Zuid-Afrika. MR EN IT MAURICE MEIER WEL OPGELET Chirurgiens-Tandmeester-Specialisten HnstTOtMislrattj ,\n 2.K'lfSTKI.lK schap overgaf, wus deze famillie in ee- ncn ongelukkigen toestand. Maandag was de vrouw wederom den ganschen dag op toer, rond 4 uren van den namid dag, stond haren echtgenoot te klappen met zijne moeder, recht over de herberg waar de vrouw haar bevond, deze k wam uitgeloopen, en riep haren man alle dingen toe, alsook, «gij moet goed uwe ooren openzetten opdat gij wel zou kunnen verstaan wat men u zegt. De man liet haar schreeuwen, doch wel haast spoedde zij zich naar de herberg terug. Des avonds kwam zij rond 9 uren te buis, en eenen nieuwen twist onslond. De vrouw op hare beenen niet meer kunnende staan viel ten gronde, haren man over van gramschap, greep een re volver, en bracht zijne vrouw, eene schoot in het hoofd toe. De dood was oogenbliklijk. Rond 10 ure is de man naar het policie bureel gegaan om hem gevangen te geven. Het huishouden van Van de V. bestond uit vader, moeder en twee kinderen. Meenen. Aan de Arke zag Karei De- meulemeester Tolbeambte, een vrouw in de leie springen, juist achter het geestelijk kollegie. De policie die seffens verwittigd was kwam selïens ter plaats, maar de vrouw was nievers meer te zien. Na twee uren gezocht te hebben, heeft men haar lijk bovengehaald, juist in de plaats waar de ongelukkige ver dwenen was. De verdronkene Louise Vanaerde .'(2 jaar oud, is echtgenoote van Paul Verhaeghe; beide wrochten in de zelfde fabriek te Halewijn. Zij laat twee kinderen achter. Frameries. Een schrikkelijke brand is ontstaan in het kasteel van Mr Isoak bestuurder der Charbonnages beiges Het was begonnen in den keuken en daar het gebouw nog al oud en droog was, verspreidden de vlammen zich zeer snel. Nog veel kostelijke meubels en kunst voorwerpen, zijn kunnen gered worden, niettegenstaande de neerstigheid van de pompiers, is alles ten gronde afge brand, nochtans was het niet om de re den van 't water, want een groote vijver was rondom het kasteel. Boisschot. Dinsdag nacht was de veldwachter Louis Aerts, gehuwd en va der van famillie, op ronde met den zoon van den Burgmeester om wildstroopers te betrapen, al met eens hoorde men een schot en de veldwachter viel dood ten gronde. Men zegt dat naar alle waar schijnlijkheid de boschwachter ook ge dood is. Mont-sur Marchienne. Onlangs was hier een genaamde Leon Ilenry naar een gesticht gekomen om geopereer te wor den van eene breuk. De bewerking was zeer wel gelukt. Door het lijden doolde de jongel-ing en hij hing hem op aan zijn bed. Men vond op de tafel een briefje met de volgende woorden mijn inge wanden zijn geborsten, ik verkies de korte dood. ROND DE WERELD. Frankrijk. Een gioot trein ODgeluk is maandag tusschen Ckaselles en Saint-Sympho- rien {Loire) voorgevallen. Een trein samenge steld uit drie reizigers compartimenten, stoom de in volle vaart tusschen «le twee bovengestel de statiën, toen hij ontriggelde en in eene diepte van 3 meter rolde, ;r> reizigers zijn min of meer gekwetst, waarvan twee in bedenke- lijken toestand vei keeren. Te Nimes had den 3 dezer een vrij stieren gevecht plaats. Een daglooner van 20 jaar Louis Puget geua; md, heeft van den eersten stier eene wonde in del li bekomen, van omtrent 4 centimeters diep. Wat later toen den vijfden stier in de mat kwam, wilde Vives Aignis hakkersgast van 21 jaar het streksehe dat het dier droeg ont nemen. Maar hij werd ten gronde gestoten. Daarna hefte de stier hem met zijne hoorens wederom op en smeet hem weer ten gronde. De jongeling kon nog vluchten. Hij had een steek in de rechterzijde eff een tweede in de mond, die hem het kakebeen gebroken en de tong uitgerukt heeft. Alle hoop tot genezing is ver dwenen. Te Berlijn heeft men den 4 Juni vijf lijken in het zelfde huis ontdekt. Deze vijf personen mieken een gansch huisgezin uit. Te weten de vader, de moeder en drie zoons. Hunne dood is aan eene verstikking toe te schrijven, want men heeft een gasbek open gevonden in de plaats waar zij zich bevonden. In de zelfde stad en den zelfden nacht, zijn vijf personen omgekomen in een brand die ont staan heeft in een gebouw waar een aanzien lijk getal familiën woonden, al vluchtende hebben zich nog elf personen erg gekwetst. Een verdoemd gehucht Men seint uit Budapest dat het gehucht Zavadka ten gronde afgebrand is, en dit voor de derde maal in drie jaar. Amerika. Den 4 Juni had te Central Nieuw Mexiko de ondervraging plaats van een gewichtige getuigenis nopens eene groote mis daad. Een der bijzonderste getuigen Wiley ge naamd sprak in zijne antwoorde verschil ige keeren de naam uit van Park een ander getui ge die zijn toer afwachte. Deze laatste kwaad omdat hij zijn naam hoorde uitspreken loste op Wiley een revolverschot die hem niet trof. Maar aanstonds keerde Wiley hem om en sclmot op Park die doodelijk gekwetst was en eenigte minuten erna overleed. Ie V lakfontein hebben de engelschen eene goe de rammeling gekregen, zij waren met 1450 in getal en 7 kanons. De boeren hebben hun 2 kanons afgenomen en zij hadden 56 dooden. 1*26 gekwet sten 9 onlbrekeuden. De boeren die onder liet be vel stonden van comniandaut Kent hadden 31 lij ken. De stad Jameslown is door de boeren ingeno men. De engelschen hebben na vier uren gevoch ten te hebben hun overgegeven, liet garnizoen telde 3 dooden en 2 gekwetsten. De boeren heb ben zich meestergemaakt van al den voorraad die in de magazijnen was. Iemand, die een jongen op diefstal betrapt «Foei, nog zoo jong en nu al stelen Jongen «Ja, mijnheer, ik zou het nog niet gedaan hebben, maar mijn vader is ziek, die kan zelf niet uitgaan.» Een jongetje had zijn voet verstuikt en ma ma was bezig het oeleedigde deel met brande wijn te wrijven. Dat deed goed. Toen de pijn wat ophield, vroeg het knaap je dan ook met het oog op de fieseh «Moeder, papa heeft zeker dikwijls zijn keel bezeerd.» Mevrouw «Sientje, zijn de eieren nu nog niet klaar Dienstmaagd «Mevrouw, ik weet niet of de vier minuten al om zijn Mevrouw «Maar gij hebt immers een hor- logie in de keuken Dienstmaagd «Jawel. Mevrouw, maar die gaat 5 minuten voor.» P. de professor, is een weinig verstrooid. Zaterdag avond sprak hem een kennis verwon derd aan «Professor, waar wacht gij op? Ik zie u al wel een half uur als een stcenen beeld daar staan.» «Ik moet mijn vrouw hier in 't theater afha len.» «En gij staat voor het slachthuis.» OP DEN HOEK BIJ HET GEVANG hebben de eer hel geacht publiek bekend le nia- keu dalzij mei al die Deiilisleu, rondloopers van huis tot huis rondgaan om wei k al le smeken het zij oud of jong de zelfde naam dragende ol niet in geen couimercialen betrekking mede zijn dat Mren Mme MAURICE MElEll geen gebruik maken van rond te loopeti niaarwel gelijk gewoonte le raadplegen zijn in hun oude woonst wat niel el ders,bestaat als le Kortrijk, hoek van de Moscroenstraal, y« 2 huis mei Koetspoort hij hel gevang hel oud ste huis van Oeniisl te Kortrijk wal geshehi is in (1884) die in Kortrijk komt voor Mr en M°" Mau rice ME1EK le raadplegen zwigl u dan voor die mannen met hun witte kiels die onze kalanten met geweld elders willen brengen dus laat u niet mislijdeu zoolang gij aan hei gevang niet zijl ziel gij oiis huis niet dus vooralle misgrepen voor le komen vraagt naar hel gevang daar zuil gij zien den hoek der Moscroenstraal, Pi" 2. huis niet koetspoort dal is bij Mr en M",r MAI HU E MEIEK. Mren Mme MAURICE MEIER hebben geen broe ders, geen zoon geen bloedverwanten ot geen domestieken die hun huis vertegenwoordigen. Burgerlijkenstand van Wytsohaete. Aangiften van 3i Mei tot 7 Juni. Geboorten 44. Charles-Gaston Blondeel, zoon vari Au- guste en Anna Van Nieuweuhuyseu. 45. Clovis-Maurice Staessens, zoon van Hen ri en Flavie Titeca. 46 Julie-Marie Stoelen, dochter van Char les en Plnlomène Hof. 47. Eoima-Maiïe-Thérèse Buseyne, dochter van Gustaf en Julienne Degryse. Sterfgevallen. 50. llélèue Varie Depoorter, echtgenoote van Aug us te Vlamynck, oud 25 jaren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1901 | | pagina 2