Ons Klokkenspel Orgelrecital Onze klokken werden plechtig gewijd op Paaschdag 5 April 1.1. En enkele dagen later hingen zij in den hoogen toren. Nu hebben bevoegde vakmannen hand aan het werk geslegen om onze vijf klokken electrisch en prachtig te doen lulden. Met Tuindag, als 't God belieft, zullen zij, in feeste lijk akkoord, Ypei;s geestelijke herleving begroeten en bezingen. Bijzonderheden De grootste onzer klokken en de kleinste werden gegoten door den Heer Marcel Michiels, te Doornijk Martinusin't jaar 1926 en Margareta vanYperin 1929. De drie andere, in 1 930, door de firma Slegers-Causard, te Tellin (prov. Luxemburg). 1Martinus weegt 3000 kilos en geeft den toon si 2. Maria, 2150 kilos, toon do-dièze 3. Andreas, 1524 kilos, toon ré-dièze 4. Jdn van IVaasten, 1228 kilos, toon «mi 5. Margareta van Yper, 875 kilos, toon fa-dièze Opschriften Al onze klokken dragen een opschrift, dat gesteld is in 't Latijn, uitgenomen voor Jan van Waasten wiens vlaamsch opschrift ontleend is aan een onzer oude klok ken, gegoten in 't jaar 1732. De tekst der opschriften luidt als volgt Martinus. De oorlog vernietigde mij, en ik zweeg; nu er vrede is, werd ik hergoten, en opnieuw klinkt mijn stem (in 't latijnsch jaarschrift BeLlo DeLeta tacUI, paCe refUsa rUsUM LoqUor). Pastoor-Deken, Kanunnik Camille Delaere S. T. D. Leden der Kerkfabriek H. Sobry, Voorzitter J. Antony, M. Cocle, A. Dochy, M. Seys. Burgemeester, R. Colaert. Martinus is mijn naam, ter eere van den roemrijken titelheilige der kerk en ben het werk van Marcel Michiels, uit Doornijk. Peter Mr H. Sobry. Meter; Mevr. Maurice Vergracht. Maria.Aan den grooten en almachtigen God, als mede aan O. L. V. van Thuyne, patrones der stad Yper, toegewijd, maakte mij Slegers-Causard te Tellin, ten jare 1930, op aanvraag van Pastoor-Deken J. Vermaut S.T.D. Peter Karei Verwilghen. Meter Maria Biebuyck. Andreas. Ik heet Andreas. De levenden roep ik op, om de dooden treur ik, en in nood kleppe brand, voor St-Maartenskerk te Yper. (In 't latijn Nominor Andreas. Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango Yprensis ecclesiae St-Martini). Peter Fernand Haus. Meter Augusta Beesau. Slegers-Causard heeft mij gegoten te Tellin, ten jare 1930. Jan can Waasten. Jan van Waasten is mijn naem, mijn gheluydt zij Godt bequaem. Ghegoten van Slegers-Causard te Tellin, ten jare 1930. Was Peter Aloys Donck. En Meter Jeanne Antony. Margareta van Yper.Tot meerdere elorie van God en ter eere van de zalige Margareta van Yper, op aan vraag van Kanunnik Lamiroy, Pastoor-Deken, heeft M. Michiels mij gegoten in het jaar 1929. Mijn Peter Mr Georges Tack. Mijn Meter Mevr. Michel Seys. TO THE GLORY OF GOD T? ONE MHJLKXN DEAD OF THE BRITISH EMPIRE WHO FELL IN THE GREAT WAR 1014 1018 MANY OF WHOM REST tNfOSÊÜlT! AD MAJOR EM DEI GLOR1AM ETT IN MF.MORIAM MIL FENS MUIIUM NOSTROCUM QUI EX IMPERIO BRITANN1CO UNDIQtJE COOR.TI AMNO DOMINI MCMXIV MCMXVm IN BELLO PRATER OMNIA MEMODANDO VITAM PRO PATRIA PROF (JDE RUNT QUORUM PARS MAGNA IN TERRA BEIGICA DORMIUNT HOC MON'JMENTIIM EXSTRUXERE TOTIUS IMPERII GENTES IJL ATQtJE COMMUNITATES Jf Foto van de sierlijke gedenkplaat, ongericht in St-Maar- tens (26 Mei 1931), ter gedacht nis van de Britische soldaten gesneuveld in den grooL'n krijg 1914-1918. Op Zondag 9 Augustus, te 4 u. stipt, wordt in St- Maartenskerk een buitengewoon oreelrecital gegeven door Flor. Peeters, den beroemden orgelist der Kathe draal van Mechelen. Van einde en ver zal men komen luisteren naar die kunstuitvoering. Het programma :s samengesteld als volgt 1Concerto in fa groot HANDEL 2. a) Koraal Raels b) Qaoot D. Rayck 3. Fantasia en Fuga op B. A. C. H. LlSZT 4. a) Postlude (uit «l'orgue mystique») ToURNEMIRE b) Fileuse DuprÉ c) Chant de Mat JoNGEN 5. Variaties en Toccata-Finaal op flor PEETERS een oud Vlaamsch Kersllied: Laet ons met herte rheyne 6. Vijfde Spmphonie (Ie deel) WlDOR

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1931 | | pagina 3