DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN YPER F»AUViZOiNDAG, 13 APRIL Koninklijke Intrede Aanstaande Kerkconsecratie Onze Palmplechtigheid NUMMER 3 1930 EERSTE JAARGANG inzonderheid van Sint-Maartens Op Palmzondag, als 't God belieft, beleven wij te Yper een plechtigheid zonder weerga. Honderde jaren dat zooiets niet meer gezien werd. We zullen weerom, naar oud gebruik, één Palmplechtig- heid hebben, schitterend en giootsch, één plechtigheid voor heel de stad. De palmen worden gewijd in ons voorloopig kerkje van St-Maartens; en we gaan dan, zingend, met den palm tak van den triomf, naar onze oude, herbouwde Kathedraal. Daar zal het Kruisbeeld de hooge poorten ontsluiten, en in dien prachtigen tempel een echt koninklijk Jerusalem zal Christus-Koning in triomf worden binnengeleid. Koninklijke intrede Laten wij allen meevieren, met palm en gezang, Christus-Koning ter eere Dan eerst wordt een kerk, in den volsten zin van 't woord Gods tempel en eigendom, wanneer zij door den Bisschop gewijd is en gezalfd een heerlijke, diepzinnige plechtigheid, waarover De Tuinklokke in haar vol gend nummer, nadere bijzonderheden zal mededeelen. Op Maandag 1 2 Mei zal onze Kathedraal met hoog altaar geconsacreerd worden. En later zal aan de andere kerken van Yper een zelfde eer te beurt vallen het moet worden als een stroom van heiliging die van de oude moederkerk naar haar dochterkerken overgaat Als't God belieft, zal onze hei bouwde Kathedraal, op 12 Mei, twee bisschoppen welkom heeten Z. Hoogw. M87 Waffelaert, die zichzelven immer nog bij de Yperlingen rekent, daar hij zijn jeugd binnen onze muren doorbracht en steeds Yper als zijn tweede vader stad bemintenZ. Hoogw. M87 Lamiroy, zijn coadjutor, eerlang nog onze hooggeprezen deken, die voor 't her bouwen van St Maartens zoo veel heeft gedaan. En Yper, we twijfelen er niet aan, zal beide bisschop pen, beide prinsen der H. Kerk, ontvangen zooals het past met de uitbundige vreugde, het prachtvertoon, de hoofschheid waarmee de Ypersche bevolking in verleden tijden zijn geëerde gasten onthaalde. Om mee te vieren, met hart en ziel, moet men de plechtigheid van Palmzondag begrijpen, en volgen in haar liturgische ontplooiing. Palmwijding en uitdeeling Schoone lezingen en gebeden. De Diaken zingt uit het Evangelieboek die bladzijde (Matth. XXI, 1-9) waarin de zegevierende intocht van Christus in Jerusalem wordt verhaald. Na het Evangelie begint de eigenlijke Palmwijding. In onze streek worden gewoonlijk buksboom takken gewijd. Dit jaar echter zullen ook echte palm- en olijftakken (uit Italië) voorhanden zijn. Op de wijding volgt de uitdeeling der palmtakken. Men kome, bij den ingang van het koor, den palmtak ontvangen dien men kust. Onder de uitdeeling worden twee roerende Antifonen gezongen. Het is klaar dat ons kerkje van de Elverdinghestraat te klein is om aan iedereen toe te laten de Palmwijding en uitdeeling bij te wonen. Daarom zal ook buiten op straat onmiddelijk na de Palmwijding, gewijde palm uitgedeeld worden. Palmprocessie en statie Verbeelt u de zegevierende intocht van Jesus in Jerusalem. Eerst de stoet van dienaren en geestelijken, daarna de geloovigen. Allen dragen den gewijden palm tak. En allen zingen meê, namelijk het gekende lied Lauda Jerusalem met zijn passend refrein Ho sanna Filio David alsook het zegelied Christus vincit Vóór de gesloten ingangspoort der Kathedraal, op de Leet, wordt statie gehouden. De geloovigen, die in kring geschaard staan om den geestelijken stoet, zingen het schoone refrein mede Gloria laus glorie, lof en eer aan U, Koning Christus, onzen Verlosser, wien de lieve kinderschaar het vroom Hosanna toezong Na de roerende ceremonie van het JJttollite opent uw poorten wordt met het Kruis op de deur geklopt door zijn kruisdood ontsloot Christus voor ons den Hemel en de zingende stoet, met de groene palmtak ken die om Christus wuiven, trekt de hoofdkerk binnen.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1930 | | pagina 1