DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN YPER o. l. vrouw hemelvaart is augustus O. L. Vrouw Hemelvaart Monseigneur Leys NUMMER 7 1930 EERSTE JAARGANG inzonderheid van Sint-Maartens Telken jare vieren wij, op 15 Augustus, den triomf van de Moeder Gods, haar glorierijke opname met ziel en lichaam in den hemel. Voorzeker verlangde Maria, na Jesus Hemelvaart, om wederom met haar goddelijk kind vereenigd te zijn. Maar boven alles begeerde zij Gods wil te volbrengen. Was zij immers niet aangesteld als Moeder der pas gestichte Kerk? Met moederlijke zorg en moederliefde omringde Maria Jesus' discipelen, haar nieuwe kinderen, en intus- schen vond zij de gelegenheid den schat van verdiensten nog te vermeerderen, waarmede zij ons voort zou komen helpen. Eindelijk brak de langgewenschte dag aan, de dag van haar kostbaren dood En weldra, door een bijzonder voorrecht van Gods almacht en goedheid, haar verrijze nis en glorieuse Hemelvaart. Welk een Triomf in den hemel I Daar is de Vader, die zijn kind in het bezit stelt van een heerlijk erfgoed, die Maria kroont als koningin van Hemel en aarde Daar is de Zoon, die tot haar zegt, zooals Hij het tot niemand zal zeggen lk had honger en gij hebt mij gespijsd ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven ik was naakt en gij hebt mij gekleed Nu komt de belooningziet hoe de Zoon Gods degene tot zich verheft, in wie Hij was nedergedaald hoe Hij een onsterfelijk leven schenkt aan haar van wie Hij een sterfelijk leven had ontvangen. Daar is ook de H. Geest die de wondere sieraden herkent van den levenden tem pel, waarin Hij voortdurend heeft gewoond. Blijdschap op aarde. Gelukkig mogen wij zijn over de zaligheid onzer Moe der; en op dezen vreugdedag moeten wij van Haarleeren, hoe ook onze dood eens kostbaar kan zijn in Gods oogen. Ook bij ons is de heiligmakende gratie het begin sel, het zaad van onsterfelijkheid en eeuwige vreugde. Mochten al onze parochianen, op den Hoogdag van O. L. Vrouw Hemelvaart, ter H. Tafel naderen en al dus door een nieuwe vermeerdering der heiligmakende genade, hun eigen hemelvaart opnieuw verzekeren. Dank zij de vereerende welwillendheid van Z. Hoog waardigheid M8' Leys, zal onze heropgebouwde Kathe draal, op Zondag 1 7 Augustus, de buitengewone gunst genieten voor den eersten keer eener Pontificale Hoogmis een schitterende plechtigheid die als een geestelijk festijn moet aanzien worden door alle Yper- lingen. Over de loopbaan van onzen Missie-bisschop deelen wij hier enkele bijzonderheden mede. Edward Leys werd te Brugge geboren op 5 Juli 1889. Zijn kinderjaren bracht hij door in het vaderhuis van den Rolweg in hetzelfde huis waar de groote vlaamsche dichter Guido Gezelle had geleefd en dat thans tot een Gezellemuseum is ingericht. Zijn humaniorastudi├źn deed hij, met noeste vlijt, in het Sint-Lodewijkscollege, en daarna trad hij in de Con gregatie der Witte Paters van Afrika. Priester Op 27 Juni 1914 werd Eerw. Pater Leys tot priester gewijd te Carthago. De wereldoorlog brak uit en hij

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1930 | | pagina 1