop. Zuid-west daerby, de belft ge- meeoe mei Sr Francisons Doossy, «oor de andere belft, in eene party Meersch, groot in bel geheele 19 aren 20 ceotiareo. De 11 *oorschre*en koopen zyn te zameo oit- makende een schoon Hofstedbken, groot in erf H. 5-5o 80, betwelk gebroikt is door S* Jean Remmery, mils de jaerlykscbe pachtsom «an 355 fraucs met regt «an gebruik tôt deo in october 1871. De zelfde j 1 koopen zullen 00k by zameovoe- giog opgeroepen worden. t by S'VangheenbergheeQ deVOLSTREKTE Dp YPGr^APFden herusten by de ge/eide Notarissen CHRISTIAEN en DE TAVER- NIER. VERKOOPING - Eersten koop. Een Hofstedeken, wanof de geboriwen bebooren aen de pacbter, grooi 96 aren 0.5 centiaren, gelegen le Merckem. Gebroikt door Phi/ippua-JayoJbua Smagghe, zonder regt «an pacbt. Tweeden koopEene partie Zaeiland en Gars geoaemd den Hooglicht,gelegen te Merckem, groot 1 bekiare i3 areu 32 centiaren. Geb< mkt door de wednwe Joannea Veryzer eigenaerster der gebooweo daer op staende, aen een bonder^J fraocs'1 jaers, met tegl «an pacbt tôt s4» october 1873. Boomprys 60 fr. Derden koop. Eene partie Zaeiland gelegen te Z'iydscbote, groot 4a aren. Vierden koop. - Eeoe partie Zaeiland groot 1 bekiare 48arçn yocenûa., gelegen te Noordschote. Vyfden koop. Een parceelken Zaeiland ter grqone «an 25 aren, gelegea le Noordschote. De 3 «oorscbreven koopen oitmakeode te zamen 2 hektaren i5 aren 70 centiaren, zyn gebr.ilikt door sieor Joannea Baptiste Callensaen fr. 22t 25 e. by de jare, zonder regt «an pacbt. Zesden koop. 67 aren 3o centiaren ^aeiland te Reiiinghe. Gebroikt door sieur Charles Tahon. zonder régi >an pacbt. fievenslen koop. Den geifgten belft *ao 12 aren 5o centjareu Bosch met al bel bonrgçwas daer op siaeude, gelegen te Crombeke. Achtsten koop. Gelyke belft «an 1 beçtare 20 aren 90 centiaren Bosch met al het hontgewas daer op siaende, gelegen te Crombeke. Neger.sten koop. Gelyke helft «an 65 aren 10 centiaren Bosch met al bel hootgewas daer op groeiende. gelegen te C'ombeke. Tienden koop. Gelyke helfr «an 90 aren 20 centiaren Bosrb met al bet hootgewas daer op siaende, gelegen le Crombeke. Elfsien koop. 1 bekiare 7.3 aren 10 centia ren Zaeiland te Sinl Jan, gebucbte Pilckem. Gebroikt door Louis Joseph Batalie aen 16a fr.'s jaers, met regt van pai ht lot in october 1874. Twaelfsten en laetslen koop. Eeoe partie Zaeiland genaemd de Haezewèe, gelegen te Lan- gemarck, groot 93 areo 5o centiaren. Gebruikt door Joannea Thoma aeo een bonderd fraocs by de jare, met recbt «an pacbt tôt 1" oc tober 1875. -« Boomprys i5o fr. Elk se g het voorts.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1870 | | pagina 3