Wekelijksch Raadsel- en Nieuwsblad. Zaterdag 7 Mei 1904. N° 19. Raadselprijskamp Oericlit Beric3it. Verzen voor inhuldiging van Pastoors of Burgemeesters. *et-M*sgEI&- Zf&ïZX ¥>■.- <a*X9Sf*t; ..\x - -.-„v -rrry^y- -- ^T.Eïïl Inschrijvingsprijs 2 jr. 's jaars. .4/^,7 schrijft slechts in voor één geheel jaar. Foor inschrijving en alle inlichtingen zich le wenden tot JEROME DEPUYDT Kcmmcl. 4He Prijskampen en litslagcn die men wilt in hel,j+g^oen opnemen moeten voor Donderdag ingezon den zijn aan denzelven. uit MANNEKENSVERE. 1 Woordraadsel. Ik ben een mensch zoo goed als gij Al keerdetgij Na willekeur mij 't achterst voren, 'k 111 ijf toch tot 't zelfde slag bebooreu Gij zult wel zeggen dat is raar Toch is het waar. En schoon meest in ellend geboren, Word ik door rijken uitverkoren Tot de verzorging van deu schat, Die '«huwelijks grootst geluk bevat 1 Prijs De lotgevallen van Jan-Paul Chop- part. 184 bladz. 3. Letter vierkant. Mijn eerste geeft ous de koe mijn vrind, Mijn tweede gij iu de verven viudt. Zoekt nu, voor mijn derde eene rivier Eu een groote waterplas voor nummer vier. Prijs Op droog zaad. ito bladz. Uitgave vuu het Davidsfonds. 3. Woordraadsel. 'k Dek eene stof die u doet zingen, U doet dansen, u doet springen, l" doet weeneu als een kind, U doet wenschea, u doet vloeken, U verflauwt en doet verkloeken, Eu die gij nochtans bemint. Keer mij om, gij ziet mij dragen Door den mensch dien ik moet'schragen - Ik draag Hem en hij draagt Mij "k stap nochtans aan zijne zij', 'k Slape nooit, noch ben ooit wakkar, g' Hadt mij wis niet gaarne voor makker 1 Prijs De lotgevallen van Telemachus, met 18 platen, 216 bladz. 4. Doolhof. T T E D E T G 1 S L T P U E E li A A L U V NNEVDAL I 0 R F K T S S R D L A E H Prijs Wandeling rond Brugge. 87 bladz. 5. Raadsel. Hoe kan men met één zak koren, twee even groote zakken te gelijk vullen Prijs Leven van Sinte Godelieve. 142 bl. 6. Lettergreepraadsel. Mijn eerste en tweede samen gevat Vindt gij in ieder almanak. Omgekeerd is mijn derde een keukengerief, Terwijl mijnjfeeè is allemansgerief. Prijs Ecole desjeunes Demoiselles, 180 blz. gecartoneerd. Devoir et vertu, schoon boekdeel, 188 bl. gecartoneerd, te verloten onder deze die mij eene carte-vue zenden hunner stad of streek. Be kaart moet afzonderlijk verzonden worden en genoegzaam gefrankeerd zijn naam en woonplaats melden van den verzender. Itha, 216 blz. en Théodule 167 blz. ge- cartonneerd. 1 boekdeel te verloten onder al deze dre mij ten minste vijf verzekens se rieuss ol'kluchtige, van 2 tot acht reken ieder, toezenden, kunnende dienen als opschriften voor 8tieldi>eners of andere inenschen in in huldiging van e men burgmeester. V00RWAARDEM. Er is drie weken tijd van raden. De lotiug zal heel rechtveerdig gedaan wor den iu het bij zijn van getuigen. Niet genoegzame gefrankeerde brieven of kaarten zullen volstrekt geweigerd worden. Alles te zenden aan Uwen Raadselvkiend, LOUIS VERHELST Mannekensvere (bij Nieupoort). Een trouwe raadselvriend heeft mij zaterdag laatstleden een schrijven laten geworden waarin hij mij aanraad het Bestuur te vragen de raadsels nummer, 1 en 2, van den prijskamp 33 uit Gontro- de buiten het kampioenaat te sluiten. En de oplossers die boven vermelde nummers misten als volledig te aanzien. Ziehier mijn antwoord daarop: le raad sel Bee-ren. In mijn woordenboek staat bêeren te lezen dus bèe smeeken, vra gen, bidden. Wat ren betreft misschien is dit woord in boeken nergens bekend. Daar de wateren der Gonte (rivier) on ze kleine gemeente doorloopen, staan er op die beek verscheidene water molens. Daar is het dat de ren te zien is waar men bij grooten watervloed het schof af trekt en vaak aal en baars vangt. Dit woord dus heet bij ons eenvoudig ren. Bèren ook bèeren (ours) staat in ver scheidene vlaamsche werken met 2 e. 'k Hoop dus dat al de raadselvrienden en vriendinnen mij in dezen zin klaar en genoegzaam verstaan. Het tweede moest zijn Lettervierkant in plaats van Lettergreepvierkant. Daar is jammerlijk eene drukfeil ingeslopen, waarover ik net bestuur intijds verwit tigd heb. doch gelijk het meermaals ge beurd is het waarschijnlijk niet te recht gekomen. Nu vrienden en vriendinnen van het raadselkraam, laat ons altijd hand in hand werken tot den bloei en de ver spreiding van onzen schoonen Raadsel bode, ik voor mijn deel zal altijd mijn best doen voor de raadselkunst te ver menigvuldigen. Hand en groet, Remi VAN' PARYS. De uitslag Van den Raadselprijskamp 35 uit Pervyse. is door bijzonder toeval weggebleven hij zal welhaast verschij nen. Hertelijke groeten, L. MUS. Ingezonden voor den Raadselprijskatnp uit Sint-Jan gegeven door den Raadselclub. Bij den molenaar. Vandaag de molen staat van draaien Hij doet de wijde vlagge waaien En toont de streke verre en wijd Hoewel gij hier gekozen zijt. Bij den bakker. Wees welkom lieve Herder Hier woont Cissen de bakker Hij is s morgens vroeg wakker Hebt gij noodig ts vorkloeken Vraag en eet van zijne koekeu Zij smelten in den mond E11 maken 't hert gezond. Bij den beenhouwer. Ik koop koeien, ossen en stieren Maar wil ook Pastoors intrée vieren Terwijl de vrouwe tapt zeer goed bier Zoo leven wij te samen hier. Bij den schoenmaker. St. Crispijn, mijn stielpatroon Wrocht toch zoo wonderschoon 'k Werk gelijk hij ten schilt geen haar Mijn steke is kloek, de prijs niet hooge Nooit geeft mijn leer een eksterooge En wilt gij eens de proeve doen Kom, doe U maken een paar schoen. Bij den werkman. Berten Goen als werkman Tracht te doen wat hij kan Mijn opschrilt is kort en goed. Mijnheer P.... of B... gegroet. Rappe messé Kort sermoen Zoete biechte Met fatsoen Zulk heeft ledereen vandoen. Klokluiders. Mijnheer P. wij hebben een schoon ak- [koord, Gelijk gij het al hebt gehoord, Wij zijn met zessen die trekken Soms dat wij er hij schuimbekken Maar nu moet gij ons goed verstaan Als wij mogen om een slokje gaan. Onze Vader wees gegroet Doet mis, biecht en predikt goed Niet te traag noch niet te snel Dan is 't voor alleman wel. A. BARBIER, Pervyse.

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1904 | | pagina 1