Wekelijkseh Raadsel- en Nieuws a> V Raadselprijskamp Avondgebed Raadselprijskamp Inschrijvingsprijs 2 jr. jaars. Men schrijft slechts in voor één gt he.e jon- I inschrijving en alle inlichtingen zich le wenden JEROME DEPt- 'z D u te Prijskampen en Uitslagen die men wilt in het blad doen opnemen moeten vooi bonder dag ngt-zon den zijn aan denzelven. REIS ROND DE WERELD %3B£ifE5&ffiüfS2- Hi - iSfT 30 uit WAKKERZEEL bij Werchter. Sa, trekt ge mee de schoenen aan Om eens de wereld rond te gaan Er zijn geen hindernissen. Al hapert ge ook een enklen stond, Ik geef de pap u in den mond, 7oodat gij niet kunt misken. Wij laten trein en stoomboot maar, En leggen 't atlas open Zoo is er, dunkt me, geen gevaar Om op ons tochten, hier of daar Malheuren op te loopen. Gij vindt hier zeven raadsels staan, Die u doen zien, waar w'henen gaan. 1 Ik ben eene stad in Engeland, Zoo groot wel niet als Londen Maar doet gij eens'mijn hoofd van kant, Dan ben ik thuis in 't Walenland, Nu is het gauw gevonden 1 2. Ik draag mijn ouders voor en na En ben verzot op letter a. Ach, wreedaards,ach, zeg mij. waarvoor Snijdt gij me nu nog middendoor f Was 't niet genoeg dat de oorlogsvracht Mij jaren lang heur onheil bracht 3. Vraagt gij iemand of hij eten moet Om te leven, Dan zal hij u als antwoord 't eerste Zeker geven. Weet gij ook, raders, dat mijn heel Wel lust heeft om in 'l tweede deel Kozakken Te hakken. 4. Nu gaan wij rekenen vrienden I Trek honderd van mijn eerste deel, En van mijn tweede half zooveel, Dan zult ge eene spijze vinden En nog in 't fransch een voornaamwoord M ju heel heeft meenge zucht gehoord, Van brave dappre mannen, Die, aan hun vaderland getrouw, Op mij, zoover van kroost en vrouw, Door Eng'land zijn gebannen, 5. Veel wonders is in mij geschied 'k Ging open eens voor braven Het slechte volk, dat miade ik niet, Het werd in mij begraven. Toen had ik slechts een enklen mond, Maar *k heb er twee op dezen stond. 6. Ik ben eene Afrikaansche stad, Er zijn veel blanken daar, En zoo ik kop noch staart meer bad. Gij werdt me op 't schip gewaar. V 7. Mijn een is schittrend en verbleekt Slechts voor. den dag, mijn vrienden. In dc muziek zult gij mijn twee Wel vast en zeker vinden. Terwijl mijn drij Door bosch en wei Zijn zilvren vloed Zacht lisplen doet. Niet ver van 't heele woont een man, Die al dees raadsels vinden kan. Daarmee is dan de reis gedaan E11 alles zonder ramp vergaan Voor die ons op den tocht verzelden En me al de plaatsen willen melden, Die in de raadsels zijn gevraagd, Heb ik gesteld in loterij Een schoone prijs, geloof me vrij Een prachtig boek in groot formaat, Waarin ge zooal vinden gaat Carrieatuur en kleurenplaat, Verhalen, kluchten, grappen, Tooneelspel, en ja zefs muziek Om treur'gen op te knappen. 't Kan ook, dat som'gen zich vergisten Ik voeg er daarom dees nog bij Die geen, ofwel ten hoogste drij Die kunnen, ook door loterij, Verkrijgen uit mijn boekerij Vier schoone Vlaamsche werken. Hem, die de schoonste kluchte zendt, Doe ik een ander boek present. Ten laatste geef ik nog een prijs Aan hem, die op de schoonste wijs 't Is 't zelfde welk beroemden man In verzekens bezingen kan. Gelieft dan, binst de veertien dagen, Te zenden wat ik kom te vragen Aan Hendrik Aert««, te WmK- [kei*s5eel, bij Werehter,dat volstaat geheel. 4. Ais d'heete zon vergaan is in het Westen, Eu de natuur zich stil ter rust begeeft, Ais ook de musscheu slapen in hun nesten, Eu dat 't ter rust gaat ai dat leven heeft, Eau ik met vrouw en mijn twee jonge zonen, Wijl in de stad eenieder u miskent Wijl 't slechte volk niet ophoud U te hoonen Tot U mijn God, die toch hun zegen zendt. Almachtig Heer I Gij driemaal heilig Wezen Die 'tgroot hee al bestierd, deviukeneteugeeft Gij groote God I Gij Vader van de Weezen 'k AanroepUvv macht, dirvandereeuweuleeft. 2. Mijn rijpe oogst staat schoon, en 'k heb ge- [noegen, A sik met 't paard al sell uiflen huiswaarts keer 't Vergulde graan den prijsvanal mijn zwoegen Door 't windjen te zien wieglen als een meer, En kwispelstaartend vliegt het dartel vinkjeu Zijn liedjen schuifelend van eik tot eik Wijl meester leewerik zich in een wiukje Verheft tot aan het blauwe hemelrijk. 3. Maar ach mijn God I wat sta ik hier te beven Hij 't overdenken van uwe overgroote macht, Die in ééu uur 't geuoegeu va.11 mijn leveu Als 't pinklend vuur van eene lainp versmacht. Moest G evei toch mij komen te bezoeken Door eene ramp die Gij mij overaendt, 'k Wilniet in toornllwe groote macht vervloe- [keu, Maar kusde hand diegansch mijn leven schendt REMI DE ROECK. 5-9 9 rT.»«. f nesBööaBSMEaBaaB S3 UITSLAG van den grooten uit GOIDSENHOVEN, verschenen den 12 December 1903. Rangschikking volgens aankomst. Mis opgeloste nummers. 1. Th. Lox, Lubbeek. kl. en k. i. H. Geeris St. Lambrechts-Woluwe 3. E.H. J. Struyf, Wezembeek. k. 4. L. Stevens, Hakendover. k. 5. Rosa Dubrulle, Rupelmonde. 6. E. II. L. Melis, Auderghem. 7 A. Netis-Viux, Goidsenhoven. kl. 8. Ch. L. Rasschaerl, Sinetlede, ki. 9 J. Mombaerls", Vilvoorde. 10. Alfred Preneél, West Roozebeke. 11. E. Van den Eynde, Wezeinbeek. 12. P. Verhulst, Nieuwerkerken kl. k. 13. A. Sehuraians, Wezembeek. 14. A. Iogelbeen, Dadizeele. kl. en k. 15. J.Smeulders, Moll. 16. E. H. L. Struyf, Hoboken. 17. Louis Moertiaul, Holst ode 18. Jan De Pero, Hofstude. kl. en k. 19. J. Eugelbeen, Dadizaele. kl. 20. A. Borremaus, Alsemberg, kl. 21. Em. Slouthuyzeu, Wulmersum k. 22. M. Itaes, Alsemberg. k. *3. Mej. F. Viucx, Willebrengen k. -24. Alb. Barbier. Pervyse spr. en k. 25 Fr. Doms, Grimbergen. kl. 26. Alf. De Rooy, Boom 27. Gaston Baye, Wulveringhem. k. 28. H. De Breueker, Grimbergen, kl. 29. Rud. Dufooz Wulveringhem 30. Ch. fieu, Ztliebeke. kl. en k. 31. L. Vandeborue, Wommersom. 32. J. Timmermans, Vryhern-Bix. kl. 33. J. Moeus, Ga,ij' ke kl. 34. Eerw. II. L. Si rfieels' Haren. 35. E. Quaghfb ur, Poperinghe. 36. Ju es De Bourg, R 'g u 37. Mej. Ph. Aerls, Wakkerzeel k. 38. Fr. Vau Nerou. Dworp. 39. Mrj. Celine Y'iucx, Hougaerden. 40. Fr. Dumont, Orsuiaei. 41. A. Lauioot, Avecappelle. kl.ea k. 42. Edw. Eecke. Avecappetle. 43. G. Desicre, Yperen. 44. E H. Vande V nol, Si. St. Woluwe. 45. H. Hoon, HoXi iu. 46. A. VunderCauiuieu, Forest, kl. k. 47. P. Cteyen, Oplintei'. 48. J. 8 iga-jrtó.-Opi uier. 49. F. doPero, Hof.i.tde. kl.enk. 50. A. Metekebeek, Ilofslade. kl.eu k. 51. R. Crombez, Bisseghetn. 52. Eui. Hoel, Luugemarck. 53. Arthur Vliegen, Niel. 54. A. Ravyis, Marchieune-au-Pont. 55 11- Fillet, Hakendover. 56. J. Jlerteus, Siul Agatha Berchem. 57. Louis W yns, Rhode. 58.H. Verboomeii, Erps-Querbs. kl k. 59. A. Peelers, Erps-Querbs. kl. eu k. 60. Schoonjaus, Terveureu. k. 61. Pr. Mu-hieis, Ti rveuren. 62. Fr. Clabuls, Overyssche. k. 63. Helidoor Tacq, Scizaete. 64. Am. üebusschero, Laugemarck. 65. B. Van Ougevalltn, Sarlaidinge 66. L- Verhelsl, Manuekeusvere. 67. Mej. j. Stevens, Hakeudover. k. 68. U. Aei b, Wakkerzeöi. k 9 9 8 8-40 Ö-10 5-8-40 3-7-41 9 7 41 5 11 5-8-40 2-8-10 2-8-10 9-10 1-3-4 9-10 4-10 3-4-5-8-10 5 11 9-41 4-9 10 10 9 10 3-5-7-8 5 3 4 3-4 10 10 10 1-4 3-6-7 4-5-10 35-6-8-11 3-5-11 4-5 4 5 4-5-7-10 10 10

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1904 | | pagina 1