Bprapeaprijskaflip 1908 en vrij 5 Juli igo8. Achtste Jaar ~Nr 27. U*1 Ui N U T "t VLA40^ 1 r°« V« Den VLAi„SCI^EI1 HAADSEUt.IEFH®BEB 3©. Raadselprijskamp 2e UITSLAG Voor 't Vlaamsche Volkslied Eerste Prijs aan M. L. Stevens, Hae- kendovermet Dat zal ik liefst maar zwijgen, BJauwe schenen. Aan u Vlaming P Klokketonen D Schijn bedriegt P Voor de Vlaamsche beredeneering: Eerste Prijs aan MJozef Badges, Moll, die ons zond De Eendracht P Een zomeravond in de Kempen P Een Rader P Morgengroet aan het licht D Nut en verzet P Vlaamsch en Vrij P Verdienen bovendien Dog eervol ge meld te worden M. Richard Boose, Ruddervoorde, met Het veld D Naar Amerika L In de Mei D Bloemekes Plukken D Een berucht Congres D Klacht eens grijsaards L Heur laatste zucht P Vlaamsch en Vrij D In 't Bootjen D Eerste Communiedicht 1) Terugkomst der trekvogels P Aan de Baadselbode 4# ^5* f"? na «->. uil DRUKKERS-UITGEVERS: W' H. FOURNIER ZOONS, WYTSCHAETE. DE H A A DSELBODE, verschijnende eiken Zondag, kost maar 2 fr. per jaar. ledereen mag er vrij en vrank zijne gedachten in meêdee'en voor zooveel ze niet strijden tegen onze vlaamsche radersprinciepen de opstelraad doet echter wat hij wil met alles wal hem ingezonden wordt. Ongeteekende brieven blijven zonder gevolg en wat geweigerd wordt krijgt niemand weer. Vjin ieder boek waarvan ons een e.remplaar toekomtu ordt melding gegeven en korte schets. AHes wat den letterkundigen optooi van 't blad betreft moet gezonden worden aan den 11' H. DE ROF.CK, te GALMAARDEN. Al 'l overige wat de prijskampen, uitslagen enz. aangaat slure men naar den E. H. L. STREEF, Pastoor, HOBOKEN. De aankondigingen bij overeenkomst ten bttreele van 't blad. uit 19 12 25 16 5 1. Cijferraadsel. De 26 eerste getallen volgen 't orde van liet alphabet, b. v. a li c enz. 12 3 enz. Zoek alzoo Dmijn voornaam: 3 1 13 9 3 12 2C mijn familienaam 22 1 li 4 3 li 2 18 15 [21 3 115 3s m ij n ad res 20 5 19 12 2316 5 2 25 13 9 4 45 12 11 5 18 11 5 2. Woord raadsel. Ja, alleman heeft wis geleerd Dat elk op aard' zijn kruis moet drogen Doch ziet met mij is het verkeerd -Mij draagt 't Kruis 'k ben ervan ontsla- [gen 3. Kapraadsel. Men lapt mij gretig door de keel Onmatig, dikwerf veel te veel Wordt een met vier mij afgezet, Dan loop ik door een kronkelbed 4. Lettergreepraadsel. Drie grepen maken mijn geheel Het eerste saam met 't tweede deel Is kostbaar, uitermate goed Voor iemand die een misdaad doet. 't Derde is de vriend van iedereen Van jong en oud, van groot en kleen. Maar moest gij als mijn lieele wezen, Ge zoudt met reden sehrik'lijk vreezen: En zoo nogthans wordt eikendeen Geboren van af zijn kindsbeen. 5. Men speelt mij op vijf, Men speelt mij op vier, Maar op drie is 't deuntjen uit. 6'. Driehoek. Een vindt men langs bosch en baan Twee is hard om op te gaan Drie, een kleine stad voorwaar, Vier, een voorwerp soms heel zwaar, Vijf treft ge aan in volle maan. 7. Keerraadsel. 'k Loop langs 't dakje, 'k Spring op 't takje Zonder minsten schroom. Wil mij keeren, 't Kan niet deren 'k Prijk op ieder boom. 3. Lettergreep. Mijn eerste noemt eene onkruidsplant, Het tweede op feest dient voor mijn tand; Mijn heel op tafel is te zien Met hesp neemt men het, raadsellièn 1 9. Lettergreep. 't Eerste is in rond, dat blijft verstaan, Met 't tweede wordt veel werk gedaan, Ge ziet het in ons Raadselkraam. 'I Derde dient om vier te dragen 'I. Gebeurt in steden alle dagen Zoodanig is het openbaar. 10. Lettergreep. t Eerste is een voedsel voor den mensch; T wee zonder steert, een stad naar wensch Komt drie soms in uw huis, Men draagt het weg met 't kruis. Het heel is bijwoord eigenlijk Of wel nog bijvoeglijk naamwoord. 11. Raadsel. Ik sta in en op hout, Ik sla op 't hout Ik spreek soms stout. En niemand durft mij tegenspreken. Wie is die stouterik? Voorwaarden. 3 weken tijds van inzenden. Er zijn te winnen 4 prijzen, elk van 5 fr. lu tusschen de volledige oplossers. 2° tusschen deze van minst 6 raadsels. 3° 4 4° 3 Alles franco te zenden aan den raad selvriend in nr 1 verdoken. BIJZONDERE PRIJZEN. Tweede Prijs aan M. Bruno DeDob- belaere, Caprycke met 'n Zondagachternoen op den buiten Eene blauwe scheen. Derde Prijs aan M. Karei Sebruyns, Gent met De bedrogen vrek, Deze lieer zond ons ook nog andere stukken o. a. Tweede prijs M. Jan De Pero, Hoj- stade Derde prijs, M.^Georges Pommelae- re, Coyghem M. L. Van Bremt, Ramsdonck, met Nut en verzet D M. E. Van Eesbeek, Nieuicenhove, met O wat ben ik rijk D M. Hil. Depraetere, Ooteghem, met M. Ch. Van BremtRamsdonck, met Paschen D

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1908 | | pagina 1