iWissieplïcht Onze Schoolkinderen Naar Dadizeele. Het kruis van Therenburg Binnen kort zullen onze trouwe ijveraarsters voor de Pauselijke Missiewerken hun jaarlijksche ronde doen bij de parochianen. Zij zullen u komen herinneren aan uw heilige missieplicht. ledereen Missionaris Iedereen Missionaris dit wachtwoord werd ons gegeven door Z. Heiligheid den Paus van Rome. Iedereen Missionaris dat wil zeggen dat ieder een meehelpe, door gebed en door giften, om de heide nen te veroveren voor Christus Iedereen Missionaris opdat de Katholieke Kerk onder alle natiën en in alle landen, hoe langer hoe meer verspreid worde Pauselijke missiewerken De Katholieke missieactie wordt gevoerd en gevoed door deze drie Pauselijke missiewerken 1De Voortplanting desGeloofs, die als de ruggegraat is van gansch de missieactie. Zij voorziet in de algemee ns nooden van al de missiën. 2. De H. Kindsheid, die het geestelijk en tijdelijk welzijn beoogt der kleine kinderen in de heidensche landen. 3. Sint Petrus Liefdewerk, dat de noodige gelden verzamelt om te voorzien in de opleiding van inlandsche priesters, in Congo, in China, in Indië, enz. Zielenoogst Een milliard heidenen te bekeeren, een milliard zielen te winnen voor den hemel welk een onmeetbaar missie- veld En Christus roept ons allen toe Komt arbeiden in den oogst der zielen Met genoegen mogen wij bestatigen dat ons christen volk, inzonderheid te Yper, zijn missieplicht beseft en edelmoedig opneemt. Oude en nieuwe leden zullen dan ook, wanneer de ijveraarsters zich aanbieden ten huize, vrijgevig zijn, en mildelijk bijdragen tot de Pauselijke missiewerken. Zij wezen ervoor door onzen Lieven Heer gezegend Op Maandag 14 September doen de Congreganisten van Yper hun jaarlijksche Bedevaart naar Dadizeele, het gezegend oord van O. L. Vrouw. Zooveel mogelijk zullen onze Congreganisten eraan deelnemen. De reiskosten in autocar beloopen 8,fr. Men vertrekt te 8 1 /2 u. op de Markt (Gerechtshof) alsook aan de Bascule Te 10 u. plechtige Hoogmis, waar na processie. De terugkeer is zoo geschikt dat de bedevaardsters thuis kunnen noenmalen. Alwie begeert mee te gaan, geve zijn naam op aan een der raadsleden van de Congregatie. Met uw Kind ons zoo genegen. Geef, Maria, ons uw zegen. Nog een paar weken, en de Vacantietijd loopt ten einde. 't Was ellendig gesteld met het weder: altijd waaien en regenen. Eindelijk is de zonne doorgebroken en ze doet zulk 'n deugd Weldra gaan de schoolpoorten weer open, en dan zien wij onze kinderen optrekken, heele benden met de boekentesch op den rug of on der den arm. Met nieuwen ijver, met de beste voornemens wel te Ieeren en braaf te zijn, zullen onze kinderen het school jaar 1931 - 1932 ingaan. De klassen herbeginnen, in onze vrije aangenomen scholen, op Maandag 14™ September. Een Sol. Mis wordt in S' Maartenskerk gezongen, op Woensdag 16", te 8 1/4, om Gods zegen te bekomen over het nieuwe schooljaar. En gij. lieve kinderen die u voorbereidt tot uw Plech tige Comrnnnie, het spreekt van zelf dat ge meer dan andere zult uw best doen. De kaael of leering herbegint op Donderdag 17 September, voor de jongens; op Za terdag 19, voor de meisjes. 't Is de Ie Les van den Catechismus die zal opge vraagd en uitgeleid worden. Met bijzondere belangstelling zal men dit opstel lezen, dat behoort tot onze reeks artikelen Onze RelikwieënHiermee vangt het 2e Deel aan onze rijven en relikwiemonstransen Vóór de vernieling der stad door den wereldoorlog be waarde men in de schatkamer of thesaurie van St-Maartens een wonderschoon kruis van bergknstaal en verguld zil ver, dat bekend stond onder den naam van Kruis van Therenburg en door de kunstkenners van wijd en zijt beschouwd werd als een der groote merkwaardigheden van onzen rijken kerkschat. Nu we op 14 September het feest der Kruisverheffing vieren, is dit eene gelegenheid om over dit kruis een woordje te zeggen. De benaming En eerst, waarvandaan komt de benaming van Therenburg Therenburg of op zijn fransch gezeid Thérouanne, is thans een klein dorp;e in het departement Pas-de-Calais, op 1 km. afstand van Sint-Omaars. Vroeger was het een welgebouwde en volksrijke stad, zetel van een aloud bisdom, gezeid van de Morinen, waartoe onze stad Yper en ommeland behoorden. Keizer Karei V, verdelgde de stad in I 553, eene verdelging waar van de geschiedenis geen gelijke kentalles werd met den grond gelijk gemaakt waar er eene kathedraal stond, kerken, kloosters en prachtgebouwen, vond men na kor ten tijd anders niet als een weide. Om het ééne bisdom van Therenburg te vervangen werden er drie opgericht Boulogne, Sint-Omaars en Yper de eigendommen der oude kathedraal en de kanunniken werden verdeeld over de drie nieuwe, en zoo kwam, in het Ypersch kapittel tot stand, het lid van Therenburg». Die kanunniken uit Therenburg naar Yper overgekomen brachten ook mede een deel van den ouden kerkschat, dien men in de verwoesting had kunnen:

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1931 | | pagina 2