PAROCHIEBLAD VAN YPER HOOGDAG VAIN KERSTDAG Zalig Nieuwjaar Onze Kerstviering Uit onze Kerkregisters r'J fjt'.t/v NUMMER 11 1930^,uïA EERSTE JAARGANG nssualrav lot»» en ,t»is .nodagn&f/l DE TOINKEQ^ME f.'ifiii n:igi;.rl b «fg/ioX - -.\i -* inzonderheid van Sint-Maartens Het jaar 1930 loopt ten einde, en het nieuw jaar 1931 is aanstaande. Wat wij u allen toewenschen Een heilig einde, een goed begin, dat geve u God, jaar uit jaar in, 'k wil zeggen. in een woord gezeid, zoo nu zoo altijd Zaligheid GGezelle.) Een heilig einde Want God zal van de oude en de andere dagen, die gij leeft, eens reden vragen. (G. Gezelle.) Het oude jaar zullen wij heiligen door berouw over de bedreven zonden, over al onze nalatigheden, dat is het onze door dankbaarheid voor al de weldaden van God ontvangen, dat was Gods werk in 't verleden jaar. Een goed begin Op Nieuwjaardag lezen wij in 't Evangelie dit kort, doch beteekenisvol verhaal «Te dien tijde, toen de acht dagen voor zijn besnij denis verloopen waren, gaf men het kind den naam van Jezus, die door den Engel genoemd (Luc. II, 21). Het goddelijk Kindje stort de eerste druppelen van zijn kostbaar bloed, en wordt Jezus genoemd, dit is Verlosser. Hij begint reeds hier zijn verlossingswerk, uit liefde tot ons. Hier vinden wij een treffend afbeeldsel van ons eigen leven lijden en vreugde lijden door de besnijdenis, en vreugde om dien Naam, omdat de verlos sing begint. Het vervlogen jaar was wel en wee, lief en leed. En wat zal het nieuwe zijn Zoo 't oude was, zoo zal waarschijnlijk 't nieuwe zijn, vervuld met koud en heet, van lieflijkheid en pijn. (Q. Gezelle.) Wij zullen alles uit Gods hand ontvangen, en ons naar zijn heiligen wil gedragen. Laat ons van den eersten dag van 't jaar en 's an derdaags op den eersten Vrijdag ons geheel en al toewijden aan Jezus' heilig Hart H. Mis en H. Com munie. O wat een zegen voor u zelf en voor uw huisgezin, door heel het nieuwe jaar De schikkingen van onze Kerstviering vermeld onder de rubriek Goddelijke Diensten gelieve men aandachtig te lezen, in 't bijzonder aangaande onze aandoenlijke, luisterrijke Middernachtmis. Kerstliederen 's Namiddags zal het gemengd zangkoor van Sint- Maartens een heele reeks Kerstliederen uitvoeren. Opdat iedereen de uitvoering beter zou kunnen volgen en mee leven, laten wij, op de 2de en 3de bladzijde van de Tuinklok)?e> den tekst afdiukken van die mooie en stich telijke Kerstliederen. Nieuwe schilderijen Ze zijn toegekomen, als een prachtig Kerstgeschenk. Onlangs werd het ons gejund twee goede schilderijen aan te koopen, bij een kerkbestuur van ons bisdom. Deze doeken zaten vroeger in de renaissance retabels der zijaltaren. Nu zijn ze, met instemming der besturen, aan Sint Maartens overgemaakt. 't Zijn schilderijen der Vlaamsche school, van het einde der jaren 1600, opgevat in den weelderigen trant der Antwerpsche meesters. Ze stellen voor de Aanbid ding der Herders en de Aanbidding der Koningen of Wijzen. Vooral het eerstgenoemde tafereel is een stuk van groote weerde. Door het Doopsel herboren 30 November, Christiana Jans, d. v. Christiaen en Angela Proot, Surmontstraat. 7 Dec., Jacqueline Cuvelie, d. v. Michel en Augusta Bekaert, Brugge steenweg. Door het huwelijk verbonden 6 Dec.Jer. Delbaeré en Marg. Brackez, Elverdinghestr. 10 Dec., Aug. Ryckeboer en Helena Verhaeghe, Groote Markt. In den Heer ontslapen 28 November, Victorine Vermeersch (1861), echtg. van Charles Vandeputte- Bruggesteenweg. 8 December, Marie Huyghe (1848), wed. v. Cyrille Bagein, Rijsseltraat. 8 Dec., Rosier Bomert (1863), echtg. van A. Riet bergen, Dixmudestraat,

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1930 | | pagina 1