DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN YPER ZONDAG 26 OCTOBER Omhoog ChrIstus=Koning Aandoenlijke dagen NUMMER 9 1930 EERSTE JAARGANG inzonderheid van Sint-Maartens In de merkwaardige studie van E. H. Bras en J. Cor- nillie over Sint Maartenskerk (Yper 1930) is er spraak van de torennaald Vóór den wereldoorlog was men de gedachte toegedaan, St-Maartens van een naald te voorzien in overeenkomst met den toren, zoo wonderschoon van trant en verhouding... Traag maarzeker schiet nu de opengewerkte naald de lucht in en, vóór het einde van dit jaar, zal het kruis op den honderd meter hoogen kerktoren, zijn zegenende armen strek ken over onze geliefde moederstad God zij gedankt! Zaterdag 18 October, werd het kruis geplaatst op den hoogen kerktoren tot voltooiing en bekroning van onze heerlijke Kathediaal. We verheugen ons om die zege en danken God om zijn milden zegen. Het monumentale kruis met den zinnebeeldigen haan is het werk van onzen Yperschen kunstsmid Gustaaf Delahaye. Met den luister der hoogdagen wordt heden, over heel de katholieke wereld, het feest van Christus-Koning ge vierd. Millioenen christenen zullen heden Jesus-Christus, den God-Mensch, als Heer en Meester erkennen van al wat geschapen is, en, ontroerd, hun hart verheffen tot zijn Goddelijk Hart. In St-Maartenskathedraal, waar het heerlijk H. Harte- beeld prijkt en heerscht, zullen duizenden den Liefde- Koning komen huldigen De plechtige Hoogmis te 10 u. wordt opgedragen, Christus-Koning ter eere, met al de pracht der liturgische plechtigheden en opgeluisterd, na 't Evangelie, door de gloedvolle welsprekendheid van Z. E. H. Quagebeur, Superior van het Klein Seminarie te Rousselaere. Meer dan ooit, op Zondag 26 October, zullen onze dierbare parochianen in groot getal de Hoogmis bijwonen, en met bizondere godvruchtigheid. 't Zijn twee groote, aandoenlijke dagen die we binnen kort zullen vieren. Allerheiligen Allerheiligen, waarop wij de oogen hemelwaarts ver heffen en er in den geest aanschouwen die groote menigte, die niemand tellen kan, uit alle stammen en talen en volkeren en natiën, staande vóór den troon van het Lam, gekleed met witte kleederen en palmtakken in hunne handen Zoo zag ze de heilige Johannes, toen hij, op het eiland Patmos verbannen, in geestverrukking den hemel voor zijne oogen zag opengaan. Zijn ook de zielen van onze afgestorvenen daar niet God geve 't en brenge ook ons eens binnen in die plaats van eindeloos en eeuwigdurend geluk. Allerzielen Allerzielen, waarop wij in den geest die geheimvolle plaats aanschouwen, waar de zielen zijn van hen die stierven in Gods gratie, maar nog niet heel en gansch voldaan hebben aan de goddelijke rechtvaardigheid, voor de zonden die zij in hun leven bedreven. Daar, in het Vagevuur, worden die zielen gelouterd en gezuiverd, ge zuiverd door de pijnen van het vuur, gezuiverd door het lijden van een eindeloos verlangen naar den hemel. Daar roepen zij naar ons, hun ouders of kinderen, hun broeders of zusters, hun naastbestaanden of vrienden: Hebt medelij Jen met mij, gij ten minste die mijn vrienden Waart En wij, vooral dezer dagen, we willen luisteren naar die smeekende stem we willen door onze gebeden en aflaten, door onze H. Missen en Communiën de zielen van onze dierbare afgestorvenen helpen en verlossen. H. Cecilia (22 November) Cecilia, weledele maagd, gelukkig die uw kroone draagt, en dien al 't aardsch, hoe schoon en fijn, niet aardsch en doet maar hemelsch zijn dat doet uw kunste, en triomphant, gij aller kunsten kroone spant. Guido Gezelle.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1930 | | pagina 1