DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN YPER 1930 u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ZONDAG 13 JULI Ypers Kathedraal wordt geconsacreerd De Kerkwijding NUMMER 6 EERSTE JAARGANG inzonderheid van Sint-Maartens Op Dinsdag 1 5 Juli aanstaande zal de Sint- Maartenskerk, onze heropgebouwde kathedraal, gewijd en gezalfd worden door Zyn Hoogwaardigheid Msr Lamiroy, Oud-Deken van Yper. Iedereen wordt uitgenoodigd tot die grootsche plechtigheid. Zij begint met gesloten deuren, om 8 u. De overbrenging der Relikwieën zal plaats hebben om 9 1/2 u. en dan worden de geloo- vigen in de kerk toegelaten. Om I 1 u. zal de Plechtige Hoogmis opge dragen worden door Z. Eerw. Heer Kanunnik DELAERE, oud-deken van Yper, met Pontificale Assistentie van Zijn Hoogwaardigheid M81 Waffelaert, Bisschop van Brugge. 15n Juli begroeten wij als een hoogfeest en een zegen. Heel de Ypersche bevolking zal er aan houden met vrome geestdrift mee te vieren en de huizen te bevlaggen. De plechtige Consecratie van Sint-Maartens- kathedraal luidt de geestelijke herleving in van onze aloude roemrijke stad De Kerkraad van Sint-Maartens J. Antony, Z. E. H. Vermaut s. t. d., G. Tack, Schrijver. Pastoor-Deken. Voorzitter, M. Cocle, Dr Dochy, F. Haus, leden. Bij dit nummer van De Tuinklokke komt een hijblad. Onze. prachtige herbouwde Kathedraal wordt gecon sacreerd op Dinsdag 15 Juli. t' Is een indrukwekkende, maar lange en ingewikkelde plechtigheid. Daarom een woordeke toelichting. I. Bestanddeelen der ceremoniën. In het thans gebruikte ritueel zitten drie oude kerkwij dingsceremoniën dooreengevlochten, en alles wordt duidelijker als we dat willen onthouden. Deze drie handelingen kunnen weals volgt beschrijven 1° In de oudste tijden bestond de wijding hierin, dat men op het altaar het H. Misoffer opdroeg. Door die handeling werd het altaar als geheiligd, en die heiliging ging over op het gansche kerkgebouw dat het altaar be schut. Daarvan is overgebleven de plechtige Mis die de ceremonie bekroont en op het geconsacreerd altaar wordt opgedragen. 2° Later kwam nog iets anders in gebruik, iets dat we zouden kunnenheeten kerkdoop. Niet hetsacramentdes doopsels, dat wordt slechts aan menschen toegediend maar een plechtigheid die uiterlijk veel gelijkenis heeft met de ceremoniën van het doopsel, nl., met de afwas- sching en de zalvingen. Zoo wijdt de bisschop tweemaal het water eerst met de gewone wijding, nl. het water waar mede hij uitwendig drie maal de kerkmuren besprenkelt, daarna het gregoriaansch water, waarin zout, assche en wijn gemengd wordt en dat dient om het altaar en 't ge bouw van binnen te besprenkelen den vloer en de muren. Na die talrijke besprenkelingen die de reiniging van 't gebouw beteekenen en uitwerken, komen de tal rijke zalvingen van het altaar en deze van de muren, bij den hoofdingang, buiten; en daarna op twaalf plaatsen van binnen, plaatsen die aangeduid worden door kruisen die men noemt consecratiekruisen, of apostelkruisen. 3° Eindelijk, in nog latere tijden, vindt men kerkwijdin gen bij wijze van het overbrengen van relikwieën van martelaren. Die jongste wijdingsvorm ontwikkelde zich uit de oeroude gewoonte het Misoffer op te dragen in de Catacomben op de graven van martelaren. Dit begon in de eerste eeuwen, tijdens de vervolgingen. Het volk was er zoo aan gehecht dat, toen de vrede aan de Kerk geschonken werd, en men groote kerken in de stad bouwde, men uit de Catacomben of kerkhoven lichamen van martelaars in triomf naar de nieuwe kerken overvoer-

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1930 | | pagina 1