Wekelijksch Raadsel- en Nieuwsblad. it. Vierde Jaar Zondag 5 November 191.3. 45. Bericlit. Inschrijvingsprijs 2 fr. 's ja.ars. Men kdnlen allen tijde van t jaar inschrijven. oor inschrijving en alle inlichtingen zich te wénden tot JEROME DEPUYDT te Kemmel. Alle Prijskampen en Uitslagen die men wil in' het blad doen opnemen moeten voor Donderdag ingezon den zijn aan denzelfden. De maan stond hoog aan den wol- kenloozen hemel en bescheen met haar zachte stralen de zandwoestijn van A rizona. De soldaten van het fort en de offieieren met hun gezinnen lagen in diepe rust. Nu en dart klonk het huilen van een jakhals over de vlakte, maar overigens stoorde geen enkel geluid de stilte van den nacht. Het sloeg drie uren en van den wachtpost nummer 1 wordt het geroep vernomen Nummer I, drij uren, alles in orde Een kleine pauze en nummer II ant woordde Nummer II, drij uren, alles in orde Nu volgde een lange pauze. De sergeant van de wacht trad naar huiten en luisterde. Nummer III, schijnt te slapen, zij hij wrevelig. Een ergerlijk plichtsverzuim van een post, die het tuighuis bewaakt. Hij wendde zich tot nummer 1 en gaf bevel, het geroep te herhalen. Nummer I gehoorzaamde, nummer J1 bracht het signaal verder... hier hield het wederom op. De sergeant comman deerde de partrouille op te treden en snelde naar het tuighuis. Toen hij post nummer III bereikte, zag hij den soldaat lang uit op den grond liggen, het gezicht in het zand, dood, koud en stijf. Zijn hand hield het ge weer nog omklemd en in zijn borst stak een Apachen pijl. Drij snel achter elkander afgevuurde geweerschoten en het geroffel der a- larmtrom brachten in een oogwenk het heele garnizoen op de been. Naar al le richtingen werden verkenningen on dernomen, maar nergens vond men een spoor van eenen Indiaan. Den volgenden dag werd het slacht offer van dezen verraderlijken overval begraven. Met ontbloote hooiden, ern stig zfvijgen, stonden de soldaten om de groeve en luisterden naar de woor den van den geestelijke, die een korte toespraak hield. Natuurlijk had zich een sombere stemming van het heele fort meestergemaakt. De soldaten verzamelden zich in groepen en bespraken levendig het raadselachtig geval. Hoe zou dat wel toegegaan zijn vroeg de een den an- ge- der af. Het was helder maanlicht weest en nergens bevond zich een voorwerp, waarachter zich een Indiaan had kunnen verschuilen. De manschap pen, die op verkenning waren uitge zonden, keerden na een lang en vruch teloos zoeken terug. Weder was de avond gevallen. Ei* bestond geer. gevaar, dat de schild wacht op post III het aan de noodige waakzaamheid zou laten ontbreken. De maan scheen zoo mogelijk nog helder der dan den vorigen nacht en elk voor werp op de vlakte was bijna even dui delijk te onderscheiden als bij dag. Elk half uur werd het sein van nummer I prompt door de anderen beantwoord. Bijna niemand verwachtte een her haling van den moordaanslag. De een voor, de andere na ging ter ruste en eindelijk was het laatste licht uitge doofd. De morgen kwam en er was niels voorgevallen, dat het fort had kunnen storen. Eenige dagen gingen voorbij en langzamerhand wrerd alles weer als voorheen bijna niemand dacht nog aan het gruwelijk gev^l. De officier van de wacht maakte om- V 16c. Raadselprijskamp uit zoekt er achter. 1. 18,3.21 dientom te snijden, 1,2.3,4,3,6,2,5,7 is mijn beroep, 8,2.9.10,11 eet ilc met smaak, 12,13.7,li,5.15.16.1,17,3d rink ik met smaak 18,15,15,7,19 werkt bij de pastoor, 20,5,5,19.5.3 maakt men hier suiker van, ADB ES 14,8,10,6,13,5.14,19 5,18,2,3,6 21,3.15, 5.21,4 5,7,4,5. 2 Het geheel is een steenen baan 1,2,3 is een meubel 1,2 4 juist hetzelfde 5,9 komt een vogel 7,8.9 is om over te gaan. 3. DrTêKSeKraddsét. Een staat in iederen huisgevel, Twee wil zeggen dat het zoo is, Drie is een der voornaamste woorden Vier dient altijd om te koppelen, Vijf bevindt zich in niets. 4. Woordraadsel. Het geheel is van iets sterven, Het eerste is veel beter dan goed, E11 het tweede gebeurd na,iemands dood. VOORWAARDEN. Er is drie weken tijd van roden, voor ieder raadsel een schoon boek. De prijzen zullen rechtvaardig verlot worden. Alles gefrankeerd te zenden. 12 zichtkaarten aan den. eersten vol- ledigen oplosser. Beste groeten, uw raadselcriend, E D. VV te S. Wekelijks ontvangen wij prijskampen met verzoek ze aanstonds te laten ver schijnen. Zulks is onmogelijk. De liefhebbers moeten wat geduld heb ben. Sedert het bestaan van ons blad ne- komst. Dus elk moet zijne beurt afwach ten. Beste raadselvrienden hebt wat ge duld en verstaat wel dat wij niet kunnen beginnen met uitzonderingen te maken, want het zouden natuurlijk altijd dezelf de zijn, die zouden moeten wachten. HET BESTUUR. i ■g.gywg» Wij bevelen in de gebeden onzer raadselvrienden de ziel van - Ibl! Hulponderwijzer, te Wakkerzeel- Werchteraldaar overleden den 28 October 1905. De heer Hendrik Aerts was een ie- verige raadselliefhebber, in alle prijskampen was hij inzender 't zq volledig of onvolledig. De dierbare overledene was een steun voor het raadselblad, weke lijks vonden wij in ons blad een schrijven van den heer A'erts. Het was ook Mijnheer Aerts die den Bijdragenprijskamp inrichtte, waar aan zooveel deelnemers waren.On danks zijne ziekelijkheid heeft die Heer al deing zonden werken onder- 1 aff van amen TvOTTi j Wij bieden de Achtbare Familie Aerts ónze gevoelens van rechtzin nige deelneming in het pijnlijk ver lies dat zij komt te ondergaan. Moge de goede God, onzen raadsel vriend in genade ontvangen. Akten van Geloof, Hoop en Liefde tot lafenis zijner ziel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1905 | | pagina 1