DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN YPER ZONDAG, 11 MEI NUMMER 4 1930 EERSTE JAARGANG inzonderheid van Sint-Maartens Een zegedag 'Palmzondag 1930 is voor Yper een zegeaag geweest, Yper's schoonste dag sedert den oorlog Onder de Hoogmis werd de beteekenis eroan uiteengezet door den Z. Eerw. H. Deken ongeveer als volgt Vandaag hoeven wij niet te prediken. Vandaag predikt gij zelf, gij allen die hier zijt. Gij predikt door uw zangen die juichten, door uwe palmen die wuifden, Christus ter eere Hosanna den Liefde-Koning Gij predikt door de vreugde en de geestdrift die uw harten vervult, om de groote gebeurtenis die we vieren onzen blijden terugkeer in Yper's oude, dierbare, prachtig-heropgebouwde Kathediaal. Vandaag immers mochten wij de blijde boodschap der H. Schrift ver nemen Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi in domum Domini ibimus Ik verheug mij erover, dat mij gezeid wordt Het huis des Heeren zullen wij binnentreden (Ps. 121, I). Wat hebben wij allen verlangd naar dien heerlijken dag En de ouderen van jaren vroegen zich af of ze wel ooit dat geluk zouden beleven. Wat heeft hij ernaar verlangd, de brave, heilige man die uw geliefde deken was vóór en ook binst den oorlog, Z. Eerw. H. Kanun nik de Brouwer... Hoe was hij verkleefd aan zijn kerk en aan zijn volk Z. Eerw H. de Brouwer (1846-1927) Deken van Yper 1897-1918 En vandaag, me dunkt, van uit het hemelsch Jerusa lem, jubelt hij met ons mee, om het groote wonder dat geschied is de platgeschoten neergebrande Kathedraal, die herrijst vóór onze oogen in al de pracht en de glorie van weleer. Meer nog, zij prijkt en zij schittert, met de lentefrischheid van een nieuw leven Dat is, met Gods genade, het werk van velen onder u. En 't is voor mij een plicht ja, maar tevens een innig genoegen, hier openlijk hulde te brengen, een welge meende hulde van dankbaarheid en van hartelijkste gelukwenschen aan al degenen, die dit meesterstuk tot stand hielpen brengen aan den vernuftigen bouwmeester aan de flinke aannemers en werkgeleiders aan onze vlijtige metsers en timmermans, steenkappers en beeld houwers, ambachtslieden allerhande hulde aan allen, geestes of handarbeiders die meegewerkt hebben om dit wonder te doen oprijzen Men had gevreesd en gezegd, dat onze kerk te groot zoude zijn... Maar ziet de opgetogen massa volks, die zich hier verdringt, de ontelbare menigte die alle beuken en plaatsen bezet, spreekt luider dan alles en toont dat gij de hooge beteekenis verstaat en waardeert van van onze S' Maartenskerk. Zij is de Moederkerk van Yper. Zij is en blijft de Hoofdkerk, de Kathedraal, waar achttien bisschoppen, in vroegere dagen, luis terrijk fungeerden en gezag voerden over geheel de kudde. Geen enkel Yperling, hoe gehecht hij ook weze aan zijn eigen parochie, die niet voelt dat hij hier thuis is het is en blijft zijn Kathedraal. Hier klopt steeds het hart van onze christene bevol king hier wordt steeds de zege gevierd van onze eeuwenoude verkleefdheid aan God en Godsdienst hier prijkt het beeld van het H. Hart, in brons en in goud, het schitterend H. Hartebeeld, dat wij te danken hebben aan de vrijgevigheid en de devotie van heel de Ypersche bevolking. Veel schoons hebben wij te bewonderen in onze Ka thedraal. Maar het schoonste sieraad, BemindeChristenen, dat zijt gij zelf de schoonste versiering van een kerk is het biddende volk,

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1930 | | pagina 1