Hoe wij moeten handelen jegens Andersdenkenden MEDEDEELINGEN Plechtigheden en Diensten Elk lid der Kerk behoort tot eene parochie. Iedere parochie heeft een bedehuis. In ieder parochiaal bedehuis zijn liturgische vergaderingen voorgezeten door den parochialen pastor. De parochiale pastor, ge zonden door den Bisschop, bidt, zegent, offert, onder wijst, dient de Sacramenten toe. Alwie hem volgt en met hem vereenigd is, is ook vereenigd met den Bisschop en met den Paus, en hoort thuis bij de hooge gemeenschap, welke alle geloovigen vereenigt in een bovennatuurlijke maatschappij, en ze doet schouder aan schouder staan, om te gehoorzamen aan hetzelfde Hoofd, en dezelfde geloofsbelijdenis af te leggen door hetzelfde Credo. Wilt gij nu deze vier begrippen openbaren eere- dienst, parochie, parochiale kerk, parochiale priester sa mensmelten in een begrip Parochiale Dienst dan blijkt het klaar dat de Hoogmis voor de parochianen de echt liturgische vergadering is, geregeld door de Kerk. - Wij kunnen nooit genoeg aan ons volk herhalen, welk een hoogen dunk onze christelijke voorvaders hadden van de Hoogmis. Onder de Hoogmis zou nooit eene christelijke ver- eeniging eene vergadering gehouden hebben en winkel en herbergen, bleven gesloten. Houdt de Hoogmis in eer Wie de Hoogmis ont wijkt is reeds behept met een verzwakten godsdienst zin. Tijdschrift voor Liturgie n. 3 VIe jaarg. Het geloof van den Christen berust op vasten grond, namelijk op de veropenbaring van God zelf. Deze heeft God vooral gedaan door zijn zoon Jezus-Christus. De Heilige Kerk, die onfaalbaar is in zake geloof- en zeden leer, houdt ons de geloofswaarheden voor. Zoo zijn wij zeker in bezit te zijn van de waarheid. Wij mogen dus nooit twijfelen. Wij mogen om ons geloof niet blozen, het niet verduiken. Wij moeten het verdedigen waar wij kunnen, en er voor lijden en ster ven, indien het noodig is. Voor valsche leeringen en meeningen moet men geen eerbied hebben maar men moet, naar het voorbeeld van den Zaligmaker, zachtmoedig en verdraagzaam zijn ten opzichte der verblinden, die ze aankleven, en bid den voor hunne bekeering. Altijd en overal zal men voorzichtig met hen om gaan, en goed waken opdat ons geloof er niet door verflauwe. Sam. Drukk. Vooruitgang St-Janslaan, 2a, Kortrijk Dinsdag 10 Januari, werd in St-Maartenskring eene voordracht gehouden door Juffrouw Versehraeghen van Gent. Eerst deed zij het doel kennen van de jeugdafdeeling van het Verbond der Katholieke Belgische Vrouwen De katholieke actie of werking naar de leer des Pausen uitoefenen zich ten dienste stellen in alles om onder de leiding van Paus en Bisschop en parochiale geeste lijkheid goed te doen en in werking het groote gebod der christene naastenliefde te stellen. Daarna, in eene eenvoudige maar met geestdrift be zielde taal. legde zij een reeks zichtbeelden uit, de geschiedenis makende van het hartelooze heidendom, hel liefdevolle christendom en het vernielende ongeloof. Zij besloot hare voordracht met een oproep tot de aanwezige jeugd om hand aan 't werk te slaan en zich Ie scharen rond de vaan van het verbond der Katho lieke Belgische Vrouwen. In St. Maartens, werden in het jaar 1927 90 kin- ders gedoopt 25 huwelijken ingezegend 42 begra vingen gedaan. In St. Pieters 50 kinders gedoopt 17 huwelijken ingezegend 32 begravingen gedaan. In St. Jacobs 93 kinders gedoopt 28 huwelijken ingezegend 63 begravingen gedaan. In St. Nlklaais 70 doopen 24 huwelijken 31 be gravingen. In de gansehe stad werden er 364.365 H. Communiën uitgedeeld eene vermeerdering van 18.737 bij het vorige jaar. Christene Ouders, bezorgd met de deugd uwer kin deren, zendt uwe 1Schoolkinderen 's Zondags naar de Hoogmis. 2) Kinderen die hunne Plechtige H. Communie ge daan hebben, naar den Catechismus van volherding en naar de Patronage. De catechismus van volherding wordt gegeven 1Voor de knechten 1) van St. Maartens en St. Niklaais den Zondag avond te 4 Yi uur in St. Niklaaispatronage, Appelstraat. 2) van St. Pieters en St. Jacobs, den Zondag avond te 4 Zi uur, in St. Pieterscongregatie, Rijke Klaren- straat. 2. Voor de meisjes, elk op hunne parochie 1van St. Maartens, den Zondag te i Z2 uur nam. 2) van SI. Pieter, den Zondag te 2 uur namiddag. 3) van St. Jacobs, den Zondag te 2 uur namiddag. 4) van St. Niklaais, den Zondag te 2 Zi uur najm. De patronage voor knechten wordt gehouden na den catechismus van volherding. De patronage voor meisjes wordt gehouden den Zon dag avond te 4 Zi uur in de scholen der Zusters van Maria (Lamotten), in de Wenninckstraat voor de meis jes boven de 13 jaar in de bewaarschool, St. Cathë- rinestraat, voor de meisjes beneden de 13 jaar. St. Maartenskerk. Op Maandag 30 Januari, te 10 uur in St.. Maartenskerk, jaargetijde voor Juffr. Worms en familie.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1928 | | pagina 2