DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAM YPER 1930 ZONDAG 23 MAART Palmzondag Een heuglijke dag NUMMER 2 EERSTE JAARGANG inzonderheid van Sint-Maartens De onbekende zegt het spreekwoord maakt den onbeminde. Al de kerkdiensten, onder meer de plechtigheid van Palmzondag, spreken tot oog en hart.maar we moeten ze verstaan, we moeten ze begrijpen. En De Tuinklokke zou daartoe willen helpen. De eerste Palmprocessie Waar was dat en wanneer De eerste Palmprocessie werd ingericht door het volk van Jerusalem, ter eere van Christus ze'f, ter eere van Christus in levende lijve, eenige dagen vóór zijn kruisdood Gij herinnert u toch die heuglijke gebeurtenis, zooals zij verteld wordt in het Evangelie: Ons Heere die triom fantelijk de stad binnenkwam, als een koning. Het volk, de leerlingen en de kinderen, die groote palmtakken zwaaiden op de lucht, en 't blij Hosanna zongen 1 Wie de H. Bloedprocessie gezien heeft te Brugge, begrijpt dat eenigszins. Hoe aandoenlijk is die groep jniet, met dat wuivende groen en dat blij-galmend Hosanna l Wel, we kunnen 't zelfde terugvinden op Palmzon dag, als ons volk wil mêedoen Weet ge hoe dat ging in de middeleeuwen In de middeleeuwen Geestelijken en volk gingen stoetsgewijze tot buiten de stad, liefst naar een kerke of kapelle die op een hoogte stond, dit tot meerdere gelijkenis met den Olijf berg, die ook buiten de muren van Jerusalem lag. Daar werden de palmtakken gewijd en van daar begon de processie. Zoo kwam men, processiewijze, onder het zingen van het Hosanna of andere vreugdezangen, tot bij de poorte van de stad, die voor de omstandigheid geslo ten was, en hier hield men statie Tijdens die statie speelde men een geestelijk spel of mysterie om de zegevierende intocht van Christus in 't hemel8ch Jerusalem voor te stellen. Door zijn kruis dood ontsloot Christus voor ons de poorte des Hemels, en daarom klopte men met het kruis op de stadspoorte, die opensloeg om Ons Heer en zijn volk binnen te laten Hedendaags Hedendaags doet het volk niet meer meê, en door die onverschilligheid is de schoone plechtigheid van Palm zondag vereenvoudigd geweest, en minder begrijpelijk geworden. Welnu, die onverschilligheid en onwetendheid schudden wij af, voor goed Nu of nooit, ter gelegen heid van de blijde intrede in onze oude, herbouwde Kathedraal, moet de plechtigheid van Palmzondag tot haar volle recht komen, tot haar volle beteekenis en liturgische pracht. Yper zal het voorbeeld geven. Want ons christen volk zal meedoen, meevieren, geestdriftig. En Palmzondag wordt, als 't God belieft, een luisterrijke betooging Christus - Koning ter eere Palmzondag, 13 April aanstaande. 's Morgens, doet Onze Lieve Heer, met de Palmpro cessie, zijn liturgische intrede in de Kathedraal. En hier wordt voor den eerste keer, het hoogheilig Sacrificie der Mis opgedragen. 's Namiddags gaat Onze Lieve Heer persoonlijk waarlijk en wezenlijk tegenwoordig in het Allerheiligste Sacrament bezit nemen van zijn heerlijken tempel. Wij hebben dus, op Palmzondag, twee grootsche plech tigheden. En telkens, met feestelijke deelname der Ypersche bevolking. De diensten zijn geschikt als volgt 's Morgens 's Morgens wordt de H. Mis gelezen te 6 u., te 7 u. en te 8 1/2 u. in onze noodkerk. (Te 7 u. is er algem. Communie voor de Congreganisten) Dan volgt, te 9 u., de plechtige Palmwijding, met uit- deeling der gewijde palmtakken binnen en ook buiten de kerk. Te9 1/2 u. vertrekt de Palmprocessie uit de Elvérdin- ghestraat en houdt statie op de Leet, aan de groote poort van de Kathedraal. En daar wordt, te 10 u. de Solemneele Hoogmis gezongen. Gelezen Mis te 1 1 1/2 u. 's Namiddags Te 3 u. Sol. Vespers in onze noodkerk een roerende afscheidsgroet en tevens een welgemeende dankbetuiging voor al de weldaden aldaar bekomen.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1930 | | pagina 1