Goudkorreltjes redden, en daarin was begrepen, benevens de relikwieën van Sint Humfried en Maximus, ons kruis van Ther.-nburg. Het fcruis van Therenburg (Ooi* de Thérouanne volgens de copie die gemaakt werd op aanoraag Van Z. Hoogul. Mgr. Malou. Dat ^uns/iüerk berust in het Bisschoppelijk Paleis te Brugge. Hoe het kruis er uit ziet Het stuk dagteekent uit de 1 5e eeuw. De kruisarmen zijn vier stukken geslepen bergkristaal. Waar de vier cylinders samenkomen vindt men emailwerk op zilver op den voorkant een nimbus met kruis,op den achterkant een Agnus Dei of Godslam. De kruisarmen eindigen op een zilveren appel gevat in acht zilveren bandjes die samenkomen in een bloemvormige versiering van zilver met email. De onderste appel rust op een vierkanten stengel met graveerwerk. De achtkantige voet rust op leeuwtjes en draagt op de voorzijde een rond doosje, waarin de relikwieën zitten, en daarboven een wapen bekroond met een bisschopsstaf. Het wapen is van email en draagt een gouden veld met rooden dwarsband waarop drie ziivpren vogeltjes. De totale hoogte bedraagt 0.555 m. de grootste breedte 0.355. Op den voet staat er MORIN het geen verwijst naar Therenburg, de bisschopsstad der Morinen. Verdere geschiedenis Is het mogelijk nog iets meer te vernemen nopens het kruis Bij de geschiedschrijvers van Yper hebben we niets gevonden. Maar het wapenschild op de voet kan ons zeker licht brengen. Dit wapen, zooals het hierboven beschreven is, is het wapenteeken van de edele familie de Lorraine Welnu, we vinden van dit geslacht twee prelaten onder de bisschoppen van Therenburg Hendrik, van 1456 tot 1485 en Jan VI, van I 535 tot 1553. De stijl van het kunstwerk kan niet wijzen op den tijd van bisschop Jan VI. 't is een oudere kunsttrant, die goed samengaat met den tijd van bisschop Hendrik, 1456-1485. Er blijft geen twijfel over dat deze laatste bisschop het relikwiekruis liet maken en het aan zijne hoofdkerk ten geschenke gaf. Een schoone copie 't Kunstwerk ging verloren, 't Kan nog teruggevonden worden. Zeker, dat is mogelijk. Maar intusschen heb ik te vergeefs gezocht naar eene afbeelding. Boeken en reis gidsen maken er soms gewag van, maar zonder teekening of foto. Bij geluk is het kruis van Therenburg nagemaakt geweest door den Luikschen kopergieter en zilversmid Dehin, ten tijde van Mgr. Malou. Als zoon van Yper had deze kunstlievende prelaat eraan gehouden een copie te bezitten van het beroemd gewrocht. Er is maar een kleine wijziging aan gebeurd het opschrift MORIN is weg gebleven, en, in plaats van 't wapen van bisschop Hen drik de Lorraine stelde men op den voet dit van Mgr. Malou. Al het overige is getrouw nagevolgd. Komt het kruis te Yper terug? Mogen we een wen3ch uitdrukken, dan is het deze Wat een keer nagemaakt werd, kan een tweede keer. Als we 't oorspronkelijke kruis van Therenburg niet terug krijgen, dan ware het een genoegen voor alle Yperlingen moest men het namaken en dat is mogelijk. Yper heeft vroeger zijn kruis laten copieeren voor Brugge, 't is te denken dat Brugge dien wederdienst zal bewijzen aan Yper en 't kruis van Mgr. Malou zal laten gebruiken om dit van bisschop de Lorraine te herstellen. Ondertusschen zal het genoegen doen de afbeelding van het kunstwerk te zien, afbeelding volgens een lichtprente verleden week gemaakt in 't bisschoppelijk paleis te Brugge, speciaal voorde «Tuinklokke»die hiermede zijn eerst gelui inzet voor den terugkeer van het kruis van Therenburg 1 f Alles moet gedaan worden met overleg zei Huy- sentruyt en hij verkocht zijn stove om kolen te koopen. 'tZijn al nesten zei Cats en de muizen jongden in zijn pruike. Werken is zalig, zeiden de begijntjes en ze wa ren met zeven om een ei te klutsen. Schinkt rond zei Karei Bakkers en hij zat alleene. Ik heb er wel honderd keers op gelet dat het op Palmenzondag regende zei Toria en ze was veertig jaar oud

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1931 | | pagina 3