DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN YPER 1931 n:::::::::::::::::::::::::::::::::: ZONDAG 25 JANUARI Tweede Jaargang Overzicht Ons Meisjespatronaat TWEEDE JAARGANG NUMMER 1 inzonderheid van Sint-Maartens Hoe de tijd toch vliegt 1 't Is omtrent een jaar geleden dat De Tuinklokke alhier aan het luiden ging... in 't eerste jaar Met voldoening bezien wij thans de elf nummertjes en vier bijvoegsels met platen die verschenen zijn. In den loop van 1930, hebben wij een en ander uit de geschiedenis van kerk en parochie verteld onzen heer lijken kunstschat leeren kennen op den vooruitgang gewezen van het werk dat onze kathedi aal moet voltooien. Regelmatig hebben wij onze kerkregisters openge zet, met de namen der gedoopten, gehuwden en afge storvenen regelmatig de goddelijke Diensten en plech tigheden aangekondigd hier en daar goeden raad gegeven, den heropbloei van ons godsdienstig leven besproken, «goudkorreltjes rondgestiooid, enz. Welgekomen 't Was ons aangenaam te vernemen en te bestatigen dat ons bladje overal welgekomen was dat het door oud en jong, in burgershuizen ten werkmanswoningen gretig gelezen werd en dat heel de collectie op vele plaatsen, zorgvuldig bewaard wordt. (Tusschen haakjes ontbreekt er een of ander nummertje aan uwe verzameling, laat het ons weten en ge zult geriefd zijn). We zijn overtuigd dat De Tuinklokke deugd gedaan heeft aan ons volk en daarmee zijn we voldoende beloond voor onze moeite. Dankbetuiging Wie geen moeite spaarde, het zijn onze brave Juf frouwen-IJ veraarsters. En hier zeggen wij hun van harte dank om de groote gedienstigheid en toewijding waarmee zij regelmatig de gazetjes van huis tot huis ronddragen. Onze oprechte dankbaarheid gaat ook naar de weldoeners God moge ze Ioonen die mildelijk, elk volgens zijn vermogen, bijgedragen hebben om de onkosten te dekken. Degiften voor 1931 zullen eerstin de Goede-Week» afgehaald worden. Met Gods genade zal ons Parochiebladje voort zijn beste doen en voort, in alle huizen binnendringend, als een vriend van den huize zijn, die u maandelijks komt bezoeken en inlichten en opbeuren. De Geestelijkheid van Sint-Maartens Z. Eerw. Heer J. vermaut, pastoor-deken. Eerw. H. HuYGHE, De CoNINCK en Maes, onderpastoors. Goddank, we gaan vooruit. Gedurende het jaar 1930, werden in Sint-Maartens kerk 47.400 H. Communiën uitgedeeld, hetgeen een vooruitgang beteekent van meer dan tien duizend op het voorgaande jaar. Voor heel de stad Yper kloosters en kapellen, scholen en gestichten inbegrepen bedroeg het getal H. Communiën 410.600, d. i. een vermeer dering van zeventien duizend. En St-Maartens spant de kroone Het goed voorbeeld wordt gegeven door de 500 trouwe leden van onze H. Hellebonden. Voormannen en jonge lingen bestaat de Bond sedert I 925 voor christene vrou wen en jonge dochters werd hij gesticht in Maart 1930. Onze kinderen ook, in groot getal, naderen maan delijks ter H. Tafel sedert September 1.1. Op onze bloeiende Congregatie mogen we steeds rekenen, als op een keurbende van jonge dochters. Ver scheidene onder hen staan ook in't gelid van den «Eucha- ristischen Kruistocht groep B, die gesticht werd in Juli 1.1. Veel hebben wij te danken aan ons gemengd koor, dat zoo flink en zoo kunstig, onder leiding van den Heer Maur. Baert, alle zondagen de Hoogmis opluistert. Tegen Sinxen, als 't God belieft, zullen de zangen begeleid worden door ons machtig en prachtig orgel een mees terstuk te wege van Jules Anneessens, te Meenen. Deze inrichting, die ongetwijfeld de beste vruchten oplevert, is in 1920 tot stand gekomen. Het eerste lokaal was... een platen barak en aan den eersten oproep beant woordde een groot aantal meisjes. Weldra verhuisde het patronaat naar de bewaarschool der H. Familie en van daar naar de zusters Lamotte. Naarmate meer en meei jongere meisjes in het patro naat opgenomen werden, ontstond de noodzakelijkheid een eigen lokaal te vinden voor de oudere. Zoo kregen wij, in 1929, twee afdeelingen het klein patronaat, dat eiken Zondag vergadert (van 4 1 /2 tot 7 u.) in de feest zaal der zusters Lamotte, en het groot patronaat voor de meisjes boven de veertien jaar, waarvoor een deugdelijk lokaal gevonden werd in de Sint Aloysiusschool, Hond" straat ('s Zondags, van 5 tot 7 1 2 u.)

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1931 | | pagina 1