Wekeiijksch Raadsel- en Nieuwsblad. "Vierde Jaar Zaterdag 91 Mei 1904. N° 21. -4e. Raadselprijskamp Raadselprijskamp 1 7 sch> ijvingsprijs 2 jr. s jairs. Men schrijft slechts in voor één geheel jaar. Voor inschrijving en alle inlichtingen zich le wenden tot JEROME DEPUYDT ie Kemmel. ijs/ impen en its lagen die^men wilt inhei doen opnemen moeten voor Do 'dei dag gezon den zijn aan denzelven. uit X. B. 1. Cijfer 1 aadsel. 7 21 20 7 il 2 3 is een pluimgedierte. 22 1 i 20 19 2 3 IS 12 17 iseen dorp in Belgie 17 2 IS li 2 5 li 7 3 21 21 12 is mijnen da- gelijkschen stiel. I 2 3 i 5 6 7 is mijn voornaam. 4 2 8 5 2 9 10 7 2 S is mijnen naam. II 12 4 2 3 8 0 2 11 IS 1412 7 is onder [mijn dorp. 16 5 Q 17 8 2 S 16 1 2 3 is mijn dorp bij 19 6 20 19 li II «W2 3. Prijs Almanak der matigheid. 2. Lettergreepraadsel. Een woord dat juist drie grepen telt Wordt in dit raadsel u gemeld Mijn eerste wilt gij nimmer raden 't Zijn nimmer loon van g >ede daden. Mijn tweede is nimmer om u heen "tin nadert altijd op uw schreen. Mijn derde kan men slechts behoüen Doorarbeid deugd en zelfvertrouwen. En mijn geheel is steeds de schuld Dat 't onheil onze aard vervult. Prijs Het praalgraf. 3. Woordraadsel. Ik besta uit z.es letters En kan veel lijden verzachten, Neem mijne twee middelste letters wog En gij hebt iets dat veel lijden stelpt. Prijs Het hondje van Madame X- 4. Strikvraag Welk haar heeft een wit paard Prijs 3o centiemen. VOORWAARDEN. Er is drie weken tijd om te raden. Ongefrankeerde brieven of kaarten ■worden geweigerd. Men gelieve op het adres Raadselprijs- kamp te zetten. Rechtveerdig zal er gelot worden in hel bijzijn van getuigen onzer club. Men gelieve alles te zenden aan het ndres in Let cijferraadsel verdoken. U 1 M/ JS 1 u A G van den uit HAALTERT. Lijst der deelnemers volgens aankomst. Niel of üjis ojigeloste uuuiui. 1. K. Van Parys, Gontrode v. 2. 0. Veiuieiilen, v. ;i. li. lloel, Langemart k 2 4. A. Ravyts, M.irrhienne a 11 Pont A.Vaü Wilderm. Moorslede I. 6. L. Van Wildenn. Moorslede 7. Fr. Van Nefotn, Dworp 8. L. Verhelst, M-njnekensvrre J. A. Nens-Vim x, Goidsriilioven 10. Albuie Vmrx. G ódseulioveu 11. Fraiia Gillis, Sd\eulheiu 2-i 2 rri I k. v 12.J. Moens, Cuprvrke IS. R. Re Coninrk, Siueghem 14. Jan l)e Pero, Hof-lade 15. E. H. Siruyf.^Wezeinbeek k. v 16. W Bauwelinekx, Savenlh 17. R. De RoerkGalmaarden 19. J riVan Audenboven, Zuën Rujsb 20. A. Rarbier, Pervy.se d. k v 21. P. Pots, Denderleeuw v 22. H. L. Struyf, Hoboken v 23. F. De Greef. Wambeek 24. E. H. A. DeJRooy, Boom 25. G. Validen Broucke, Slype 26. J. Vande Voorde, Poperinghe 27. P irusMoeiis, Gapryeke 28 J Srneulders, Moil v. 29. E H. B. (ialuwaers. Boom v. 30. Vand r Fraeneu, Denderleeuw 31. Prosper Verhuist," Nieuwerkerken 32. H. Verhaeghe, Ramscappelle 33. El. Verhaeghe, Rainscappelle 34. L. Van Walleodael, Terveuren 35. yransjDezot, Pcivijse 36. H. Callewaert, Laugeinarrk 37. Caimille Provoost, 38. M -ikerij. Wam heek.naam onleesh. 39. H. A -rls. WakGrzeel 40. A. Van den Eynde, Wezemb. v. 49. Rudolf Palivoels, Steenkerke v. 42. R. Dufooz, Wulveringbem k. v. 43. Edw. Eeoke, Avecappelle v. 14. C..Hainlselioewt'rker, id v. 45. Aiiné La moot, Avecappelle v. 46. M. De Saeytyd Melden 47. H De.B'-eucker, Grimbergen 48. R. Crombez.Bisseghem k. 49. C. Vauden Brourke, Slijpe 50. Arthur Dnflou, Vlamertiiighe 51. R. Vallons, Lubbeek 52. Miri» Seliuruians, Wezembeek 53. F. Bauwelinekx, Saveulbetii 54. Cli. Rasschaerl, Smetlede v. 55. Amelia Grillaert, id v. 56. P. Schielecatte, Brussel v. 57. Th. Lox, Lubbeek 58. C- Vermeulen, St. jan Yper 59. A. Vauder Gaininen, Vorst 60. Pr. Michiels, Terveuren 61. Ch. Delieu, Zillebeke 61. L. Stevens, Hakendover k 63. Charles Yperman, Slype 64. Pius Yp rinaii, Slype 65. Dewilde, Wachlebeke 66. J. MertensSuit Agatha Berehem 67. Fr. Stoknians, Vursl k. 68. V. jaiissens, Sjvenlhem 69. E. Gysels Santhoven 70. B. Van Ongevalie, Sarlardinge 71. A. L)c Bussthere, Laiigem. 72. H. Verboonieii, Erps-Querbs 73. A. Peelers, Erps-Querbs 74. Alfons Raes, Geiilbrugge k. 75. Jos. Rulle 11Mechelen 76. Jules Gockx, Kieseglieni 77. L. Deurinekx, Kiesegliem 7s Fr. De Pero, Hofslade 79. M. Frestraal, Mechelen 80. A. Poot Easier, Yper 81. H. Founder, Wytschaele 82. J. id id 83. Z. Rogiers Sb Jan bij Yper 84. R. Titiljou, Wytschaele 85. L. Bailleul. Wytschaele se. J. Van den Kieboom, Hoogstraten 87. P- Cleyneu, Oplinler 8s. J. Bugaerts, Opliuter v. k. v. 2 4 2-4 2 2 2 4 2 2 2-5 2 2 2 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2-4-5 4 5 4-5 OPLOSSINGEN DER RAADSELS 1 Leeu w-lam-Limburg-adem-Brussel cholora-raadselbnde-dood. adres Gentil Van Gijseghem, Schilder, Haaltert (bij Aalst). Prijsvv.V. Janssens, Saventhem. De Gebroeders Van Teyck, i 18f ladz. *~2. De hoeven van het paard. Prijsw. D. De Wi'de, Wachtebeke. Anatomie en Phyliologie van den mensch 3. Zoekt en gij zult vinden. Wilt gij mijne prijzen winnen. Prijsw. H. Callewaert, Langemarck. Steenkolen en Petrolie, 129 bladz. -1 S A A M A N N A A N N A M A A N ook nog goed M A R M A N E A A N N A S A A N Prijsvv. H Verboomen, Erps-Querbs. Urbanus en Paula, 216 bladz. NAMEN A M E N I) E L E I L Prijsw. A. De Roy. Boom Uroeder en Zusier, 90 bladz. O. N B E L N E G K N L K S N Prijsw. E. Hoet. Langemarck. Het hedendaag.sc/i Afrika, 176 bladz. De prijs voor de volledige opllossers is gevallen aan: Oscar Vermeulen. Gont rode, 6 postkaarten van rond Aalst. De prijs voor de schoonste gekleurde jxistkaort door den E H. Struyf,Wezem beek, welke achtereenvolgens 6 zicht- kuarten van rond Aalst zal ontvangen. De prijs voor het kluchtigste lied of declamatie door Alberic Barbier,Pervyse, welke Brieven van den H. Hièronimus, 290 bladz.) zal ontvangen. De oplossingen zijn breed en toege vend beoordeeld namentlijk in raadsel 4. Voor raadsel 2 hebben er veel leelijk den bal misgeslagen. De gelukkige prijswinners zullen hun ne prijzen voor het'einde der maand ont vangen, zij worden vriendelijk verzocht wanneer zij hein ontvangen hebben, mij een stuk druksel te zenden. Daar ik een nieuwe raadselvriend ben, was ik verwonderd zooveel oplossingen te ontvangen, aan alle deelnemers her telijken dank en wezen wij allen ver kleefd aan onzen geliefden Raadselbode welke ons een leerzaam en nuttig tijd verdrijf verschaft. Moed dus allen acht bare raudselbroeders opdat ons raadsel- kraam meer en meer verbetere Uw toegenegen raadselvriend, Gentil VAN GYSEGHEM, Haaltert fAulst.;

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1904 | | pagina 1