HET PAROCHIEBLAD VAN YPER DE HOOGMIS 39 38 Nummer 1 van Zondag 1 tot Zondag 29 Januari 1928 38 39 Geboden Heiligdagen Kerkelijk Kalender Uur waarop de H. Mis gelezen wordt. Op de gebodene Heiligdagen Prijs 0.25 fr. per nummer 3 00 fr. per jaar Verschij nt Maandelijks 22 Januari, 3e Zondag na HH. Driekoningen 29 Januari, 4e Zondag na HH. Driekoningen 1 Januari, Feest O. L. H. Besnijdenis 3 Januari, Feest van de H. Familie 1 5 Januari, 2e Zondag na HH. Driekoningen Voorname Feestdagen 6 Januari, HH. Driekoningen Feest der Veropenbaring van O. H. Jezus-Christus aan de Heidenen 2 Februari, O. L. Vrouw Lichtmis. Keersewijding De geloovigen worden er toe aangemaand, waar het gemakkelijk kan geschieden, hunne parochiekerk te bezoeken, en daar de goddelijke diensten bij te wonen en het woord Gods te aanhooren. Kerkelijk Recht. C. 467. In de Parochiekerken I van S. MAARTENS (Elverdinghestraat), te 6 /i, te 8, te 10 en te 11 '/2 uur- van S. PIETERS (Rijsselstraat), te 7, te 8 /2, te 10 u. van S. JAKOBS (S. Jakobskerkhof), te 6, te 7 /2 te 8 /2 en te 10 uur. van S. NIKLAAIS (de Stuerstraat), te 6, te 7, te 8 en te 10 uur. De Parochiale Hoogmis te 10 uur. In de Openbare Bidplaatsen In S. JOZEFSKERK (Mondstraat), te 5, te 6 /2, te 7 Yite 9 en te 1 0 Yï uur- In O. L. V. KERK (Capucienenstraat), te 5 /2, te 7 en te 9 uur. In O. L. V. GASTHUIS (Lange Thouroutstraat), te 8 Zi uur. In DE BELLE (Rijsselstraat), te 8 uur. In S. GODELIEVE, te 6 /2 uur. De Hoogmis is de parochiale mis die door den Her der wordt opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van al zijne parochianen. De Hoogmis is de officieele Godsvereering van de geestelijke familie die wij parochie noemen, leder huis gezin moet er in vertegenwoordigd zijn. 't Is niet genoeg dat de mensch op zijn eentje de vier groote daden der Godsvereering vervult aanbidding, bedanking, smeeking, boete hij behoort tot een zede lijk lichaam dat men de menschheid heet, en op tijd en stond moeten de menschen nevens een komen staan om aan God te geven wat Hem toekomt. Heel de chris tenheid zou in één kerkgebouw niet meer vergaderen kunnen, zooals de jonge Christikerk vergaderd was in het Cenakel. Wie dat verstaat zal dra begrijpen hoe de parochie kerk aansluit bij de Cathedraal en bij de Romeinsche Statiekerken, en hoe wij, door onze vereeniging met den parochialen pastor, ook vereenigd zijn met den Bisschop en met den Paus van Rome. De Kerk is eene vergadering van alle geloovige Chris tenen, die onder de gehoorzaamheid van den Paus van Rome, de waarachtige leering van Christus belijden. Niet ieder Christen kan onmiddellijk betrekking heb ben met Christus' Stadhouder, noch onder diens oog en voorzitterschap de waarachtige leering van Christus be lijden. De liturgie helpt de leden der Kerk om, langs de hiërarchische lijn, met het Hoofd der Kerk in betrekking te leven.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1928 | | pagina 1