Een vertelseltje dit de oude dagen ONS VADERLAND. Bericlit. GEKAPT STROOI. Burgerlijken stand Ingezonden voor den Riadselprij ;kacnp uit Sint-Jan gegeven door den Raadselclub. Inhaling van Pastoor. Bij den Koster. Mijnheer Pastoor, 'k heb dikwerf hard [gezongen Doch nooit 'k verzeker 't U o ja Kwam uit de diepste diepte van mijn [longen, Zoo'n groot en blij alleluia». Bij den Schoenmaker. De wijze rnenschen zeggen meest «Schoenmaker blijf steeds bij uw'leest!» Doch bij het schoon inhalingsfeest Van d'Heer Pastoor, zul 'k;met den geest, Bij mijnen leest, En niet met 't lichaam zijn geweest 1 Bij den Timmerman. Mijnheer Pastoor, als timmerman Ileb'k een triomfboog opgeslagen. Doch 'k heb er nog een schoon'ren dan In herCemin U opgedragen. Inhaling van Burgmeester. Bij den Smid. Heer Burgemeester onder 't smeden, Wat zal ik nu toch vroolijk slagen!!... Nu er voor ons - 't is de echte reden - Zuo'n goede burgervaar komt dagen Bij den Herbergier. Wees welkom heere burgemeester. Zoo wensclit u Toon de herbergier Op uw gezondheid ga ik pakken Een pinte van 't oud' vlaamsch bier 1 TH. LOX. Ingezonden aan René Tialjon voor zijnen Prijskamp 't Was over jaren en jaren, 'ken wete niet hoevele. De Pastor van C... was een allerbraaf ste oude man. ?>e koster was ook allerbraafst, maar eenvoudig en oud. En zoo doof erbij, dat, hadt gij hem ee- nen schup onderzijne slippen gege ven, hij het niet zou.... gehoord hebben. Asschen Woensdag was gekomen en de rnenschen moesten om een assche- kruisken gaan. Ju maar, als «ie Pastoor te wege was te beginnen, wierd hij on passelijk. Wat nu gedaan? Een bitje gewacht maar 't en beterde niet met Mijnheer Pastoor en de mensciien werden onge duldig. De Pastour kreeg een geducht. «Koster» riep hij. «'k en zal ik volstrekt in de kerk niet gaan, ge zult gij moeten de kruiskens geven.» De koster die zijnen Pastoor gewend was, verstond dat nog ui wol. Zegt de Pastoor toen. «Ge weet wat ge zeggen moet binst dat ge de kruiskens geeft. Memento, hone, quia pulviseset in pul- verem reverteris. (Herinner u, rnensch, dat gij stof zijt, en in stof zult wederkee- ren.) «Wat belieft er u zei de koster. De Pastoor herhaalde liet lat ij n maar de koster en verstond hel nog niet. Na drie of vier keeren werd de Pastoor on geduldig.«Gij zijt ezel geboren,-schreeuw de de Pastoor, «en gij zult ezel sterven!» «Ja,Mijnheer de Pastoor,» zei de koster, en hij trok de kerke binnen, peizende in zijn eigen dat zijn toch nardigedingen zeg gen aan de rnenschen in 't latijri I En hij begon kruiskens te geven en te herhalen dat hij schuimde «Ge zijt ezel geboren, en ge zult ezel sterven De rnenschen keken wat aurdig en dat wierd beklapt en besproken als zij bui ten de kerk kwamen. En de historie bleef in de parochie niet ze wierd wijd en breed verspreid in 't omliggende en verder,en zoo kwam het dat de lieden van Cde name van ezels kregen. POOT-CASIER, Yper. Vervolg. De nijverheid heeft zich ook onder alle opzichten op eene bijzondere wijze ont wikkeld, en het is zij die grootelijks bij gedragen heeft tot de drukke beweging zooeven aangestipt. De vlas-hop-en ta baknijverheid zijn zeer vermaard de wol- en katoenfabrieken, de glazblazerij- en zijn hooggeschat. De rijkdom onzer uitgestrekte koolmijnen isoveral bekend, en verzekert het bestaan aan duizenden werklieden. De metaalnijverheid bijzon der spant de kroon over allen. De voort brengselen van alleri aard komende uit de werkhuizen der machtige ijzerreuzen Coekerill, Providence en tal andere fa brieken waarmede liet Walenland is doorzaaid, zijn overal hoogst gewaar deerd. Gelukkiglijk bezitten wij. dank aan een wijs, bestuur en het doorzicht van eenen verstandigen vorst menigvul dige betrekkingen om deze producten een ufzet te verzekeren. Men heeft han- delmuseums gesticht, waar de belang hebbenden alle» pnogelijke inlichtingen nopens het handeldrijven met den vreem de kunnen bekomen. Men ziet dus dat ons land niet is achteruitgebleven op de baan van vooruitgang, ja men is zoo danig bewust van zijnen voorspoed en zijne werkzaamheid., dat uilheemsehe vorsten. Belgen hebben aangesteld, om in hun land zekere openbare diensten in te richten. Zoo vinden wij Belgen in liet verre Oosten, om de werken te besturen voor het aanleggen van spoorwegen, wl anderen van machtige fabrieken. Laatst meldden de dagbladen ons zelfs dat een onzer mee--t ervaren schoolbestuurders geroepen was om in Chili liet middelbaar onderwijs op nieuw in te richten. Ja, op dit gebied ook gaan wij met rasse schre den vooruit ufficieële en vrije onder wijsgestichten wedijveren om liet meest om alle wetenschappelijke kennisse aan de jeugd in te planten. En op sociaal ge- Lied zelfs, wat verbetering treffen wij daar niet aan De overgrootte werken sinds jaren door den staat begonnen, verzekeren aan dui zenden werkliedeneen treffelijk bestaan. Maatschappijen van onderlingen bijstand en veTe andere dergelijke inrielit-ingen zijn tot stand gekomen, om in moeilijke omstandigheden liet lot der alieirlers te verzachten. En de pensioenkas die aan onze oudjes, in hun ouden dag, reeds een stuivertje verzekert? 't Is niets zeg gen sommigen, die beweren den mensch liet paradijs hier op aarde te geven,maar niettemin is zij bij onze nogtans vemuf- te geburen nog verre van buis. Wij zou den nog al kunnen aanstippen, doch de enkele punten waarover wij hier een w oordje hebben gerept, getuigen geno -g van welvaart en vooruitgang. Ja! als ware Bei gen mogen wij fier zijn o vel den toestand van ons land. Beminnen wij steeds de vrijheid door onze voorou ders zoo duur betaald blijven wij ge trouw aan God en Vorst, gedenken wij altoos de leus Eendracht maakt macht, het kenmerk onzer natie, en dan met moet en betrouwen vooruit op de kim- der komende tijden klimt de dageraad vaneen nieuw tijdstip van welvaart ei» vooruitgang. P. H. GEERTS. ST "■",l >«'■-"■' 111 i mi I jjl» Wij trekken de aandacht onzers lezers op het berich CANADA. Het gouvernement van dit land, om> de mo gelijkheid van valsche bespiegelingen te voorkomen, heeft in een groot aantal Belgische dagbladen, een bericht laten afkondigen om het adres bekend te maken van den vertegenwoordiger van den Canada, opdat elkeen zich tot hem kunne richten om o£6cieele inlichtingen te ontvangen, onder de verantwoorde lijkheid van 't Gouvernement zelve gegeven. Bericht dus aan hen die willen naar dit land ver trekken en over de voordeelen welke het oplevert willen ingelicht zijn. Raadselprijskamp uit Haekendover. Het vijfde raadsel eerste regel moet zijn als volgt «Oes zomers is 't gehuld mijn vriend.» Nu raadselvrienden aan 't werk. Beste groeten, L. STEVENS. Wie had gelijk «Bedenk toch dat ge verkeerd doet door zooveel te drinken,» zei men tot een beschonken persoon, «de drank doet u bij eiken stap waggelen.» «Ik doe volstrekt niet verkeerd door te drinken.» antwoordde de dronkaard, «maar ik doe verkeerd door te loopen; als- ik gedronken heb.» Vafsche vrienden zfjn lijk trekvogels,, die ons toekomen in het sehoone sei zoen en ons in het slechte verinten. Jan lag ziek te bed, zuiverurt van kla ren te drinken. Siska, zijn wederhelft, haalde er 'nen dokter bij. De man der kunst schudde eens beden kelijk het hoofd, alsof er niet veel meer zuïf aan- te strijken was. 't Is eene dyspepsie, zegde hij, half luid. Dyspepsie, dyspepsie, mompelde Jan, na 't vertrek des geneesheers, dat komt van 't Grieksch. geloof ik. Wat, schoot Siska hem op, var» 't Grieksch Neen, dut komt van ge- never te drinken. De hoogmoed vult liet hoofd en sluit het hart. Niet gebeterd. Een huitenmensch was onvoorzichtig genoeg zich over den ijzeren weg te be geven, terwijl een trein in t zicht was. Ongelukkig werd hij omverre geworpen- en zijn hoofd werd rad. afgereden, Als ge da peist. zei de champetter van 't dorp, verleden jaar is hem precies hetzelfde voorgevallen, en 'ten heeft hem niet gebeierd. De vos slaaptmaar telt toch de kip pen in den droom. Een bedelaar droeg een plakkaat op de borst, waarop te lezen stond •Stom en doof.* Pauwels kwam daar voorbij, be zag den man en zei Ik zou dien sukkelaar wel vijf cents geven, als ik wist wat hem mankeert. 't Staat op mijn plakkaat te lezen, rnenschen, sprak de stomdoove. Eene ware wijze is voorzichtig gelijk het slekske hij steekt zijne horens niet te ver uit. Drukkende plichten «Nu, Trien.» zeide een geestelijke tot zijn meid, «ik ben tocli blij. dat die drukke feestdagen voorbij zijn drie maal op een dag preeken, dat is geer* gekheid «Maar driemaal toeliooren,» ant woordde de meid, dat is eerst eert- kunststult, mijnheer Pastoor 1» Mijn man is gelijk een postzegel, zer Mie, als bij nat is blijft hij plakken. ADEL*. Verkenslachter. Hoe gaat het ge- buur Gebuur. —Niet gdecf, rk heb de influen za, en hoor of sm ink haast niet. Weeg mij,een hölf pond worst. Verkenslachter (stil tot zijne vrouw. Geef hem van die oude worst die op 't be derven staat, hij zal 't toch niet smaken. \aii W'ytschaetc. Aangiften van 12 Mei tot 18 Mei Huwelijken. 8. Henri Leclercq, jongman van Ko men (Frankrijk), met Leonie-Marie Bael- de, jongedochter va» Wytschaete. Sterfgevallen. y 31. Nestor Albert Bondue, zoon van Henri en Lucie Deryeke, oud 13 dagen. Wytschaete. Drukk. We II. Fournier.

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1904 | | pagina 2