4 0 3 i'4 6 r 1 4 1 9 5 8 6 9 8 2 8 9 7 9 4 5 6 2 6 1 T 3 5 1 3 4 0 8 4 1 9 ~KANNITVERSTAN 47. A. Melckebee.A, Hof.slade. 41. A. Latnoot, Avecappelle. 49. Ed w. Eeeke, Arecappclle. 50. Petrus Puts. Denderleeuw 51. P. Cleyen, Oplinler. 5i. J. Boogaerts, Oplinter. 53. Rud. Dufooz Wulveriughem 54. Felix Swysen, Goid>enl»oven 53. Pr. Miehiels, Terveuren. 56. F. de Pero, Hofstade. 13. Maria Schurnians, Wezembeek. 58. D. Schoonjans, Terveuren. 59. Aug. Torfs, Bouwel 60. j. Fournier, Wytsehaete 61. H. -» 62. G Beyne. 63. Th Moramaerts, Corteuberg 64. Fr. Van Neroa. Dworu. 65. D. De wilde, Waehlebeke. 66. J. Timmermans, Vryhern Hix. 67. H. De Breucker, Grimbergen. .68. Cam Hoorelbekc, Langemarct 69. Adela Kas-chaert, Hofslade 79. Angelique Devos, Poueques 72. Fr. Clabois, Overyssche. 72. H. Liudekens, Tervueren. 73. P. Verhulst, Nieuwerkerken 74. Al. Clabotz, Eekeren 75. Gamiel Vandeubroucke, Slype. 76. A. Vandenbroucke, Slype. 77. L. Yperman, slype 78. Ch. 79. Louis Duerinckx, Kieseghem. 80. Theof. Jeune homme, Elixem 81. R. Crombez, Bisseghem. 82. Omer Do Notf, Gactatem 83. B. Van Ongevalte, Sariardingen 81. Frans De zot, Pervyse 85. A. Tarras, Sweveghem 86- L. Stevens, Hakei|dover. 87. liemi Vallons, Lubbeek 88. Jan Van Haute, Antwerpen. 89. G. Desiere, Antwerpen. 90. J. Maes, Wytsehaete 91. R. Titiljon, Wytsehaete 92. Oscar Vermeulen, Gonlrode 93.11. Verboomen, Erps Querbs. 91. Leon Bailleul. Wytsehaete 95. Jos. Rutten, M'-ehelen.; 96. A. Vander Cammen, Forest. 97. G. De Troyer, Nederhasselt 1-2-1 5-15-16-19 15 to 15-16 4-11-16 4 11-16 1 15 16 5-15-16 15-16 5-15 7-14-15 1B-16 1-15-16 5-13-15 5-6 13-14-17 5-6-13 14-17 1-8-10-15-16-19 7-10-15-19 1-3-4-5-6-9-10-11-13 14-1» 16-17-18 5-11 5-7-1011-15-17 1516-18 3-6-14-15-17 16 3-6-14-15-16-17 15-16 1-10 11-13-15-16-17 19 15-16 6-7-9 5-6-7-10-H 13-16- 17-18-19 5-6-7-10-11 13-16- 17-18-19 5-7-15-16-17 5-11-15 16 7-11 15-16-18 8-15-18 1-15-16 6-7-8-10-13-15 16 7-9-15-16-17 5-H-1Ö I-4-6-7-8-11-14-15 17-18 3-6-14 3 6-14 3-5-7-9-11-13-14-17 3-5-6-9-11-13-14-17 5-7-10-1114-15-17 15-16 17 3 5-6-9 11-13-14-17 10-16 3-4-6 7-8-10-1114 15 156-7-10-11-14 1» 16-18 II-13-15-17 4-5-7-8-11-15-16-17 5-11-15-16 98. Fr. Doms, Grimbergen. 99. R. mi Deroeck, Galmaarden. 100. Fr. Dnmonl, Orsmael. Oplossing en verloting der prijzen. De 25 uitgeloofde prijzen zijn splinternieuw, prachtig geïllustreerd, en opzettelijk voor de raadsel liefhebbers aangekocht. Daar zij reeds verzonden zijn, gelieve degene, die niets zou ontvangen hebben, mij te verwittigen. Bij eiken prijs heb ik een nuttigen kalander ge voegd {64 bis') met fraai gekleurde kunstomslag. Ik hoop dat de gelukkige winners tevreden zullen zijn. X. Stadhuis, Noordster, Kilogram, Jaardag, Eeuwjaar. Jaarfeest, Jaarmerkt, Boekdeel. Prijsw.: P-U. Geerts, St. Lambrechts- Woluwe. £2. Mot. mol. Muis, muil. Rat, ram. Prijsw.: H. Schots, Neerlinter. 3. Vele schoone lettergreepvierkanten wer den ingezonden. Prijsw.: A. De Busschere, Langemarck. 4. Diefstal Prijsw.: Z. E. H. Serneels, Ilaren. Den 31ender maandzet men 10737418.24fr. in den spaarpot en dan zal alles samen de som uitmaken van 21.474.836,47 fr. Prijsw.: Al tons Raes, Gentbrugge. CS- Prach-tige lettergreepdriehoeken werden door de raadselliefhebhers ingezonden. Prijsw.: Hilairc Callewaert, Langemarck. TOorveeg, Muilpeer. Prijsw.: Achillc Ravyts, Marchiehne- au-Pont. Egel, Ezel. Prijsw.: Arthur Vliegen, Niel-Gingelom. O. Negen hazen (9x4 36 poolen). Prijsw.: Clues Henri, Poperinghe. ÏO.Moeial. Prijsw.: Louis Verhelst, Mannekensvere. 1 1 de ster- Zattemans middelen. Piet Vlooi, dronk heele dagen tegen ren en den wind op. Hoe kunt ge toch zoo overvloedig drinken?, vroeg hem een vriend. Ik wil mijn verdriet verzuipen, sprak Piet. Onmogelijk, zei.de andere, uw verdriet kan veel te goed zv\ eniineu jongen, en "Dj tl bijge volg altijd hoven Deltaro. Nog verscheidene andere goede oplos singen zijn mij toegekomen. Prijsw.: lf Eccke Edioard, Avecappelle. 2'- H. Fournier, Wytsehaete. 38 Agelique DenospJh- xie#. I *-2. Rat, kat. Haas, baas. Prijsw.: Jos. Bogaerts, Oplinter. 13. De wijzers eener horlogie gaan, evenals een pruilend echtpaar, gedurig elkander voorbij zonder eens een woord je te spreken,ofschoon zij weer aanstonds tot elkaar getrokken worden (Menigvul dige andere oplossingen werden ook goedgekeurd.) Prijsw.: Felix SwySen, Goidsenhoven. l-x. Velerlei lettergreepruiten zijn mij to-'gekomen. Prijsw.: Z. E. H. Melis, Auderghem l £3. Ik heb {26j. 8 m.) tweemaal den ouderdom, dien gij hadt (13 j. 4 rn.) toen ik den ouderdom had, dien gij nu hebt (20 j.)en als gij den ouderdom zult heb ben, dien ik heb (26 j. 8 m), dan zal ik 33 j 4 m. tellen en gij 26 j. 8 m. dus sa men 60 jaar. Prijsw. Pauwels Medard, Steenkerke. 1 <3 Simpel. Prijsw. Heliodoor Tacq, Selsaete. 1 t. Geef inet een mes een harden, rappen slag op het uitstekend handje papier en 't vijffrankstuk zal onbeweeg- lijk blijven staan. Prijsw. H De Breucker, Grimbergen. I Smousjas. Prijsw. IL Lindekens. Terveuren. U) - Abuis. Prijsw. Al. Clabois, Eeckeren. Haan, haas. Prijsw. L. Deurinckx, Kieseghem. Prijzen voor de volledige oplossers a) De koestier van den Hellewagen (geef uw adres a. u. b.) b) J. Mombaerts, Vilvoorde Prijs tusschen de inzenders voor Kerst mis Mej. Amelia Vanden Eynde, We- sembeek. Verbetering van ,DE RAADSELBODE.) De verbetering moet betracht worden: a) door het bestuur, bi door de raadsel liefhebbers. A.) Door het bestuur. Ik hob mij persoonlijk verscheidene malen tot het bestuur gewenden eenige wenschelijke ver- beteriug n aangevraagd. Mei vreugde beken ik, dat die tieeren mijne voorstellen welwillend ont haalden eu ze gereedéJijk goedkeurden. Ik meen de raadsel liefhebbers te mogen verzekeren dat we toekomende jaar ons eigen blad zullen hebben, waarin wij Wekelijks vier bladzijden ernst en gekheid, grappen, kluchten, koddige zegswijzen, boertige uitdrukkingen, geestige anekdoten, komieke spreekwoorden, humori- tische liederen, opstellen, verzen, letterkundige bijdragen en schoone raadsel prijskampen zullen kunnen begoten, ik durf, in naam van al de raadselvrienden en vriendinnen, de heeren van het bestuur om hunne loffelijke ingenomenheid oedanken en hun ieders onvermoeibare mede werking verzekeren tot het uitvoeren van dit grootsch ontwerp. B.jVerbete ringen door de Raadselliefheb bers. Liefhebbers het bekomen van dit ideaal zal natuurlijk van u, van u alleen afhangen. Steekt daarom van heden af de handen uit de mouwen en betracht de volgende verbeteringen, die elke rader van u verlangt 1. Stelt uwe raadsels duidelijk op. Een rader is een reiziger, die naar onbekende gewesten reist het raadsel is zijn wegwijzer. Indien de-weg duis ter, dubbelzinnig, oppervlakkig, verkeerd aange wezen wordt, loopt de reiziger verloren hij dwaaldt, engansch ontmoedigd zinkt hij neer om niet meer op te staan. Is de weg klaar, bevattelijk kennelijk getoond, dan voelt de reiziger dadelijk als hij doolt eu zoekt kloekmoedig het rechte spoor... Geene raadselsdus nog opgedischt, waar van inhouden opgave grooter raadsels ziju dan i het eigenllijke raadsel zelf... Om deze dringende verbetering onmiddelijk tot ieders genoegen in te voeren, stel ik mij bereidwillig ter beschikking der oningewijde prij>kampgever> die mij het op stellen of de verbetering hunner raadsels zouden willen toe vertrouwen. 2. De raadsels zouden moeten oorspronkelijk zijn en niet afgeschreven uil raadselboeken, tijd schriften of nieuwsbladen. 3. De oplossingen moeten breed en toegevend beoordeeld en alle redelijke antwoorden aangeno men worden. Dit geldt voornamelijk voorde oplossing der strikvragen, die zeer rekbaar zijn en velerlei antwoorden kunnen uitlokken. 4. Men vermijde de grove taalfouten, echte wraakroepende doodzonden. 5. Elke prijskamp blijve drie weken open en de uilslag verschijne 44 dagen nadien— Alzoo zullen wij regelmalig wekelijks een uitslag te lezen krij gen. 5. Ieder doet ziin best een nieuwen inschrijver bij te winnen op ons blad. Wanneer hel besluur en raadselliefhebbers hand inhand de verbetering van «DE RAADSELBODE» betrachten en van weerszijden bewerken zal het getal abonrieuleii als bij tooverslag verdubbelen. Mei verdubbelden iever dus vooruitBlikt hoopvol iu de toekomst Handen uit de mouwenl Hoog de harten Biijde dageri staan ons te wach ten.... Uwe Alh rloegenegensle, Mevr. ADELA NENS-VINCXGoidsenhoven. (De ziekle en het afsterven van mijn aanbeden kindje zijn de oorzaken van het laattijdig opstellen van mijle n uitslag.) De openbare aandacht werd dezer dagen getrokken, door de klachten van verscheidene dagbladen en door de ondervraging van den volksvertegenwoordiger Ma- roille, op het aanwerven van mijnwerkers voor den Canada. Canada biedt genoegzame ernstige voordeelen aan, om niet verplicht te zijn er landverhuizers naartoe te lokken, onder valsche bespiegelingen ook, indien er personen zijn die willen naar dit land trekken, kunnen zij zich wenden aan den vertegenwoordiger van het Canadeesch Goevernement te Antwerpen, waar zij offi- ciéele inlichtingen zullen bekomen. Vervolg. Nu keerde hij terug en mankte eene treurige beschouwing op zich zeiven wat voor een arme duivel hij toch op aarde was, tegenover zoovele rijke lie den. Maar toen hij juist wenschte «kreeg ik het maar eens zoo schoon als de heer Kannitverstan het heeft kwam hij van eenen hoek der straat en zag eenen grooten lijkstoet. Vier in 't zwart ver momde peerden trokken éenén evèneens in 't zwart gekleede lijkwagen, langzaam en droevig alsof zij wisten dat zij eenen doode naar zijne laatste rustplaats voer den. Ken lange stoet van vrienden en kennissen kwam achterop, stilzwijgend en in dikke zwarte mantels gehuld. In de verte hoorde men een eenig klokje droevig luiden,.. Nu greep een weemoedig gevoel, dat bij goede menschen opkomt, telkens zij een lijk zien; onzen vreemdelingaan tot alles voorbij was, Toen voegde hij zich bij den laatsten van den stoet die juist be zig was met uit te rekenen hoeveel hij zijn katoen verkoopen mocht om zooveel per cent te winnen. Juist toen de centenaar dacht tien gulden op te slaan greep de vreemdeling hem zacht bij den mantel en bad om verschooning. Dat moet wel een goede vriend van u geweest zijn. sprak hij, vermits gij zoo bedroefd en bedaard mede gaat.» «Kannitverstan I was het antwoord. Toen hij deze woor den hoorde voelde hij zijn-herte benepen en een paar dikke tranen tolden hem, over de wangen en hij riep uit Arme Kannitverstan, wat hebt gij nu met al uwe rijkdommen Hetgeen ik ook eens van mijne armoede bekomen zal, een doodskleed en een lijkinken en van alle uwe schoone bloemen wellicht een roze marijn op de koude borst 1» Met deze ge dachten vergezelde hij het lijk alsof hij daarbij behoord hadde tot aan het graf, zag den vermeenden heer Kannitverstan in zijne rustplaats aflaten en werd van de Hollandsche lijkrede waarvan hij echter niets verstond, meer geroerd dan van menige Duitsche op dewelke hij juist nog niet juist zooveel acht gegeven had. Eindelijk ging hij met een licht gemoed met de andere lieden voort, gebruikte in eene herberg waar men een weinig Duitsch verstond, met veel eetlusteen weinig hespen kaas, en als hethem eens moeilijk vallen mocht dat er zoovele lie den in de wereld waren en hij zoo arm dan dacht hij aan den rijken Kannitver stan, aan zijn groot huis. zijn schoon schipenaan zijn smal graf. (Naar het Hoogduitsch) R. DE ROECK.

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1904 | | pagina 2