Het Kind en zijn Engel Bewaarder. 24 Dec 1909. Negende Jaar Nr 52 Hl U T r o0/, Vlaanderen __T °"s Volk m VL f H vrij 5 RAADSELKUNDIG Het Bestuur. BELANGRIJK BERICHT. Prijs voor oen jaar fr. 2,50. (2,60 met inningskosten) Al (le abonnementen eindigen op den 31 December. In Amerika wende men zich voor hetzelfde tot den vertegenwoordiger, Aug. Truyts, Station n" 10 South- Bend, Indiana. Prijs voor't Buitenland 5fr. per jaar. Prijs voor Holland l'/8 gulden tenjare Folklore. x Ef u r ll -A Alles Vlaanderen voor Kristus ÏO CENTIEMEN AlGt "5-54<*»'»ï>.,^ E.., <\^vC T'- en 7AV &j r:"?" PE»{ ivuu vïEEt ONDER HET BESTUUR VAN DEN «EXCELSIOR CLUB RAADSELS FOLKLORE - KUNST- F.N LETTERNIEUWS - GESCHI ÏDENIS ALLERLEI. FWaf on He i ac*ersbonden De VlaamscheZonenCaprycke, 50 leden. «Olnb Beersel- «<?terir h nr>n - n P^8n' ®r'iPus_club «Eurêka» Hofstade-Aalst 24 1. «Raadselclub» Moorslede 23 1.— Wei 0 "^e Vlaamsohe Strijders» Alsemberg 16 1. «Xaverius-club» Ruysbroeck 16 1. DE RAADSELBODE, vertchijnende eiken Zaterdaa knxt mmmr 9 su\r r 1 vlaamsche radersprinciepen de opstel rand doet eehipr 1 7 'r' PerJant Iedereen mag er vrij en vrank zijne gedachten in txeédee 'en voor zooveel ze niet strijden tegen onze niemand weerVan ieder boek waarvan <'n< JLn W° 1 met a^es u'af ^iem ingezonden wordt. Ongeleekende brieret blijven zonder gevolg en wat geweigerd wordt krijg 1 rpphf een r'remPlaar toekomt, wordt melding gegeven en korte schets- Elk Tijdschrif t of dagblad welke ons wordt toegezonden heeft inn /i/ircnr/n. n wal hel spreekkamertje betreft moet voor Dijosdag avoml toekomen aan ,1 «iinnn»....»/»» nm™.j,i enz moet gezonden worden aan den - «liuicu/i hm een exemplaar toekomt, wordt melding gegeven en l reeht op eene aankondiging Nadruk onzer stokken is verboden tenzij met melding ran oorsprong. De prijskampen, uitslagen enz. store men11 Heer KARr Heer HOOF nriitinmn*,, ..li./- 'J i inriuing run uursprol.g KA REL SERRE YAS. (RtoaViehl r/u'-Tr!'"' F RAAS 1RL ITS, HEERS EL.' Antwerpen)Alies wal liet spreekkamertje betref HOOFDOPSTELLER. 57 M'kTt't i irs inrvrio'fn-' ,eieS<tenletterkundigen optooi van 'Iblad, abonnementen, propaganda - SDe aankondigingen bij overeenkomst ten bureele van 't blad. Glorie zij God in den Hemel en Vre de op aarde aan de menschen van goeden wil. Een zalige Kerstdag aan onze trou we en verkleefde Raderschaar. Vlaamsche Raadsel- en Volhskundi- gen schrijft in op DE RA AD SE L- BODE Liefhebbers steunt uw vak blad. »»»»»»»»»»»»»- »»»»»»»»*»»»- y»»»»» ONS HOOFDARTIKEL. Voor vele onzer vrienden eri vriendin nen, zal deze folkloristische en tevens slichtende sl udie, over. den Bescher m engel onzer kleine kinderen, zeer- wel kom zijn en gretig gelezen w orden. Evenals wij dien verkleefdeen getrou we levensgezel op moeder's schoot leer de kennen. Waarderen en beminnen zoo ook zullen wij Hein eens aan onze kin deren bekend en bemind rhaken, en bun tevens aansporen die nooit of nimmer te verlaten, noch doof te blijven, voor zijn goeden raad en zijne vurige bede. Dit lief cn troostvol onderwerp w erd reeds vroeger behandeld in het Qhrisle- ne Maandsclu :fl Mc'- i.icfdewerk van Don Bosco aan hetwelk ik eenige uit- lreksels ontleen. Moge (lit kleine werkje, de katholieke ouders aan w akkeren, om bij hunne lieve kleinen die duurbre ponden bun door God geschonken, de liefdeen den gods vrucht tot hun bewaarengel meer en meer op te wekken en te versterken. Het is een algemeen verbreid geloof, cn tegel ijk eerie leer der H. Kerk, dat ieder mensch zijn eigen beschermengel heeft, die hem liefderijk behoedt voor ongelukken en rampen. Ah I hoe lang is het geledervAls wan neer onze teedere moeder ons onzen En gelbewaarder leerde kennen Zie mijn lief kind, de goede God gaf U een Engel uitzijn Paradijsom u te bewaken, u le beschermen, en om u eens te vergezellen naar zijn schoonen Hemel. Uw Heiligen Engel is gedurig aan uwe rechterzijde I Luistert steeds naar Hem, en volgt in alles trouw zijn raad mijn 'kind! Doch houdt uw hoor gesloten voor uw linker kant. Wees da :r gedurig uwe hoed vVariT. daar zit de duivel Eenieder van ons luisterde stil en getogen naai- moeder's wijze, zachte stem, en besloot inwendig dien goeden raad altijd zeds later in de woelige, onrustige wereldzee stipt na te leven. Hoe opgetogen cn verrukt was ons eenvoudig kinderbrein, loen w ij ons op allerlei wijzen dien trouwe bew aker on zer eenvoudige selruldeloozc kinderja ren trachtte voor te stellen de oenen aanzagen Hem als een glinsterende schitterende gouden ridder met vlammend zwaard in de hand, elk oogen- blik gereed om den helschen geest - den vijand onzer schuldelooze ziel - le be kampen. Anderen ols een schoon blonde op i n en een jongeling, met een hagelblank kleed, met gouden hand omgoord, cn sneeuw witte vleugelen, en wiens zachte, goedi ge, hemelsche blik onafgebroken op ons rust Gelukkige dagen Schuldelooze eenvoudige kinderjaren, waar zijt gij henen Bijzonder aantrekkelijk zijn de volks meningen en spreekwijzen, die op den beschermenge 1 der kinderen betrekking hebben Als de kleine kindertjes turen naar eene plaats, waar zich niets bevindt, zien zij den beschermengel.» Houdt een kindje de handjes voor het gezicht en kijkt het daarin, dan is de moedei- blij, omdat liet in de handjes zijn bescher mengel ziet. Ook als het reeds vroegtijdig naar het licht, voor al naar-de hemellichten kijkt, ziet het engeltjes, evenals wonneer het lacht in dèn slaap, dat zegt het alombe- kendeoud vlaamsch spreek woord «Als de kleinen in hunnen slaap glimlachen, fluistert hun de beschermengel, iets goeds in het oor Tegen het inslaan van den bliksem zegt cene oude legende, kan een klein kind behoeden door de hem omgevende engel wacht Breekt des nachts een on weer los, dan moeten alle huisgenooten opstaan; alleen het jongste kind moet men niet wakker maken. Zoo lang dit voort- slaapt hoeft men het inslaan van den blik sem niet te vreezen De grimmigste wolf en do nijdigste §lang zullen een kind geen leed doen, zegt eene oude volksmeening, wel inte gendeel, zij zullen er mede spelen, als liet alleen is In sagen en sprookjes wordt daarom meermalen gewaagd van gelukannbren gende buisslangen, welke vertrouwelijk de kleine kinderen naderen en met ben uit hetzelfde schoteltje melk drinken, terwijl in een ander sprookje de wolf dienst doel als kindermeisje. De kleinen hebben hun beschermen* gel luidt ile oude volksspreuk.

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1909 | | pagina 1