I NUT %j - V L A A BELANGRIJK BERICHT. i8 Dec 1909. Negende Jaar Nr 5i. aLge ^fiEN RAADSELKUNDIG W^-E Officiel Orgaan der Radersbonden. «De VlaamscheZonen» Caprycke, 50 leden. Club Beersel- Heyst op den Berg» 27 leden. (Edipus-club «Eurêka» Hofstade-Aalst 24 1. «Raadselclub» Moorslede 23 1. «Sterk door werk» Moll 191. «De Vlaamsche Strijders» Alsemberg 16 1.«Xaverius-club» Ruysbroeck 15 1. Prijs voor oen jaar fr. 2,50. Al de abonnementen eindigen op den 31 December. In Amerika wende men zich voor hetzelfde tot den vertegenwoordiger, Aug. Truyts, Station n10 South- Bend, Indiana. Prijs voor't Buitenland 5fr. per jaar. Prijs voor Holland l'/g gulden ten jare &pr~r< 4? E Allés iCT^te Vlaanderen ™o> Kristus A Vlaanderen >0P I °"s Voik (3 IO CENTIEMEN if*'V"7 pER 'NU.MMi •:<»w^«.AAr^ VR|J ONDER HET BESTUUR VAN DEN «EXCELSIOR» CLUB RAADSELS - FOLKLORE - KUNST- EN LETTERNIEUWS - GESCHIEDENIS - ALLERLEI DE RAADSELBODE, verschijnende eiken Zaterdagkost maar 2,30fr. per jaar. ledereen niag er vrij en vrank zijne gedachten in tneédee'eu voor zoovel se niet strijden tegen onze vlaamsche radersprinciepen de opslelraad doet echter wat hij wil met alles wat hem ingezonden wordt. Ongeteekende brieret hijven zonder gevolg en wal geweigerd /rord' Azyffr niemand weer. Van ieder boek waarvan ons één rxemntnnr tnelnmt „mriti m.ui,,,, n. niemand weer. Van ieder boek waarvan ons één exemplaar toekomt, wordt melding gegeven en korte schels, reeht opêéne aankondiging Nadruk onzer stukken is verboden tenzij met melding van oorsprong Elk Tijdschrift of dagblad welke ons wordt toegezonden heeft De prijskampen, uitslagen enz. sture men naar den Heer FRANS TRUYTS, BEERSELA Antwerpen)Alles wal hel spreekkamertje betreft moet voor Dijnsdag avond toekomen aan ileer KAREL SEBRUYNS, Ollogracht GENT. Al 'l overige, 'tis te zeggen, letterkundigen optooi van tbladabonnementenpropagandaenz* moet gezonden worden aan (en Heer HOOFDOPSTELLER37, MARKTPLAATSBE VEREN-WA AS.De aankondigingen bij overeenkomst ten bureele van 't blad. Die een abonnement neemt op De Raadselbode voor 1910, krijgt het blad van heden af GRATIS TOT NIEUWJAAR. (2,60/met inningskosten) Vlaamsche Raadsel- en Volkskundi- gen schrijft in op DE RAADSEL- BODE Liefhebbers steunt uw vak blad. Proefnummers der Raadselbode zijn te bekomen bij den Heer Hoofdop- teller 37, marktplaats, Beteren- Waas, aan wien men ook alle reclamation kan laten geworden aangaande 't niet on- vangen van 't blad, enz Korte Levensbeschrijving der RAADSELBODE Aan de achtbare Heeren J. Myle en J. De Puydt, stichters der Raad selbode eerbiedig opgedragen Onze trcuwe en verkleefde Rader- schaar zal wellicht met genoegen, dit kleine overzicht over het ontstaan en de uitbreiding Onzer Lieve Raadselbode lezen. Mijn eenig doel bij 't maken van dit kleine werkje, is Ons Duurbaar Orgaan, 1 welke reeds zoo rotsvast in onze harten is geprent, er nog dieper en dieper te doen indringen, en hetzelve nog meer en meer te doen beminnen en waardee- ren, ook om tevens in den naam der steeds aangroeiende en dappere schaar Raadsel vrienden;ene diepgevoelde hul de te brengen aan die noeste baanbre kers. wiens vlaamsche, trouwe harten destijds bloedig waren getroffen door de koele, ijzige onverschilligheid onzer vlaamsche bevolking voor hare eeuwen oude, aartsvaderlijke volksgebruiken.en welke, over ruim tien jaren geleden, dit raadsel- en volkskundig weekblad. Onze zoo Vurig Beminde Raadselbode ondanks lange spot en vinnige schimp, fier en onbevreesd de wijde wereld in zonden. Eere aan de Vrienden Myle en De Puydt In ?t jaar 1895 werd ten zuiden van West-Vlaanderen, eer; plaatselijk week schrift gesticht Het ontving den typie ken en tevens sehiMernchtigen naam van De Grensgalm. Het was een ge woon en eenvoudig wekelijks nieuws- bladje en koste 2 franken 's jaars. Van raadsels was daar natuurlijk geen spra ke. en dat konden onze twee vurige raadselpionniers niet over het harte krijgen,, ook besloten zij hij de eerste gunstige gelegenheid een orgaan te stichten welke zich enkel met de edele raderskunsf zou bezighouden, en welke de radersbanjer door.storm en Qntij zou weten te handhaven jen te verdedigen, Dat waren de eerste grondvesten der Raadsel bode Daar nu het sifbhten en verspreiden van gelijk welk blad of tijdschrift en dat buiten wete ;an zeer vele lieden met oneindige moeite en kosten gepaard gaat, en dan nog maar zeer zelden gelukt eii in stand blijft, zoo namen zij hunnen toevlucht tot hunne oudere zuster ".De Grensgalm welke hun zeer bereid w il lig de helft harer oppervlakte en daarbij nog de eereplaats afstond. Hoezee Hoera De Raadse/lbode is gesticht Zij doet hare plechtige intrede op TWEE kleine bladzijden. Het eerste nummer verscheen den 5 Januari 1901, samen met De Grens galm n. Ds Raadselbode bad bladzijde een en twee De Grensgalm bad drij en vier. De beide bladen te saam hadden een veel kleiner formaat don lieden en kostte 2 frank per jaargang. Zij streden zoo twee drij jaren, zijde aan zijde. Ongelukkiglijk voor «De Grens galm viel de algemeene voorkeur op De Raadselbode en stilaan werd den eerste verwaarloosd en op zijde gescho ven. «De Grensgalmkon zijn wee niet verkroppen. Gedurende den jaargang 1903 galmde Hij nog eens treurig over bergen hei. en viel dan met eene doffe pijnlijke snik in de vergetelheid!... Arme Grensgalm Hier, voor de zooveelstc maal, werd de oude Vlaamsche Volksprouk De eene "s dood is d'ander 's brood fib waarheid «De lieve Raadselbodetelde nu TWEE bladzijden (groot formaat). De groote stap was gedaan en de eerste balken ge plaatst Nu vooruit En dapper ge werkt en propaganda gemaakt, riepen onze kranige onvermoeibare werkers; en stilluan groeide 't getal aanhangers en makkers, en «De Raadselbode» ont look als een bloeiende geurige roos te midden van haat en nijd, spot en tegen kanting Want Kapitein en Stuurman hielden een waakzaam oog in 't zeil en den strakken blik onafgebroken op 't drei gend gevaar gericht stuurden zij 't broo- ze Raadselbodje meesterlijk tüsschen rif en klip, traag en zeker en immer en immer vooruit En voort vloog dan 't Bodje op de woelige wereldzee, nu eens ruw en woest dooreen geschud en op het punt van voor eeuwig te vergaan, don weer zachtjes vodrtdobhei end op de kabbelen-

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1909 | | pagina 1