DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN YPER PALMZONDAG, 29 MAART Christus Koning ter eere Witte Donderdag- TWEEDE JAARGANG 1931 NUMMER 3 inzonderheid van Sint-Maartens Niemand zal de indrukwekkende plechtigheid van Verleden jaar vergeten hebben die blijde intrede, op Palmzondag, inonzeprachtig-heropgebouwde Kathedraal. Alle parochies deden mee, geestdriftig en godvruchtig! Nooit hebben we beter de volle beteekenis van Palm zondag begrepen, nooit beter de verjaring herdacht van DEN ZEGEVIERENDEN INTOCHT VAN JESUS IN JERUSALEM. Dit jaar zal Yper opnieuw het voorbeeld geven. We zullen weerom één Palmplechtigheid hebben, schitterend en grootsch, ééne plechtigheid voor heel de stad. En ons christen volk zal eraan Jeelnemen, met hart en ziel, in groot getal De plechtige Palmwijding wordt gedaan te 9 u., in St-Pieterskerk, alsook de uitJeeling der gewijde palmtakken. Daarop volgt de Palmprocessie die vertrekt te 9 1/2 u. en gaat langs de Rijsselstraat. Allen dragen den groenen palmtak. En allen zingen mee, namelijk het gekende lied Lauda Jerusalem met het passend refrein Hosanna filio David alsook het zegelied Christus vincit Die heerlijke Palmprocessie wordt besloten met de roerende ceremonie van de statie die zal gehouden worden vóór de Zuidelijke ingangpoort van St-Maartens, rechtover de Halle. En te 10 u. wordt de Plechtige Hoogmis met deelname van gansch de geestelijkheid, gezongen in St- M aartenskathedraal Christen volk van Yper, viert allen mee en maakt van de Palmprocessie een machtige betooging, CHRISTUS-KONING TER EERE De Goede Week doet ons, stap voor stap. Ons Heer volgen in zijn laatste levensdagen. Op Palmzondag zullen wij, zooals weleer het volk van Jerusalem, maar met gansch andere inzichten, Christus toejuichen bij zijn intrede als Koning. Wat een geloofsbelijdenis, den palmtak zwaaien en het Hosanna meezingen Witte Donderdag is de overgang naar het lijden. We vieien het Avondmaal en den Doodstrijd. In het Cenakel ligt nog een glans van Palmzondag in het hofken hangt de duisternis en de droefheid van Calvarie. De morgendienst Plechtige Mis met Algemeene Communie Ieder H. Mis is eene herhaling van het Laatste Avond maal, maar vandaag is de uiterlijke gelijkenis veel meer slaande. Op Witten Donderdag wordt in elke kerk maar ééne Mis gecelebreerd, een zeer plechtige Mis. Zij weze dan ook het hoogtepunt van den dag. En, zooals aide Apostelen in 't Cenakel vereenigd ston den rond Jesus, den hoogepriester der Nieuwe Wet, zoo staan vandaag allen, geestelijken zoowel als geloovigen, geschaard rond hun geestelijken herder we zullen dan communiceeren, uit zijn handen, met Heilige Hosties in de Mis zelf geconsacreerd... Luisteren we toch naar Jezus uitnoodiging niet de priester is het die spreekt, maar de Heer zelf Neemt en eet Zullen we zoo ongevoelig zijn dat we de ooren sluiten voor die uitnoodiging des Heeren Neen. Niemand ontbreke in onze Witte-Donderdagmis van 7 uur, en niemand ontbreke aan de H. Tafel bij voorkeur, als't zijn kan, aan de Communie der Mis. Het Mandatum of voetwassching Nog in het Cenakel, toen het gastmaal ten einde was, heeft Jezus de voeten zijner apostelen gewasschen In het Oosten was dit een werk voor de slaven wanneer de reiziger in 'thuis van zijn vriend of verwanten toekwam, werd deze dienst hem bewezen door de lagere dienst boden. En Jezus, die God was en Meester, wilde in zijn ootmoed als de slaaf en dienaar zijn zijner leerlingen. Een voorbeeld heb Ik u gegeven, zegde Hij, en gij moet het nadoen en elkander de voeten wasschen

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1931 | | pagina 1