Goddelijke Dienster» "k Hoor Sinte Pieters haantje preken wakende op den torre daar wacht de wakkere vogel naar 't aldereerste morgenbreken. Guido Gezelle. October ZONDAG 26, feest aan Christus-KoningAlg. Communie, onder de H. Mis van 6 en van 7 u., voor den H. Hartebond der christene vrouwen en jonge dochters. Te 8 1/2 u. zielmis voor Mr Aloïs Collet, Brakkestr. Te 10 u. plechtige Hoogmis, met toespraak door Z. E- H. Kanunnik Quagebeur, Superior van het Klein Semi. narie te Rousselaere. 's Namiddags, te 3 u. Sol. Vespers en Lof, waarna Congregatie. Maandag 27.Te 5 1/2 plechtig Lof, waaronder Liefdadigheidssermoen door E. Pater Dohet, S. J., ten voordeele van het werk der Damen van Barmhartigheid. Op Dinsdag 28 en Woensdag 29, is er Generale Berechting voor de zieken en kranken der parochie. Men gelieve een der Heeren Geestelijken te verwittigen. Woensdag 29. Te 7 u. sol. zielmis voor Mr Camille Van Wonterghem, Noordlaan. Vrijdag 31Vigilie (of vooravond) van Allerheili gen geboden vasten en vleeschderving. Biechtgele genheid van af 3 u. en heel den avond. November Zaterdag IHoogdag van Allerheiligen. Volle aflaat en Gen. Absolutie voor de Derde-Ordelingen. De Goddelijke Diensten gelijk 's Zondags. Te 9 1/2 u. plechtige Hoogmis. Te II 1/2 u. zielmis voor Vr. Anna Six-Seghers (Brussel). Te 3 u. Sol. Vespers en Lof, waaronder Sermoen doorE. H. Bouteca, bestuurder van de Vakschool. ZONDAG 2. Te 7 u. H. Mis en Alg. Commu nie voor den H. Hartebond der mannen en jongelingen. Te II 1/2 u. zielmis voor M. Camille Versteele en Vr. Virginie Pauwels, Kruisstraat. Te 3 u. Vespers en Lof. 's Avonds te 5 u. plechtig Officie der overle denen (Vespers en Metten»). Van heden middag af tot middernacht Van Allerzielen, hunnen al de geloovigen, onder de gewone Voorwaarden, een Vollen Aflaat verdienen, gelijk aan den Aflaat Van Portiuncula hij ieder kerkbezoekUitsluitend toepasselijk aan de zieltjes Van 't Vagevuur. Maandag 3, Allerzielendag. Vandaag mogen de priesters drie HH. Missen lezen. Kwart vóór 9 u. worden de Lauden der overledenen gezongen. Te 9 u. Sol. Dienst voor onze afgestorven parochianen aan de offerande worden gedachtenissen uitgedeeld, ver meldende al de parochianen die overleden zijn sedert Allerheiligen 1929. *s Namiddags, te 5 u. Plechtig Lof en daarna Sol. Kruisweg ter intentie van de zieljes in 't Vagevuur. Dinsdag 4. Sint Hubertusdag vóór de H. Mis van 7 u. wordt het brood plechtig gewijd ter eere van den H. Hubertus. Te 7 u. gezongen Mis voor de Heeren Armand en Roger Persyn. Te 9 u., jaargetijde voor Mr Leopold Meerseman (fundatie). Woensdag 5.Te 7 u. H.Mis voor de afgestorven leden der Fransche Congregatie. Donderdag 6. Te 7 u. jaargetijde voor de overle dene priesters en weldoeners van kerk en Bisdom. 's Avonds, te 6 u., wordt de schoone oefening van het H. Uur gehouden, met godvruchtige herdenking van onze lieve dooden. Vrijdag 7, eerste Vrijdag der maand.Te 7 u. Sol. Mis ter eere van het H. Hart van Jesus, akte van toewij ding en zegen met het Allerheiligste. s' Avonds, te 7 u. plechtig Lof, met akte van eereboet en Sol. Kruis weg. ZONDAG 9. Te 7 u. H. Mis en alg. Communie voor de Congreganisten. Te 8 1/2 u. zielmis voor Mr Jules Muylle en overledene familie. Te II 1 2 u. zielmis voor de afgestorven leden van het Syndikaat der Beenhouwers. Na Vespers en Lof, Congregatie. Dinsdag I feestdag van Sint Maarten, patroon onzer kerk en parochie. Te 7 u. Hoogmis ter eeie van Sint- Maarten. Te 10 u. Sol. Dienst voor onze gesneu velde soldaten, van wege den Invaliedenbond. 's Avonds, kwart vóór 5 u. Sol. Vespers en te 5 u. plechtig Lof. Woensdag 12, te 7 u. Sol. Zielmis voor M. Camille Van Wouterghem, Nooidlaan. Donderdag 13. Te 7 u. zielmis voor de afgestorven weldoeners van 't werk der Damen van Barmhartigheid. ZONDAG 16. Te 7 u. H. Mis en Alg. Commu nie voor de plechtige communicanten van 1930, alsook voor de kinderen van de groote en kleine leering. Te 8 1/2 u. Sol. Zielmis voor Vr. Weckesser, Dixmudestr. Te II 1/2 u. zielmis voor Vr. Maria-Louisa Verleure, Lange Thouroutstr. Dinsdag 18, Te 7 u. gezongen Mis voor de Hee ren Armand en Roger Persyn. Woensdag 19, feestdag van de H. Elisabeth van Hongarie, Gen. Absolutie voor de Derde-Oidelingen. Te 7 u. Sol. Zielmis voor M. Camille Van Wonter ghem, Noordlaan. Vrijdag 2!feestdag van O. L. V. Presentatie of Opdracht Gen. Absolutie voor de Derde-Ordelingen. ZONDAG 23. Onder de Hoogmis te 10 u., Sermoen door Z. E. H. Kanunnik Cardyn, algemeene Proost van de Katholieke Arbeidersjeugd. Dinsdag 25, feestdag van de H. Catharina Gen. Absolutie voor de Derde-Ordelingen. Woensdag 26. Te 7 u., van wege de Broeder schap der H. Barbara, Sol. Zielmis voor M. Camille Van Wonterghem, Noordlaan. Donderdag 27. Te 11 1 /2 u. plechtig «Te Deum ter gelegenheid van 's Konings naamfeest. ZONDAG 30. Onder dé H. Mis van 6 en 7 u., Alg. Communie voor den H. Hartebond der christene vrouwen en jonge dochters. Opening der plechtige Octaaf ter eere van de H. Barbara groote avondser moenen door den gevierden volkspredikant E. Pater Willibald, Capucien. Drukk. Ch. Temperman, Meenenetraat, 23, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1930 | | pagina 4