Wekelijksch Raadsel- en Nieuwsblad. A 1 sfel Vierde Zaterdag 20 Februari 1904 N° 3. Bericlit. Raadselprijskamp Raadselprijskamp, Inschrijvingsprijs 2 Jr. 's jaars. Men schrijft slechts in voor één geheel jaar. Voor inschrijving en alle inlichtingen zich le wenden tot^TL ROME DEPUYDT te Kemmel. Alle Prijskampen en Uitslagen die men wilt in het blad doen opnemen moeien voor Donderdag ingezon den zijn aan denzelven. Model der Raadselster. -/ 7**- I ï.'k tsr "2& BS sï?f £>&3| as SSSESSS7' 1 ïaiEaaasB De oorlog in het verre Oosten is waar schijnlijk deoorzaak.dat vijftig zestig raad-elvrienden van hunne Reis rond de wereld nog niet terug zijn. Daarom blijft de prijskamp uit Wakkerzeel - Wecliter nog open tot 29 Februari. H. AERTS. uit SMETLEDE. 1. Doolhof. DARF I KDAT EESO SHPRE RRSE R OOGE LUZNE DARE LENMA SI EN NAERNSNEE MVNEKOG'RR IETN KLTEB JMEE OPEVN 3. Lettergreepraadsel. Vrienden ik zeg 't u zonder gissen, Mijn eerste kan schier niemand missen, Want zelf waar mijn tweede geschied, Is 't vast dat gij mijn eerste ziet. Daarom is 't dat mijn eerst' op uiijn geheel Geboren wordt voor't tweede deel. 3. Driehoekigraadsel. Mijn eerste is altijd nat, Mijn tweede iseene Duitsche stad, Mijn derde is een getal bij den Engelschman, Omgekeerd iets waarmeê men vangen kan. Mijn vierde vindt g'in Gent, en ook inden 0 buiten ,t Is raar dat ik met 't laatste moet beginnen en sluiten. 4. Vierkantraadsel. Nu een raadselken in 't vierkant, 't Is gelijk hoe gij 't leest of neemt ter hand, Links of rechts langs achter of langs voren, 't Laat u altijd 't zelfste hooren. 't Eerste is eene Fransche stad, En 't tweede dat is even, 't Derde heeft Abel nooit gehad. Veel tijd zal 't vierde u niet gaven, 8. Strikvraag. Wie laat er hem trouwen tegen zijn gedacht? 6. Lettergreepraadsel. 't Eerste is nog korter als kaf, 't Tweede is Hij, die on3 hier alles gaf, Ofschoon er nieenen dat het, het geheel is, Maar deze zijn toch waarlijk mis. 7. Strikraadsel. Nu eensgezien, of ik niemand bot kankrijgen Gij zult een woord van acht letters schrijven Gij moogter niet uit vrijven' Eu er mag geen overblijven, Dochalwie dat goed zal verstaan, Krijgt er zoo toch meê gedaan. 8. Cijferraadsel. Schrijf 't getal 13 met vier onpare cijfers. 9. Ruitraadsel. Een en vijf is zeven. 'kHoor iemand zeggen «gij zijt mis,» Ofwel «g'liebt u misschreven». Neen vriendje gij moet weten Dat een raadsel soms aardigis. Want vier en is maar drij, Twee maakt deel van ieder maatschappij Terwijl 't derde gewis Eene versterking in Frankrijk is. 10. Lettergreepraadsel. Mijn eerste is gelijk een ei Mijn tweede en derde te saam is gelijk [nen dop Nu vriendjes zeg het mij, Wat raadt ge daar nu op Er zijn wel van die slimme vossen Die dees raadsel zullen oplossen, Doch als het niet volledig is, Dan zeg ik vosken gij zijt mis. li. Strikvraag. Welk is het onderhoud van den boer li Lettergreepvierkant. 't Eerste eeae gemeente die g'in Oost-Vlaande- ren ontwaart. Die voor 't geestelijk onder 't derde van Wet- teren sutat, Met tweede neemt gij uwen mostaard, t'Huis. ofwel waar ge naar de kermis gaat. 13. Raadselster. 'k Stel u nog een raadselken ter hand, Dat ge lezen kunt ten allen kant, Maar nu is het eene raadselstar, Misschien brengt u dat in de war Doch gij moogt niet schrikken of niet klagen g'Hebtin 't midden'nen schepper van alledagen 't Eerste is de bel haar laatste klank, 't Tweede is een smakelijke drank. 't Derde eene gemeente in Holland. 't Vierde een strik voor dief of roovers kwant En 't vijfde is de iaastste letter van al. Nu ben ik curieus wie dat raden zal. c -C A. i. k. 14. Raadsel. Vrienden ik ken een spreekwoordeken Dat zegt, iedereen tracht om't langste koor- deken Dat wil zeggen iedereen tracht lang te leven Maar wie zal mij daar 't antwoord op geven Als ik vraag Jaa, Cies of P^t, Wie tracht naar 't langste koordeken niet 15. Raadsel. Noem een woordje kort en kleen Dat niemand machtig is, als God alleen. 16. Kapraadsel. Het geheele dat is met Alhoewel gij het toch ziet Onthoofd heeft het eens iet gemaakt op aard, Dat voor eeuwig in den Hemel blijft bewaard. PRIJZEN 1. Lieoer Ambachtsman 2. De Potasch 3. De brand te Parijs: te verloten tus- schen de onvolledige oplossers. 4. L'Orpheline de Carnac 5. Het Phos- phoorzuur 6. De brand te Parijs 7. Vie de Duquesne te verloten tusscheu de volledige oplossers. Indien er geen volledige zijn, zullen die prijzen verlot worden tusschen deze die er minsten 13 goed opgelost hebben. 8. Merkwaardige landen en zeereisen, door Chr. Colombus voor dezen die mij eenen zedelijken welkom zenden, in rijm of proza, kunnende dienen voor eene trouwfeest. Beste raadselvrienden, zend mij een kluchtlied, eene klucht of grap a. u. b. De oplossingen te zenden binnen de drie weken aan CH. L. RASSCHAERT, SMETLEDE. (bij Wetteren). Schrijf Raadselprijskamp op den om slag. OPLOSSINGEN en UITSLAG van den Eigenaardigen Nr 23 uit Goidsenhoven verschenen den 19 December 1903. Lijst der volledige oplossers, volgens aan komst. (20 raadsels). 1.E.H. J. Struyf,'Wezembeek. 2. E. H. L. Melis, Auderghem. S. Em. Hoet, Langemarck. 4. H. Schots, Onderwijzer,Neerlinter 5. Helidoor Tacq, Selzaete. 6. E. H. L. Struyf, Hoboken. 7. De koetsier van den Hellewagen 8. J. Srueulders, Moll. 9. Am. Debusschere, Langemarck. 10. H. Geerts St. Lambrechts-Woluwe 11. H. Callewaert, Langemarck 12. Callewaert Annolhé, Poperinghe 13. H. Verhaeghe, Ramscappelle. 14. E. Verhaeghe, 15. Eervv. II. L. Serneels, Haren. 16. II. Glaes, Poperinghe. 17. Ch.-L. Rasschaert, Smetlede, 18. E. Van den Eynde, Wezenibeek. 19. Oscar Trioen, Langemarck. 20. H. Huon, Hoxem. 21. H. Aerls, Wakkerzeel. 22. Ch. Defieo, Zillebeke. 23. Ad. Steylemans, Denderleeuw 24 J. Momhaerls, Vilvoorde. 2ö. Alfons Raes, Geulbrugge. 26. Alf. De Rooy, Room 27. C. Vermeulen, St. Jan bij Yper. ^8. It. Deloffer, St. Jan bij Yper. 29. Louis Moernaut, Hofsiade. 30. Irma Vincx, Wiliebriugen Lijst der onvolledige oplossersjoolgens aankomst. Om het drukken van den uitslag te vergemakke lijken, duid ik enkel de nummers aan, die mis of niet opgelost werden. 31. Th. Lox, Lubbeek. 7-15-17 32. A. Ravyts, Marchienne-au-Pont. 1-3-6-10-13-14 15 16-17 33. E. II. Vandevliet.St. Stevens-Wol. 3-5-6-11-14-15-17 34. Amelia Venden Eynde, Wezemb. 6-7:!4 35. Arthur Vliegen, Niel. 1-4-5-9 10-13-16-16 36. Jan De Pero, Hofstade. 1-2-7-15 16-19 37. Rosa Dubrulle, Rupelmonde. 1-16-17 38. Albiue Vincx, Goidsenhoven 11-18 39. Eugenie Levrie, Turnhout 15 40. J. Engelbeen, Dadizeele. 1 5-7-15-16-19 41. L. Verhelst, Mannekensvere. 3-6-7-14-15 42. R. VanderFraenen, Denderleeuw 7-15-16-17 43. Med. Pauwels, Steenkerke. 1-5-10-16 18-19 44. J Moens, Caprijeke b-11-15-16 17 45. Gaston Bayr, Wulveringhem. 1-5-15-16 46. A. ingelbeen, Dadizeele. 1-5-7-15 16-19

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1904 | | pagina 1